Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/931

Bruxelles, den 13. juli 2010

Europa-Kommissionen foreslår en ordning for virksomhedsintern udstationering af kvalificeret arbejdskraft fra tredjelande

Europa-Kommissionen har foreslået et nyt direktiv, der tager sigte på at gøre det lettere for multinationale virksomheder at udstationere kvalificerede medarbejdere fra virksomheder uden for EU til filialer eller datterselskaber i EU-landene.

"Vi har brug for en fælles EU-tilgang til arbejdskraftmigration, der giver os mulighed for at tage imod de migrerende arbejdstagere, vor økonomi har behov for", sagde kommissæren for indre anliggender, Cecilia Malmström. "Multinationale virksomheder, der opererer i Europa, har brug for de rette folk, med de rette kvalifikationer og i rette tid, men de har ikke altid adgang til sådanne nøglemedarbejdere lokalt. Disse virksomheders behov for midlertidigt at kunne overføre medarbejdere til EU og inden for EU er igennem de seneste år blevet stadig mere akut. Sådanne virksomhedsinterne udstationeringer kan bringe specialviden og særlige kvalifikationer til Europa, hvilket igen kan være med til at styrke den europæiske økonomi og tiltrække flere investeringer i medlemsstaterne."

Disse udstationerede medarbejdere kan have stor betydning for EU's økonomi, for de er typisk specialister på deres felt og ligger inde med en viden af særlig værdi for deres virksomhed, som den ikke kan finde hos andre. Udstationering af disse kvalificerede medarbejdere i EU vil potentielt kunne føre til øgede investeringsstrømmene, en mere effektiv virksomhedsledelse, en øget eksport fra EU og en øget konkurrencedygtighed for EU's virksomheder i udlandet såvel som i EU som helhed, hvilket kan hjælpe med til at virkeliggøre målene for EU 2020-strategien.

Der er dog fortsat mange barrierer for sådanne udstationeringer. Virksomheder uden for EU bliver stillet over for en lang række forskellige regler og procedurer, når de ønsker at sende nøglemedarbejdere til deres datterselskaber i de forskellige EU-lande. Desuden er procedurerne for at opnå arbejdstilladelse meget langsommelige og komplicerede i nogle EU-lande, og de udstationerede medarbejdere har vanskeligheder med at bevæge sig fra det ene EU-land til det andet.

Kommissionen foreslår at indføre et sæt fælles regler om en ny hurtig indrejseprocedure (frist på 30 dage, kombineret opholds- og arbejdstilladelse) for en særlig gruppe højt specialiserede arbejdstagere (ledende medarbejdere, specialister, praktikanter med universitetsuddannelse) fra lande uden for EU.

Forslaget tager også sigte på at få skabt mere attraktive opholdsbetingelser for disse medarbejdere og deres familie og indført mere lempelige ordninger, der kan lette de udstationerede medarbejderes mobilitet inden for EU. Det skulle suppleres med en klar juridisk status, der skal sikre dem samme arbejdsvilkår, som hvis de var udstationeret af en EU-virksomhed.

EU's medlemsstater skal fortsat selv kunne bestemme, hvor mange udstationerede medarbejdere de vil tage imod, og forslaget indeholder regler, der skal sikre, at udstationeringens midlertidige karakter overholdes (højst 3 år for specialister og ledende medarbejdere og højst 1 år for praktikanter).

Baggrund

I 2005 udsendte Kommissionen en meddelelse om en politikplan for lovlig migration, hvori den redegør for sine tanker om en fælles politik for lovlig migration. Ifølge denne plan skulle der i årene mellem 2007 og 2009 vedtages flere lovgivningsforslag om arbejdskraftindvandring.

I maj 2009 vedtog Rådet direktivet om det blå EU-kort for højt kvalificerede indvandrere. Kommissionens forslag fra 2007 om en fælles arbejds- og opholdstilladelse og om migranternes rettigheder er for øjeblikket til behandling i de andre EU-institutioner. De to nye lovgivningsforslag om sæsonarbejdere og virksomhedsintern udstationering indgår i denne pakke.

Kommissionens handlingsplan fra 2005 blev godkendt, da Det Europæiske Råd i december 2009 vedtog Stockholmprogrammet, hvori der opfordres til at få indført en samlet EU-politik om migration, som derfor er et overordnet mål for Den Europæiske Union.

I Europa 2020-strategien anføres det, at en veltilrettelagt politik for lovlig immigration vil kunne spille en væsentlig rolle, ikke blot ved at udfylde hullerne på arbejdsmarkedet og gøre EU mere konkurrencedygtig, men også ved at hjælpe med til at imødegå de demografiske udfordringer, de fleste medlemsstater står over for eller kommer til at stå over for i en nær fremtid.

Yderligere oplysninger

Cecilia Malmströms - kommissæren for indre anliggender - hjemmeside:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Justice and Home Affairs Newsroom:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/324


Side Bar