Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/921

Bruselj, 13 julij 2010

GSO: države članice bodo v celoti odgovorne za njihovo pridelovanje na svojih ozemljih

Komisija je danes predlagala možnost, da države članice same odločajo, ali bodo dovolile, omejile ali prepovedale pridelavo gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojih celotnih ozemljih ali njihovih delih. Sprejeti paket sestavljajo sporočilo, novo priporočilo o soobstoju gensko spremenjenih pridelkov z običajnimi in/ali biološko pridelanimi pridelki ter osnutek uredbe, ki v zakonodajo o GSO uvaja manjšo spremembo, vendar ne posega v evropski sistem za odobritev GSO, ki temelji na znanstvenih ugotovitvah. Novo priporočilo o soobstoju državam članicam omogoča večjo fleksibilnost, pri čemer upošteva lokalne, regionalne in nacionalne pogoje pri sprejemanju ukrepov za soobstoj. Predlagana uredba spreminja Direktivo 2001/18/ES in državam članicam omogoča, da omejijo ali prepovejo pridelavo GSO na svojih ozemljih.

Komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je dejal: „Komisija je lani marca obljubila, da bo do konca poletja pripravila celovit predlog v zvezi s prihodnjo politiko glede pridelave GSO. To obljubo danes izpolnjujemo s sprejetjem konkretnih ukrepov, ki omogočajo državam članicam samostojno odločanje o pridelavi GSO. Izkušnje z GSO so pokazale, da države članice potrebujejo večjo fleksibilnost pri uvajanju soobstoja pridelkov GSO in drugih vrst pridelkov, npr. običajnih in bioloških pridelkov.“ Dodal je še: „Za resnično svobodno odločanje, ki ne temelji na znanstvenih ocenah tveganj za zdravje in okolje, je potrebna sprememba v obstoječi zakonodaji. Vendar poudarjam, da evropski sistem odobritve, ki je znanstveno podprt, ostaja trdno na svojem mestu. To pomeni, da sta temeljita ocena varnosti in okrepljen sistem spremljanja še vedno na prvem mestu in ju bomo še naprej strogo izvajali. Komisija pa je zavezana, da o izvajanju ukrepov poroča še pred koncem leta. “

Od danes več fleksibilnosti pri odločanju o pridelavi GSO

Obstoječi sistem odobritve, ki temelji na znanosti, varnosti in izbiri potrošnika, se ohranja.

S tem, ko se državam članicam omogoča, da se same odločajo glede pridelave, se evropskim državljanom sporoča, da Evropa upošteva njihovo zaskrbljenost glede GSO, ki se od države do države razlikuje. Z novim pristopom k problematiki se želi doseči pravo razmerje med ohranitvijo evropskega sistema za odobritev in možnostjo, da se države članice same odločajo glede pridelave GSO na svojih ozemljih. Zakonodajni predlog je rezultat političnih smernic, ki jih je predsednik Barroso predstavil septembra 2009. Vključitev možnosti samostojnega odločanja držav članic v zakonodajni okvir za GSO bi morala zagotoviti učinkovito delovanje sistema za odobritev GSO. Današnje novo priporočilo o smernicah za razvoj nacionalnih ukrepov glede soobstoja nadomešča priporočilo iz leta 2003 in predstavlja prvi korak v okviru obstoječe zakonodaje.

V prejšnjem priporočilu je bilo sprejetje ukrepov za soobstoj neposredno povezano z upoštevanjem 0,9-odstotne mejne vrednosti za označevanje gensko spremenjenih živil, krmil ali izdelkov, namenjenih neposredni predelavi. Državam članicam je bila priporočena omejitev ukrepov za soobstoj (npr. razdalja med polji z GSO in polji brez GSO), da bi se upoštevala 0,9-odstotna mejna vrednost prisotnosti GSO v drugih pridelkih.

Izkušnje zadnjih nekaj let so pokazale, da morebiten izpad prihodka pridelovalcev, ki ne pridelujejo GSO, pač pa pridelujejo npr. biološke ali običajne pridelke, ni omejen na prekoračitev mejne vrednosti za označevanje. V določenih primerih lahko obstoj GSO v nekaterih živilih škodi nosilcem dejavnosti, ki bi živilo želeli tržiti kot živilo, ki ne vsebuje GSO.

V nezavezujočih smernicah iz novega priporočila o soobstoju je še bolj upoštevana možnost iz obstoječe zakonodaje (člen 26a Direktive 2001/18/ES) za države članice, da sprejmejo ukrepe, s katerimi se prepeči neželena prisotnost GSO v običajnih in bioloških pridelkih. To omogoča tudi ukrepe, s katerimi naj bi se vsebnost GSO v običajnih živilih in krmi omejila na manj kot 0,9 %. Priporočilo prav tako pojasnjuje, da lahko države članice vzpostavijo območja, prosta GSO, ter jim bolje svetuje, kako razviti ustrezne pristope glede soobstoja. Evropski urad za soobstoj bo skupaj z državami članicami še naprej razvijal najboljše prakse za soobstoj in tudi tehnične smernice glede povezanih vprašanj.

Pravna varnost za prihodnost

Namen predloga za revizijo Direktive 2001/18/ES je zagotoviti pravno varnost za države članice, kadar se odločajo o pridelovanju GSO zaradi razlogov, ki ne temeljijo na znanstveni oceni tveganj za zdravje in okolje. Komisija zato predlaga vključitev novega člena 26(b), ki bi se uporabljal za vse GSO, odobrene za pridelavo v EU, bodisi v skladu z Direktivo 2001/18/ES bodisi z Uredbo (ES) št. 1829/2003. Države članice bodo lahko omejile ali prepovedale pridelavo GSO na svojih celotnih ozemljih ali njihovih delih, ne da bi se jim pri tem bilo treba zatekati k zaščitni klavzuli. Za svoje odločitve ne bodo potrebovale odobritve Evropske komisije, vendar bodo o sprejetju svojih ukrepov morale obvestiti ostale države članice in Komisijo vsaj en mesec prej. Države članice bodo prav tako morale spoštovati splošna načela pogodb in enotnega trga ter upoštevati mednarodne obveznosti EU.

Hkrati se bo ohranil in še nadalje izboljševal sistem odobritve EU, ki temelji na znanstveni oceni tveganj za zdravje in okolje, kar bo zagotovilo varstvo potrošnikov in delovanje notranjega trga za gensko spremenjena in nespremenjena semena ter živila in krmila iz GSO.

Zakonodajni predlog bo sprejet v postopku soodločanja Evropskega parlamenta in Sveta.

Več informacij:

MEMO/10/325

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar