Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/930

Briselē, 13. jūlijā

Eiropas Komisija ierosina vienotus ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus trešo valstu sezonas darbiniekiem

Eiropas Komisija šodien iesniedza priekšlikumu direktīvai par sezonas nodarbinātību. Priekšlikuma mērķis ir izveidot vienotu ieceļošanas un uzturēšanās procedūru ES, un tajā tiek definētas trešo valstu valstspiederīgo sezonas darbinieku tiesības.

“Tādās nozarēs kā lauksaimniecība, dārzkopība un tūrisms ES darba devēji kļūst arvien vairāk atkarīgi no darbaspēka piedāvājuma no trešām valstīm, jo šāda veida sezonas darbam ir pieejams arvien mazāks skaits ES pilsoņu. Tajā pašā laikā, lai aizsargātu pret ekspluatāciju šos sezonas darbiniekus, kuri bieži vien ir neaizsargāti un pakļauti riskam, mums ir jānodrošina viņiem labāki apstākļi un drošs juridiskais statuss. Tieši tas tiks panākts ar jauno direktīvu, un esmu pārliecināta, ka šodienas priekšlikums veicinās sezonas rakstura migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību”, teica iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Ierosinātā direktīva attiecas uz trešo valstu pilsoņiem, kuri ieceļo kādā no ES valstīm sezonas nodarbinātības nolūkos ES teritorijā. Darbs tiks veikts viena vai vairāku noteikta termiņa darba līgumu laikā, un šie līgumi tiks slēgti tieši starp trešo valstu darbiniekiem un darba devējiem, kas reģistrēti kādā no dalībvalstīm.

Ar šo priekšlikumu tiek ieviesta īpaša procedūra attiecībā uz trešo valstu sezonas darbinieku ieceļošanu un uzturēšanos, vienlaikus nodrošinot stimulu tam, lai cirkulārā migrācija novērstu situāciju, kad pagaidu uzturēšanās kļūst par pastāvīgu uzturēšanos.

Ar šo priekšlikumu jo īpaši:

  • trešo valstu sezonas darbinieku uzņemšanai tiek izveidota vienkāršāka ieceļošanas procedūra, kas balstīta uz tādām kopīgām definīcijām un kritērijiem kā darba līgums vai saistošs darba piedāvājums, kurā norādīta alga;

  • visā ES tiek noteikts sezonas darba standarta termiņš (6 mēneši kalendārajā gadā);

  • tiek paredzēta daudzsezonu atļauja, kas derīga trīs gadus, vai arī atvieglota atkārtota ieceļošana nākamajās sezonās;

  • tiek definēti juridiskie noteikumi, ko piemēro sezonas darbinieku darba nosacījumiem;

  • noteiktās jomās (biedrošanās brīvība un piederība organizācijai, sociālā nodrošinājuma shēmas, ar ienākumiem saistītas uzkrātās valsts vecuma pensijas, piekļuve precēm un pakalpojumiem u. c.) dod sezonas darbiniekiem tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ar dalībvalstu valstspiederīgajiem;

  • ES dalībvalstīm tiek dota iespēja brīvi izvēlēties, vai piemērot darba tirgus pārbaudi, un lemt par to, cik sezonas darbinieku tās uzņem; ar priekšlikumu netiek radītas uzņemšanas tiesības.

Priekšvēsture

Šis priekšlikums ietilpst visaptverošā pasākumu kopumā, kas tika ierosināts 2005. gada Legālās migrācijas politikas plānā un vēlāk apstiprināts Stokholmas programmā, ko Eiropadome pieņēma 2009. gada decembrī. Tā kā ir paredzams, ka sezonas darbaspēka pieejamība Eiropas Savienībā arvien samazināsies, ES saskaras ar strukturālu vajadzību pēc sezonas darbiniekiem. Tādējādi labi organizētas legālās imigrācijas politikas attīstībai arī turpmāk būs svarīga loma darbaspēka trūkuma mazināšanā un Savienības demogrāfisko problēmu risināšanā.

Papildu informācija

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Tieslietu un iekšlietu jomas ziņas

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/323


Side Bar