Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/930

Brüssel, 13. juuli 2010

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku kehtestada kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajate ELi sisenemiseks ja seal elamiseks ühised tingimused

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku hooajatööd käsitleva direktiivi kohta. Ettepaneku eesmärk on luua ELi sisenemiseks ja seal elamiseks ühine kord ning määrata kindlaks kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajate õigused.

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi sõnul sõltuvad ELi tööandjad järjest enam kolmandatest riikidest pärit isikute tööjõust, eelkõige põllumajanduse, aianduse ja turismi valdkonnas, sest ELi kodanikke sellisteks hooajatöödeks napib üha enam. „Samal ajal tuleb hooajatöötajatele, kes on sageli ebakindlas olukorras, luua paremad tingimused ja kindel õiguslik staatus, et kaitsta neid ärakasutamise eest. Uus direktiiv just seda teebki ning olen kindel, et tänane ettepanek aitab kaasa hooajalise rände voogude tõhusale haldamisele,” lisas Malmström.

Ettepanek käsitleb isikuid, kes ei ole ELi kodanikud, kuid tulevad mõnda ELi liikmesriiki eesmärgiga leida seal hooajalist tööd. Töötatakse ühe või mitme tähtajalise töölepingu alusel, mis on sõlmitud kolmanda riigi kodaniku ja liikmesriigis asuva tööandja vahel.

Ettepanekus kehtestatakse ühine kord kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajate ELi sisenemiseks ja seal elamiseks ning määratakse kindlaks nende õigused. Samuti nähakse selles ette stiimulid korduvrändeks, et hoida ära ajutise riigis viibimise muutumine alaliseks.

Ettepanekuga:

  • kehtestatakse kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajate riiki lubamiseks kiirmenetlus, mis tugineb ühisele määratlusele ja ühistele kriteeriumidele, milleks on eelkõige töötasu sätestava töölepingu või siduva tööpakkumise olemasolu;

  • määratakse kindlaks hooajatöö maksimumperiood (6 kuud kalendriaasta jooksul kogu ELis);

  • nähakse ette mitmeks hooajaks antav hooajatöötaja luba, mis hõlmab kolme järjestikust hooaega, või lihtmenetlus hooajatöötaja riiki taassisenemiseks järgmistel hooaegadel;

  • määratakse kindlaks hooajatöötajate töötingimuste suhtes kohaldatavad õigusnormid;

  • nähakse ette, et hooajatöötajaid tuleb teatavates valdkondades kohelda võrdselt liikmesriigi kodanikega. Nende valdkondade hulka kuuluvad ühinemisvabadus ja õigus liituda töötajate organisatsioonidega, sotsiaalkindlustus, vanadusega väljateenitud kohustuslike pensionidega seotud sissetuleku maksmine, juurdepääs kaupadele ja teenustele jne;

  • jäetakse liikmesriikidele vabad käed korraldada tööturu uuringuid ja otsustada, kui palju hooajatöötajaid nad riiki lubavad. Ettepanekuga ei nähta ette õigust riiki siseneda.

Taustteave

Ettepanek on osa laiaulatuslikust meetmepaketist, mis esitati 2005. aasta poliitikakavas seadusliku rände kohta ja mis kinnitati Stockholmi programmiga, mille Euroopa Ülemkogu võttis vastu 2009. aasta detsembris. Euroopa Liidul on struktuuriline vajadus hooajatöötajate järele, sest ELi tööjõudu napib selles valdkonnas üha enam. Hästi korraldatud seadusliku sisserände poliitika mängib seetõttu tööjõupuuduse leevendamisel ja Euroopa Liidu demograafiliste probleemide lahendamisel üha suuremat rolli.

Täiendav teave

Siseküsimuste voliniku Cecilia Malmströmi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Justiits- ja siseküsimuste veebisait:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/323


Side Bar