Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/930

Brusel 13. júla

Európska komisia navrhuje spoločné podmienky týkajúce sa vstupu a pobytu sezónnych pracovníkov z tretích krajín

Európska komisia dnes predstavila návrh smernice v oblasti sezónneho zamestnania. Cieľom návrhu je vytvoriť spoločný postup týkajúci sa vstupu do EÚ a pobytu v nej a stanoviť práva sezónnych pracovníkov z tretích krajín.

„Zamestnávatelia v EÚ sú čoraz viac závislí od pracovníkov z krajín mimo Európskej únie pracujúcich v odvetviach ako poľnohospodárstvo, záhradníctvo a cestovný ruch, keďže stále menej občanov EÚ je k dispozícii pre tento druh sezónnej práce. Títo sezónni pracovníci sú často zraniteľní a nachádzajú sa v ťažkej situácii, a je potrebné zabezpečiť pre nich lepšie podmienky a bezpečný právny status, aby boli chránení pred vykorisťovaním. Presne toto je cieľom novej smernice a som presvedčená o tom, že dnešný návrh prispeje k účinnému riadeniu migračných tokov v rámci sezónnej migrácie“, vyhlásila Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti.

Navrhovaná smernica sa týka osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ a do členského štátu EÚ prichádzajú na účely sezónneho zamestnania na území EÚ. Podmienkou je výkon práce na základe jednej alebo viacerých pracovných zmlúv na dobu určitú, uzatvorených priamo medzi pracovníkom z tretej krajiny a zamestnávateľom so sídlom v členskom štáte EÚ.

V návrhu smernice sa predkladá osobitný postup týkajúci sa vstupu a pobytu sezónnych pracovníkov z tretích krajín a ustanovujú sa ich práva; zároveň sú prostredníctvom návrhu vytvárané stimuly pre kyvadlovú migráciu s cieľom predísť tomu, aby sa z dočasného pobytu stal pobyt trvalý.

Kľúčovými prvkami návrhu sú:

  • zjednodušenie postupov týkajúcich sa vstupu sezónnych pracovníkov z tretích krajín EÚ na základe spoločných definícií a podmienok, ako sú existencia pracovnej zmluvy alebo záväznej pracovnej ponuky, v ktorej sa stanovuje mzda,

  • stanovenie hornej hranice štandardnej dĺžky pracovného času sezónnych pracovníkov v rámci celej EÚ (6 mesiacov počas kalendárneho roka),

  • poskytnutie pracovného povolenia pre sezónnych pracovníkov na viacero sezón s dĺžkou trvania do troch rokov alebo uľahčenie opätovného vstupu v nasledujúcich sezónach,

  • vytvorenie právnych ustanovení týkajúcich sa pracovných podmienok sezónnych pracovníkov,

  • zrovnoprávnenie sezónnych pracovníkov s občanmi členských krajín v stanovených oblastiach (sloboda združovania a právo na členstvo v odborových organizáciách, systém sociálneho zabezpečenia, dôchodkové práva vyplývajúce z príjmu, prístup k tovaru a službám atď.),

  • možnosť členských štátov EÚ vykonať test trhu práce a rozhodnúť sa, koľko sezónnych pracovníkov prijmú, pričom návrh nezakladá právo na prijatie.

Kontext

Návrh je súčasťou komplexného balíka opatrení navrhovaných v rámci plánu politiky pre legálnu migráciu z roku 2005, ktorý Európska rada podporila aj v rámci Štokholmského programu, ktorý prijala v decembri 2009. Európska únia čelí štrukturálnej potrebe sezónnych pracovníkov, pretože pracovníkov v tejto oblasti v EÚ stále ubúda. Rozvoj dobre organizovanej politiky v oblasti legálneho prisťahovalectva bude preto aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri odstraňovaní nedostatku pracovníkov a reakcii na budúce demografické výzvy v Únii.

Ďalšie informácie

Domovská stránka komisárky Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Informačné centrum spravodlivosti a vnútorných vecí:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/323


Side Bar