Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/930

V Bruselu dne 13. července

Evropská komise navrhuje společné podmínky pro vstup a pobyt sezónních pracovníků ze třetích zemí

Evropská komise dnes předložila návrh směrnice o sezónním zaměstnání. Cílem návrhu je stanovit společný postup pro vstup do EU a pobyt na jejím území a vymezuje práva sezónních pracovníků ze třetích zemí.

„Zaměstnavatelé v EU stále více závisejí na lidech ze zemí mimo Evropu, aby obsadili pracovní místa v odvětvích, jako je zemědělství, zahradnictví a cestovní ruch. Pro tento typ sezónních prací je totiž k dispozici stále méně občanů EU. Zároveň je třeba, abychom těmto sezónním pracovníkům, jejichž postavení je často nejisté, poskytli lepší podmínky a jistý právní status a ochránili je tak před vykořisťováním. Tato nová směrnice bude mít právě tento účinek a já jsem si jista, že dnešní návrh přispěje k účinnému řízení migračních toků v oblasti sezónní migrace“, uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Navrhovaná směrnice se týká občanů třetích zemí, kteří přicházejí do jednoho z členských států za účelem sezónního zaměstnání na území EU. Práci budou vykonávat na základě jedné nebo více pracovních smluv na dobu určitou uzavřených mezi pracovníkem pocházejícím ze země mimo EU a zaměstnavatelem se sídlem v EU.

Uvedený návrh zavádí zvláštní postup pro vstup a pobyt sezónních pracovníků ze třetích zemí a vymezuje jejich práva. Zároveň obsahuje podněty pro cirkulační migraci, aby se zamezilo tomu, že se z dočasného pobytu stane pobyt trvalý.

Návrh zejména:

  • stanoví jednodušší vstupní postup pro přijetí sezónního pracovníka pocházejícího ze země mimo EU na základě společných definic a kritérií, jako je existence pracovní smlouvy nebo závazná nabídka práce, která specifikuje plat;

  • stanoví standardní časový limit pro sezónní práci platný po celé EU (6 měsíců v kalendářním roce),

  • stanoví vícesezónní tříleté povolení nebo zjednodušený postup pro opětovný vstup na více po sobě jdoucích sezón,

  • vymezuje právní ustanovení platné po pracovní podmínky sezónních pracovníků,

  • v určitých ohledech (jako je svoboda sdružování a spolčování, sociálního zabezpečení, starobní důchody, na něž byl získán nárok v souvislosti s příjmem, přístup ke zboží a službám) dává sezónním pracovníkům právo na rovnocenné zacházení jako u státních příslušníků členských států,

  • ponechává členským státům EU svobodu, aby uplatnily test práce trhu a rozhodly, kolik sezónních pracovníků přijmou; tento návrh neupravuje právo na přijetí.

Souvislosti

Tento návrh je součástí komplexního souboru opatření, jenž byl navržen v rámci Plánu politiky v oblasti legální migrace z roku 2005 a dále podpořen v rámci Stockholmského programu přijatého Evropskou radou v prosinci 2009. Evropská unie čelí strukturální potřebě sezónní práce, jelikož lze očekávat, že pracovní síla EU v této oblasti bude čím dál méně k dispozici. Rozvoj dobře organizované politiky zákonné migrace bude mít tedy i nadále významnou úlohu při řešení nedostatků pracovních sil a budoucích demografických problémů Unie.

Další informace

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Rubrika aktualit na stránkách pro spravedlnost a vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/323


Side Bar