Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/930

Briuselis, 2010 m. liepos 13 d.

Europos Komisija siūlo bendras trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų atvykimo ir apsigyvenimo sąlygas

Šiandien Europos Komisija pateikė sezoninio darbo direktyvos pasiūlymą. Juo siekiama nustatyti bendrą trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų atvykimo į ES ir apsigyvenimo joje tvarką ir tokių darbuotojų teises.

„ES darbdaviams, ieškantiems darbuotojų žemės ūkio, sodininkystės ir turizmo sektoriuose, vis dažniau tenka rinktis darbuotojus iš ne Europos šalių, nes vis mažiau ES piliečių dirba sezoninius darbus. Tačiau tokiems dažnai pažeidžiamiems ir nuo įvairių grėsmių neapsaugotiems sezoniniams darbuotojams turime suteikti geresnes sąlygas bei teisinį statusą ir apsaugoti juos nuo išnaudojimo. Šia nauja direktyva siekiama būtent to; esu įsitikinusi, kad šiandienos pasiūlymas padės veiksmingiau valdyti sezoninės migracijos srautus“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilija Malmström.

Siūloma direktyva susijusi su ne ES piliečiais, atvykstančiais į ES valstybę narę sezoniniam darbui ES teritorijoje. Jie dirbs vienos ar kelių terminuotų darbo sutarčių, kurias tiesiogiai sudaro ne ES darbuotojas ir valstybėje narėje įsikūręs darbdavys, galiojimo laikotarpiu.

Pasiūlyme nustatoma speciali trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų atvykimo ir apsigyvenimo tvarka bei jų teisės ir kartu numatomos apykaitinės migracijos paskatos, kad laikinai atvykę asmenys nepasiliktų visam laikui.

Visų pirma, šiuo pasiūlymu:

  • nustatoma paprastesnė ne ES sezoninių darbuotojų atvykimo tvarka, pagrįsta bendromis apibrėžtimis ir kriterijais, pavyzdžiui, reikalaujama, kad būtų sudaryta darbo sutartis arba pateiktas įpareigojantis darbo pasiūlymas, kuriame būtų nurodytas atlyginimas;

  • nustatomas standartinis sezoninio darbo laikotarpis visoje ES (6 mėnesiai per kalendorinius metus);

  • nustatoma galimybė suteikti sezoninį darbo leidimą trejiems metams arba taikyti paprastesnę pakartotinio atvykimo tvarką kitais sezonais;

  • įtvirtinamos sezoninių darbuotojų darbo sąlygų teisinės nuostatos;

  • užtikrinamas toks pats požiūris į sezoninius darbuotojus kaip į valstybių narių piliečius tam tikrais klausimais (asociacijų laisvės ir laisvės jungtis į sąjungas, socialinės apsaugos sistemos, su pajamomis susijusių valstybinių pensijų, teisės naudotis prekėmis ir paslaugomis ir kt.);

  • ES valstybėms narėms paliekama teisė atilikti darbo rinkos padėties tyrimą ir nuspręsti dėl priimamų sezoninių darbuotojų skaičiaus; pasiūlymu nenustatoma teisė būti priimtam.

Pagrindinė informacija

Pasiūlymas – visapusiško priemonių paketo, pasiūlyto 2005 m. Teisėtos migracijos politikos plane ir dar kartą paremto 2009 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos priimtoje Stokholmo programoje, dalis. Europos Sąjungoje atsiras struktūrinis sezoninio darbo poreikis, nes jam atlikti, kaip numatoma, vis labiau trūks ES darbuotojų. Todėl gerai organizuotos teisėtos imigracijos politikos plėtra bus svarbi mažinant darbo jėgos trūkumą ir sprendžiant demografines Sąjungos problemas.

Papildoma informacija

Už vidaus reikalus atsakingos Europos Komisijos narės Cecilijos Malmström svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Teisingumo ir vidaus reikalų naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.

MEMO/10/323


Side Bar