Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/921

Bryssel den 13 juli 2010

Medlemsstaterna får fullt ansvar för odling av genetiskt modifierade organismer på sitt territorium

I dag föreslog kommissionen att medlemsstaterna ska få möjlighet att tillåta, begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer (GMO) på delar av eller hela sitt territorium. EU:s vetenskapsbaserade system för godkännande av GMO påverkas dock inte av det antagna paketet. Detta består av ett meddelande, en ny rekommendation om samexistens mellan genmodifierade och konventionella eller ekologiska grödor samt ett förslag till förordning där det föreslås en ändring av GMO-lagstiftningen. Genom den nya rekommendationen ges medlemsstaterna mer flexibilitet att ta hänsyn till sina lokala, regionala och nationella förutsättningar när de vidtar åtgärder för samexistens. Genom förslaget till förordning ändras direktiv 2001/18/EG så att medlemsstaterna tillåts att begränsa eller förbjuda odling av GMO på sitt territorium.

– I mars lovade kommissionen att före sommarens slut lägga fram ett omfattande förslag om den framtida politiken i fråga om odling av GMO. Nu uppfyller vi detta löfte. De konkreta åtgärder som antogs i dag innebär att medlemsstaterna själva får bestämma om odling av GMO. Erfarenheterna visar att medlemsstaterna behöver mer flexibilitet för att organisera samexistensen mellan genmodifierade och andra typer av grödor, t.ex. konventionellt och ekologiskt odlade. Den faktiska friheten att fatta beslut på andra grunder än en vetenskaplig bedömning av riskerna för hälsa och miljö kräver också att lagstiftningen ändras. Jag vill betona att godkännandesystemet på EU-nivå, som bygger på vetenskapliga belägg, förblir intakt. Detta innebär att en mycket grundlig säkerhetsbedömning och ett stärkt övervakningssystem är prioriterade frågor när det gäller odling av GMO och därför ägnas full uppmärksamhet. Kommissionen är fast besluten att följa upp åtgärderna på detta område före årets slut, säger John Dalli, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och konsumentpolitik.

Från och med nu en flexiblare hållning till odling

Det stränga godkännandesystem som redan tillämpas, och som bygger på vetenskapliga belägg, säkerhet och valfrihet för konsumenterna, kommer inte att ändras.

Med medlemsstaternas nya frihet att bestämma om odling sänder EU en tydlig signal till allmänheten om att man tar hänsyn till deras farhågor när det gäller GMO, som kan variera mellan länderna. Den nya hållningen syftar till att nå den rätta balansen mellan ett godkännandesystem på EU-nivå och frihet för medlemsstaterna att besluta om odling av GMO på sitt territorium. Förslaget följer upp de politiska riktlinjer som kommissionens ordförande José Manuel Barroso lade fram i september 2009. Att denna frihet läggs till i regelverket för GMO bör säkerställa att systemet för godkännande av GMO fungerar effektivt. Som ett första steg under den gällande lagstiftningen ersätter den nya rekommendationen om riktlinjer för utarbetandet av nationella åtgärder för samexistens den tidigare rekommendationen från 2003.

I den tidigare rekommendationen gjordes en direkt koppling mellan fastställandet av åtgärder för samexistens och iakttagandet av tröskelvärdet på 0,9 % för märkning som genmodifierade livsmedel, foder eller produkter avsedda för direkt bearbetning. Medlemsstaterna rekommenderades att begränsa åtgärderna för samexistens (t.ex. avståndet mellan fält med genmodifierade grödor och andra fält) för att inte överskrida gränsen på 0,9 % GMO-förekomst i andra grödor.

De senaste årens erfarenheter visar att det potentiella inkomstbortfallet för producenter av icke genmodifierade grödor, t.ex. av ekologiska och ibland konventionella grödor, inte är begränsat till sådana fall där tröskelvärdet för märkning överskrids. I vissa fall kan förekomsten av GMO i livsmedel vara till nackdel för aktörer som vill marknadsföra sina produkter som GMO-fria.

De icke-bindande riktlinjerna i den nya rekommendationen om samexistens avspeglar bättre medlemsstaternas möjlighet att enligt gällande lagstiftning (artikel 26a i direktiv 2001/18/EG) anta bestämmelser för att förhindra oavsiktlig förekomst av GMO i konventionella och ekologiska grödor. Det ges även möjlighet att anta åtgärder som syftar till att hålla GMO-halten i konventionella livsmedel och foder på nivåer som underskrider tröskelvärdet för märkning på 0,9 %. I den nya rekommendationen klargörs det också att medlemsstaterna får etablera ”GMO-fria” områden, och den ger medlemsstaterna bättre vägledning när de utarbetar strategier för samexistens. Europeiska kontoret för samexistens mellan grödor kommer att fortsätta att tillsammans med medlemsstaterna fastställa bästa praxis för samexistens och tekniska riktlinjer om liknande frågor.

Rättslig säkerhet i framtiden

Förslaget om ändring av direktiv 2001/18/EG syftar till att ge medlemsstaterna rättslig säkerhet när de fattar beslut om odling av GMO på andra grunder än en vetenskaplig bedömning av riskerna för hälsa och miljö. Kommissionen föreslår därför en ny artikel (26b) som ska gälla för alla GMO som godkänns för odling i EU enligt direktiv 2001/18/EG eller förordning (EG) nr 1829/2003. Medlemsstaterna kommer att kunna begränsa eller förbjuda odling av GMO på delar av eller hela sitt territorium utan att använda skyddsklausulen. Deras beslut kommer inte att behöva godkännas av kommissionen, men de måste underrätta övriga medlemsstater och kommissionen en månad innan de antar sina bestämmelser. Medlemsstaterna måste också följa de allmänna principerna i EU:s fördrag och för den inre marknaden, och bestämmelserna måste stämma överens med EU:s internationella åtaganden.

Samtidigt kommer EU:s godkännandesystem, som bygger på en vetenskaplig bedömning av riskerna för hälsa och miljö, att bibehållas och förbättras ytterligare. Detta tryggar konsumentskyddet och den inre marknadens funktion när det gäller genmodifierat och icke genmodifierat utsäde samt för genmodifierade livsmedel och foder.

Lagförslaget kommer att antas genom medbeslutande av Europaparlamentet och rådet.

Mer information:

MEMO/10/325

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar