Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/931

Brüssel, 13. juuli 2010

Euroopa Komisjon esitab kolmandatest riikidest pärit oskustööliste ettevõtjasisese ajutise üleviimise kava

Euroopa Komisjon esitab uue direktiivi ettepaneku, millega lihtsustatakse kolmandate riikide kodanikest oskustööliste ajutist üleviimist rahvusvaheliste ettevõtjate väljaspool ELi asuvatest äriühingutest ELi liikmesriikides asuvatesse filiaalidesse ja tütarettevõtjatesse.

„Vajame ühtset Euroopa lähenemisviisi tööjõurändele, mis võimaldaks liikmesriikidel leida vajalikke töökäsi,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström. „Euroopas tegutsevad rahvusvahelised ettevõtjad vajavad oskustöölisi, keda ei pruugi alati õigeaegselt EList leida. Võimalus töötajate ajutiseks üleviimiseks ELi ja ELi sees on viimastel aastatel muutunud ettevõtjate jaoks veelgi olulisemaks. Ettevõtjasiseselt üleviidud töötajad toovad Euroopasse kaasa eriteadmisi ja -oskusi, mis omakorda aitavad kaasa Euroopa majanduse tugevdamisele ning liikmesriikidesse uute investeeringute ligimeelitamisele.”

Sellised töötajad on ELi majanduse jaoks äärmiselt olulised: tavaliselt on tegemist spetsialistide ja juhtivtöötajatega, kellel on ettevõttespetsiifilised teadmised ning keda ei ole võimalik teiste töötajatega asendada. Kvalifitseeritud töötajate üleviimine ELi võib kaasa tuua suuremad investeeringud, tõhusama juhtimise, ELi ekspordi suurendamise ning ELi üksuste konkurentsivõime parandamise välisturgudel ja ELi konkurentsivõime kasvu tervikuna. See aitaks kaasa ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisele.

Sellisel ajutisel rändel on veel mitmeid takistusi. Väljaspool ELi asuvad ettevõtjad peavad võtmepositsiooniga töötajate saatmisel eri liikmesriikide tütarettevõtjatesse järgima mitmeid erinevaid eeskirju ja menetlusi. Lisaks sellele on mõnedes ELi liikmesriikides menetlused töö- ja elamislubade saamiseks väga aeglased ja keerulised ning liikmesriikide vahel liikumine on ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate jaoks raskendatud.

Komisjon teeb ettepaneku kehtestada ELi mittekuuluvatest riikidest lähetatud kõrgelt kvalifitseeritud töötajatele (juhtivtöötaja, spetsialist või kõrgharidusega praktikant) uue ELi sisenemise kiirmenetluse ühtsed nõuded (30päevane tähtaeg, ühtne elamis- / tööluba).

Ettepaneku eesmärk on kehtestada kõnealustele töötajatele ja nende pereliikmetele ka atraktiivsemad riigis elamise tingimused ning lihtsam süsteem, mille alusel väljastpoolt ELi pärit üleviidud töötajad saaksid ELi sees lihtsamalt liikuda. Eesmärk on anda üleviidud töötajatele selge õiguslik staatus ning tagada samaväärsed töötingimused kui ELi ettevõtja poolt lähetatud töötajatel.

ELi liikmesriikidel säiliks õigus otsustada üleviidud töötajate arvu üle ning rände ajutise iseloomu (spetsialistide ja juhtivtöötajate puhul maksimaalselt 3 aastat, kõrgharidusega praktikantide puhul 1 aasta) tagamiseks nähakse ette eraldi sätted.

Taustteave

2005. aasta poliitikakavas seadusliku rände kohta on esitatud komisjoni arusaam sellest, kuidas seaduslikku rännet käsitlevat ühtset poliitikat tuleks edasi arendada. Kavas nähti ette mitmete tööjõu sisserännet käsitlevate õigusakti ettepanekute vastuvõtmine ajavahemikus 2007–2009.

2009. aasta mais võttis nõukogu vastu kõrgelt kvalifitseeritud võõrtööjõu rännet käsitleva ELi sinise kaardi direktiivi. Komisjoni 2007. aasta ettepanekut ühtse töö- ja elamisloa ning rändajate õiguste kohta arutavad praegu kaasseadusandjad. Kõnealust paketti täiendavad kaks uut õigusakti ettepanekut hooajatöötajate ja ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate kohta.

Euroopa Ülemkogul 2009. aasta detsembris vastu võetud Stockholmi programmis toetatakse komisjoni 2005. aasta tegevuskava ning kutsutakse üles võtma vastu Euroopa ühtne rändepoliitika. See ongi Euroopa Liidu esmane eesmärk.

ELi 2020. aasta strateegia kohaselt aitab hästi kavandatud seaduslikku sisserännet käsitlev poliitika kõrvaldada tööturu tööjõu probleeme ning tõhustada ELi konkurentsivõimet ning eelkõige reageerida enamiku liikmesriikide ees praegu või lähimas tulevikus seisvatele demograafilistele probleemidele.

Lisateave

Siseasjade volinik Cecilia Malmströmi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Justiits- ja siseküsimuste veebisait:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/324


Side Bar