Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/930

Bryssel den 13 juli 2010

Europeiska kommissionen föreslår gemensamma villkor för inresa och vistelse för säsongsarbetare från tredjeland

Europeiska kommissionen har idag lagt fram ett förslag till direktiv om säsongsarbete. Syftet med förslaget är att fastställa ett gemensamt förfarande för inresa och vistelse i EU och vilka rättigheter säsongsarbetare från tredjeland ska ha.

”Arbetsgivare i EU blir allt mer beroende av att arbetskraft från länder utanför EU tar anställning t.ex. inom jordbruks-, trädgårds- och turismsektorn, eftersom allt färre människor i EU står till förfogande för den typen av säsongsarbete. Samtidigt måste vi ge dessa säsongsarbetare, som ofta är sårbara och utsatta, bättre villkor och en trygg rättslig ställning för att de inte ska bli utnyttjade. Just det här ska det nya direktivet åstadkomma, och jag är säker på att dagens förslag kommer att bidra till en effektiv hantering av säsongsbetonade migrationsströmmar, sade Cecilia Malmström, kommissionär för inrikesfrågor.

Det föreslagna direktivet gäller människor från länder utanför EU som kommer till ett EU-land för säsongsarbete inom EU. Det är fråga om visstidsarbete enligt anställningsavtal som ingås direkt mellan en arbetstagare som kommer från ett land utanför EU och en arbetsgivare som är etablerad i ett medlemsland.

Genom förslaget införs ett särskilt förfarande för inresa och vistelse för säsongsarbetare från tredjeland och dessutom fastställs deras rättigheter. Samtidigt uppmuntrar man till cirkulär migration för att hindra att en tillfällig vistelse blir permanent.

Förslaget omfattar följande:

  • Ett enklare inreseförfarande för säsongsarbetstagare från tredjeland införs på grundval av gemensamma definitioner och kriterier, t.ex. ett anställningsavtal eller ett bindande erbjudande om anställning där lönen anges.

  • En maximigräns för säsongsarbete för hela EU införs (sex månader per kalenderår).

  • Möjlighet till arbetstillstånd för flera säsonger eller lättare återinresa under på varandra följande säsonger.

  • Bestämmelser om säsongsarbetares arbetsvillkor införs.

  • Säsongsarbetare får rätt till samma behandling som EU-ländernas egna medborgare på vissa områden (föreningsfrihet och rätt att tillhöra en arbetstagarorganisation, social trygghet, inkomstrelaterade intjänade lagdstadgade pensioner, tillgång till varor och tjänster osv.).

  • EU-medlemsländerna ges frihet att tillämpa ett arbetsmarknadstest och att avgöra hur många säsongsarbetare de släpper in; förslaget ger inte rätt till inresa.

Bakgrund

Förslaget ingår i ett omfattande paket med åtgärder som föreslogs i den strategiska planen för laglig migration från 2005 och som vidare godkändes i Stockholmsprogrammet, som Europeiska rådet antog i december 2009. Europeiska unionen står inför ett strukurellt behov av säsongsarbetare eftersom utbudet på den typen av arbetskraft väntas bli allt mindre i EU. Arbetet med att utveckla en välorganiserad politik för laglig invandring kommer därför fortsättningsvis att spela en viktig roll för att avhjälpa bristen på arbetskraft och lösa EU:s demografiska problem i framtiden.

Ytterligare information

Hemsida för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikesfrågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/323


Side Bar