Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/930

Brussel, 13 juli 2010.

Seizoenarbeiders uit derde landen – Europese Commissie stelt gemeenschappelijke toegangs- en verblijfsvoorwaarden voor

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel gepresenteerd voor een richtlijn betreffende seizoenarbeid. Het voorstel beoogt de instelling van een gemeenschappelijke procedure voor toegang en verblijf in de EU en legt de rechten van seizoenarbeiders uit derde landen vast.

"Voor banen in sectoren als de land- en tuinbouw en het toerisme zijn werkgevers in de EU in toenemende mate afhankelijk van mensen uit landen buiten Europa, omdat er voor dit soort seizoenarbeid steeds minder EU-burgers beschikbaar zijn. Deze seizoenarbeiders verkeren dikwijls in een kwetsbare en risicogevoelige positie. Om uitbuiting te voorkomen, moeten we hun betere voorwaarden en meer rechtszekerheid omtrent hun status bieden. Dat is precies de bedoeling van deze nieuwe richtlijn. Naar mijn stellige overtuiging zal het voorstel van vandaag bijdragen tot een doeltreffend beheer van de seizoensmigratie," aldus Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse zaken.

De voorgestelde richtlijn heeft betrekking op niet-EU-burgers die naar een EU-lidstaat komen om binnen de EU seizoenarbeid te verrichten. Het gaat om werk dat wordt uitgevoerd op grond van arbeidscontracten voor bepaalde tijd die rechtstreeks tussen de onderdaan van een derde land en de in een lidstaat gevestigde werkgever zijn gesloten.

Het voorstel omvat een speciale procedure voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders uit derde landen en legt hun rechten vast. Ook zijn er stimulansen voor circulaire migratie ingebouwd om te voorkomen dat een tijdelijk verblijf permanent wordt.

De belangrijkste punten van het voorstel:

  • een eenvoudiger procedure voor de toegang van seizoenarbeiders uit derde landen, op basis van gemeenschappelijke definities en voorwaarden, zoals een arbeidscontract of een bindend werkaanbod waarbij een bepaald loon is bedongen;

  • een maximumduur van seizoenarbeid in de gehele EU (6 maanden per kalenderjaar);

  • een arbeidsvergunning seizoenarbeid voor drie jaar of een vereenvoudige procedure voor hernieuwde toelating in volgende seizoenen;

  • wettelijke regels betreffende de arbeidsvoorwaarden van seizoenarbeiders;

  • seizoenarbeiders krijgen op bepaalde gebieden (zoals de vrijheid van vereniging en van aansluiting, het recht op sociale zekerheid, de uitkering van inkomensgerelateerde verworven wettelijke pensioenen, toegang tot goederen en diensten) recht op dezelfde behandeling als onderdanen van EU-lidstaten;

  • de EU-lidstaten mogen een arbeidsmarkttoets uitvoeren en zelf besluiten hoeveel seizoenarbeiders er worden toegelaten. Het voorstel creëert geen recht op toegang.

Achtergrond

Het voorstel maakt deel uit van een breed pakket maatregelen in het kader van het Beleidsplan legale migratie van 2005 en wordt ook gedragen door het programma van Stockholm, dat in december 2009 is goedgekeurd door de Europese Raad. De Europese Unie heeft een structurele behoefte aan seizoenarbeid. Naar verwachting zullen voor dit type werk binnen de EU namelijk steeds minder arbeidskrachten beschikbaar zijn. Wil de Unie de arbeidstekorten aanvullen en haar demografische uitdagingen het hoofd bieden, dan blijft de ontwikkeling van een goed georganiseerd immigratiebeleid van groot belang.

Voor meer informatie

Homepage van Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Newsroom Justitie en Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/323


Side Bar