Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/931

Брюксел, 13 юли 2010 г.

Европейската комисия предлага схема за временен вътрешнокорпоративен трансфер на квалифицирани работници от държави извън ЕС

Европейската комисия предлага нова директива, чиято цел е да улесни мултинационалните компании при временен трансфер на квалифицирани работници от трети държави от дружества извън ЕС в клонове или дъщерни предприятия, намиращи се в държави-членки на ЕС.

„Нужен ни е европейски подход за трудовата миграция, чрез който нашите икономики да могат да приемат мигрантите, от които имат нужда“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи. „Мултинационалните компании, работещи в Европа, се нуждаят от достъп до подходящите хора с подходящите умения в подходящия момент, но такъв персонал не винаги е налице на местно равнище. Необходимостта тези компании да могат временно да прехвърлят работници към ЕС и в неговите граници е все по-голяма през последните години. Лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, носят със себе си специализирани знания и умения в Европа, с което допринасят за укрепването на европейската икономика и за привличането на допълнителни инвестиции в държавите-членки.“

Лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, са изключително важна за икономиката на ЕС категория работници: обикновено това са специалисти и ръководители, притежаващи търсени знания, специфични за дадената компания, за които не може да се намерят заместници. Прехвърлянето на тези квалифицирани служители в ЕС има потенциала да увеличи потока от инвестиции, да подобри ефективността на управлението, да повиши износа на ЕС и да укрепи конкурентоспособността на дружества от ЕС на отвъдморските пазари, както и конкурентоспособността на Съюза като цяло, което би спомогнало за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“.

Въпреки това продължават да съществуват пречки пред този вид временна миграция. Компаниите извън ЕС са изправени пред множество различни правила и процедури, когато искат да изпратят важни служители в своите дъщерни дружества, намиращи се в различни държави-членки на ЕС. Освен това процедурите за получаването на разрешения за работа в някои държави от ЕС са бавни и сложни и лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, срещат трудности при придвижването си между държавите-членки.

Комисията предлага да се създаде общ набор от правила за нова бърза процедура за влизане (срок до 30 дни в комбинация с разрешение за пребиваване/работа) за целева група от висококвалифицирани служители („ръководители“, „специалисти“ и „дипломирани стажанти“) от държави извън ЕС.

Предложението също така има за цел да се установят по-привлекателни условия за пребиваване за тези служители и техните семейства, както и опростена система, с която да се улесни мобилността на служителите, преместени от държави извън ЕС на територията на ЕС. Това следва да се допълни с ясен правен статут, включително еднакви условия на работа като тези за работниците от дружества от ЕС.

Държавите-членки на ЕС ще запазят компетентността си при вземането на решения относно броя на преместените служители, като са предвидени разпоредби за гарантиране на временното естество на миграцията (най-много 3 години за специалисти и ръководители, 1 година за дипломирани стажанти).

Контекст

В Плана за политика относно законната миграция от 2005 г. се описва виждането на Комисията за това как следва да бъде развита в бъдеще общата политика относно законната миграция. В него се съдържа график за приемането на няколко законодателни предложения относно трудовата миграция между 2007 г. и 2009 г.

През май 2009 г. Съветът прие директива за синя карта на ЕС относно миграцията на висококвалифицирани служители. Предложението на Комисията от 2007 г. относно единното разрешително за работа и пребиваване и относно правата на мигрантите се обсъжда понастоящем от съзаконодателите. Двете нови законодателни предложения относно сезонните работници и лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, допълват този пакет.

В Стокхолмската програма, приета от Европейския съвет през декември 2009 г., се изразява подкрепа за плана за действие на Комисията от 2005 г. и се призовава за приемането на обща европейска политика за миграциите и следователно това представлява основна цел за Европейския съюз.

В стратегията „Европа 2020“ се посочва, че една добре организирана политика за законна имиграция ще изиграе голяма роля не само за запълването на недостига на работна ръка на пазарите на труда и за увеличаването на конкурентоспособността на ЕС, но и за това да се посрещнат демографските предизвикателства, пред които са изправени или ще се изправят в близко бъдеще повечето държави-членки.

За повече информация:

Интернет страницата на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Новини по въпроси, свързани с правосъдието и вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/324


Side Bar