Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/930

Bruksela, 13 lipca 2010 r.

Komisja Europejska proponuje wspólne warunki wjazdu i pobytu dla pracowników sezonowych z państw trzecich

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie pracy sezonowej. Wniosek ma na celu wprowadzenie wspólnej procedury wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich oraz określa prawa pracowników sezonowych z państw trzecich.

„Pracodawcy w UE są w coraz większym stopniu uzależnieni od podejmowania pracy przez pracowników z państw spoza Europy, zwłaszcza w sektorach takich jak rolnictwo, ogrodnictwo i branża turystyczna, ponieważ do tego rodzaju pracy sezonowej jest coraz mniej chętnych obywateli UE. Jednocześnie musimy zapewnić tym pracownikom sezonowym, często znajdującym się w trudnej sytuacji i narażonym na różnego rodzaju zagrożenia, lepsze warunki pracy i pewny status prawny, aby chronić ich przed wyzyskiem. Nowa dyrektywa pomoże w osiągnięciu tego właśnie celu, i jestem przekonana, że przedstawiony dziś wniosek umożliwi skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi pracowników sezonowych" stwierdziła Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych.

Dyrektywa będąca przedmiotem wniosku dotyczy obywateli państw spoza UE, którzy przybywają do państwa członkowskiego, aby podjąć pracę sezonową na terytorium UE. Pracownicy będą wykonywać swoją pracę w oparciu o przynajmniej jedną umowę o pracę zawartą na czas określony bezpośrednio między pracownikiem z państwa trzeciego a pracodawcą prowadzącym działalność w państwie członkowskim.

Wniosek wprowadza specjalną procedurę dotyczącą wjazdu i pobytu pracowników sezonowych z państw trzecich i określa ich prawa, a jednocześnie zapewnia zachęty do migracji wahadłowej, co ma zapobiec zmienianiu się pobytów czasowych w pobyty stałe.

Wniosek w szczególności:

  • ustanawia łatwiejszą procedurę wjazdową umożliwiającą przyjęcie pracowników sezonowych z państw trzecich na podstawie wspólnych definicji i kryteriów, takich jak istnienie umowy o pracę lub wiążącej oferty pracy, określającej wynagrodzenie;

  • określa standardowy limit okresu pracy sezonowej na terytorium UE (6 miesięcy w roku kalendarzowym);

  • przewiduje zezwolenie wielosezonowe na trzy lata lub ułatwioną procedurę ponownego wjazdu w następnych sezonach;

  • określa przepisy prawne mające zastosowanie do warunków pracy pracowników sezonowych;

  • uprawnia pracowników sezonowych do równego traktowania z obywatelami państw członkowskich w określonych dziedzinach (wolność zrzeszania się i zgromadzeń, systemy zabezpieczeń społecznych, nabyte na podstawie dochodów świadczenia emerytalne, dostęp do towarów i usług, itd.);

  • pozostawia państwom członkowskim możliwość przeprowadzenia testu rynku pracy i swobodę decyzji, ilu pracowników sezonowych przyjmą. Wniosek nie ustanowia prawa do przyjęcia.

Kontekst

Wniosek jest częścią kompleksowego pakietu środków, zaproponowanych w planie polityki w dziedzinie legalnej migracji (Policy Plan on Legal Migration) z 2005 r., zatwierdzonym następnie przez program sztokholmski (Stockholm Programme), który został przyjęty przez Radę Europejską w grudniu 2009 r. W Unii Europejskiej występuje strukturalne zapotrzebowanie na pracę sezonową, wynikające z prognozowanej malejącej dostępności siły roboczej z UE. Opracowanie dobrze zorganizowanej polityki w dziedzinie legalnej migracji będzie zatem również w przyszłości odgrywało ważną rolę w uzupełnianiu niedoboru pracowników i reagowaniu na przyszłe wyzwania demograficzne w UE.

Dalsze informacje:

Strona internetowa Ceciliii Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Portal informacyjny w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/323


Side Bar