Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/931

Bρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σύστημα προσωρινής ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού καταγωγής τρίτων χωρών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μία νέα οδηγία με σκοπό να διευκολύνει τις πολυεθνικές εταιρείες να μεταθέτουν προσωρινά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό καταγωγής τρίτων χωρών από μία εταιρεία που βρίσκεται εκτός της ΕΕ σε υποκαταστήματα ή θυγατρικές που βρίσκονται σε κράτη μέλη της ΕΕ.

«Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού που να επιτρέπει στις οικονομίες μας να δέχονται τους εργαζόμενους μετανάστες από τους οποίους έχουν ανάγκη», δήλωσε η Cecilia Malmström, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων. «Οι πολυεθνικές εταιρείες που δρουν στην Ευρώπη χρειάζονται να έχουν πρόσβαση την κατάλληλη στιγμή στους κατάλληλους ανθρώπους με τα κατάλληλα προσόντα, αλλά αυτό το απαραίτητο εργατικό δυναμικό δεν είναι πάντα διαθέσιμο επιτόπου. Η ανάγκη να μπορούν αυτές οι εταιρείες να μεταθέτουν προσωρινά εργατικό δυναμικό προς και εντός της ΕΕ έχει γίνει πιο επιτακτική τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις συνεπάγονται τη μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης και ικανοτήτων στην Ευρώπη, οι οποίες με τη σειρά τους συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην περαιτέρω προσέλκυση επενδύσεων στα κράτη μέλη».

Οι ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις εργαζομένων είναι μία άκρως σημαντική κατηγορία για την οικονομία της ΕΕ: πρόκειται συνήθως για ειδικούς και για διευθύνοντα στελέχη με συγκεκριμένες γνώσεις που έχει ανάγκη η εταιρεία, για τους οποίους δεν μπόρεσε να βρεθεί υποκατάστατο. Η μετάθεση αυτών των εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης στην ΕΕ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις επενδυτικές ροές, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης, να επεκτείνει τις εξαγωγές της ΕΕ και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ σε υπερπόντιες αγορές καθώς και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης ως συνόλου, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Ωστόσο, οι φραγμοί σε αυτές τις προσωρινές μεταναστεύσεις εξακολουθούν να υφίστανται. Οι εταιρείες εκτός της ΕΕ αντιμετωπίζουν πλήθος διαφορετικών κανόνων και διαδικασιών όταν θέλουν να στείλουν βασικό προσωπικό στις θυγατρικές τους στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Εξάλλου, οι διαδικασίες για την απόκτηση αδειών εργασίας σε ορισμένες χώρες της ΕΕ είναι χρονοβόρες και πολύπλοκες και οι μετατιθέμενοι στο πλαίσιο της εταιρείας τους εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις μετακινήσεις τους από το ένα στο άλλο κράτος μέλος.

Η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί ένα κοινό σύνολο κανόνων για μία νέα ταχεία διαδικασία εισόδου (εντός προθεσμίας 30 ημερών, σε συνδυασμό με άδεια διαμονής/εργασίας) για μια στοχοθετημένη ομάδα προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης («διευθύνων στέλεχος», «ειδικός» και «ασκούμενος μεταπτυχιακού επιπέδου) που προέρχεται από τρίτες χώρες.

Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στην καθιέρωση ελκυστικότερων όρων διαμονής για το προσωπικό αυτό και τις οικογένειές τους και για ευκολότερο σύστημα για τους μετατιθέμενους εργαζομένους καταγωγής τρίτων χωρών για τη διευκόλυνση της κινητικότητάς τους εντός της ΕΕ. Τούτο θα συμπληρωθεί από ένα σαφές νομικό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων συνθηκών εργασίας με αυτές των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί από μία εταιρεία της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα συνεχίσουν να είναι αρμόδια να αποφασίζουν σχετικά με τους αριθμούς των ενδοεπιχειρησιακώς μετατιθέμενων και προβλέπονται διατάξεις που διασφαλίζουν τη χρονική διάρκεια των μεταναστεύσεων (3 έτη κατ’ ανώτατο όριο για το ειδικευμένο προσωπικό και τα διευθυντικά στελέχη, 1 έτος για τους ασκούμενους μεταπτυχιακού επιπέδου).

Ιστορικό

Το Σχέδιο Πολιτικής για την Νόμιμη Μετανάστευση του 2005 παρουσιάζει το όραμα της Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω μια κοινή πολιτική για την νόμιμη μετανάστευση. Στο σχέδιο αυτό προγραμματίστηκε η θέσπιση πολλών νομοθετικών προτάσεων για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού μεταξύ 2007 και 2009.

Το Συμβούλιο ενέκρινε την οδηγία της ΕΕ για την μπλε κάρτα για τη μετανάστευση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης τον Μάιο του 2009. Η πρόταση της Επιτροπής του 2007 για ενιαία άδεια εργασίας και διαμονής και για τα δικαιώματα των μεταναστών εξετάζεται τώρα από τους συν-νομοθέτες. Οι δύο νέες νομοθετικές προτάσεις για τους εποχιακούς εργάτες και για τους ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενους συμπληρώνουν αυτή τη δέσμη προτάσεων.

Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που θεσπίστηκε το Δεκέμβριο 2009 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής του 2005 και απευθύνει πρόσκληση για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση, η οποία αποτελεί θεμελιώδη στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η στρατηγική Ευρώπη 2020 θεωρεί ότι μία καλά οργανωμένη πολιτική για την νόμιμη μετανάστευση θα διαδραματίσει ένα ρόλο όχι μόνο αναπληρώνοντας τα κενά των αγορών εργασίας και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, αλλά και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν στο εγγύς μέλλον τα περισσότερα κράτη μέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αρχική σελίδα της Cecilia Malmström, Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Γραφείο Τύπου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/324


Side Bar