Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/921

Briselē, 2010. gada 13. jūlijā

ĢMO. Dalībvalstis būs pilnībā atbildīgas par ģenētiski modificētu organismu audzēšanu savā teritorijā

Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu piešķirt dalībvalstīm brīvu izvēli atļaut, ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) audzēšanu savas teritorijas daļās vai visā teritorijā. Nemainot ES zinātniski pamatoto atļauju piešķiršanas sistēmu ĢM, pieņemtajā paketē ietilpst paziņojums, jauns ieteikums par ĢM kultūru un tradicionāli un/vai bioloģiski audzētu kultūru līdzāspastāvēšanu un regulas projekts, kurā ierosināti nelieli grozījumi ĢMO tiesību aktos. Jaunais ieteikums par līdzāspastāvēšanu dalībvalstīm piešķir lielāku elastīgumu, ņemot vērā to vietējos, reģionu un valsts apstākļus, pieņemot līdzāspastāvēšanas pasākumus. Ar ierosināto regulu groza Direktīvu 2001/18/EK, lai dalībvalstis varētu ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā.

Veselības un patērētāju politikas komisārs Džons Dalli teica: “Martā Komisija apsolīja līdz vasaras beigām izstrādāt visaptverošu nākotnes politikas priekšlikumu attiecībā uz ĢMO audzēšanu. Šodien šis solījums tiek izpildīts. Šodien pieņemtie konkrētie pasākumi ļaus dalībvalstīm pašām lemt par ĢMO audzēšanu. Līdz šim gūtā pieredze saistībā ar ĢMO liecina, ka dalībvalstīm vajadzīgs lielāks elastīgums, lai organizētu ģenētiski modificētu un citu kultūru (piemēram, tradicionāli un bioloģiski audzētu kultūru) līdzāspastāvēšanu.” Komisārs piebilda: “Lai piešķirtu reālu brīvību, kuras pamatā nav zinātnisks veselības un vides risku novērtējums, ir vajadzīgi arī grozījumi patlaban spēkā esošajos tiesību aktos. Vēlos uzsvērt, ka ES mēroga atļauju piešķiršanas sistēma, kuras pamatā ir zinātniski pierādījumi, joprojām tiek pilnībā piemērota.” Noslēgumā: “Tas nozīmē, ka ĢMO audzēšanas jomā prioritāte ir īpaši pamatīgam drošības novērtējumam un pastiprinātai uzraudzības sistēmai, tāpēc šīs prioritātes enerģiski īsteno. Komisija ir apņēmusies līdz gada beigām veikt turpmākus ar tām saistītus pasākumus.”

No šodienas – elastīgāka pieeja audzēšanai

Stingrā atļauju piešķiršanas sistēma, kas jau tiek piemērota un kuras pamatā ir zinātnes atziņas, drošības apsvērumi un patērētāju izvēle, paliks nemainīga.

Dalībvalstu jaunās tiesības brīvi lemt par audzēšanu ir nepārprotams vēstījums iedzīvotājiem, ka Eiropas Savienība ņem vērā viņu bažas par ĢMO, kas dažādās valstīs var būt atšķirīgas. Jaunās pieejas mērķis ir rast līdzsvaru starp ES atļauju piešķiršanas sistēmas saglabāšanu un dalībvalstu tiesībām lemt par ĢMO audzēšanu to teritorijā. Priekšlikums atbilst priekšsēdētāja Barrozu 2009. gada septembra politiskajām vadlīnijām. Iekļaujot šīs tiesības ĢMO tiesību aktu kopumā, ĢMO atļauju piešķiršanas sistēmai vajadzētu darboties efektīvi. Kā pirmais posms saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem šodien publicētais jaunais ieteikums par vadlīnijām līdzāspastāvēšanas pasākumu izstrādei valsts mērogā aizstāj iepriekšējo 2003. gada ieteikumu.

Iepriekšējais ieteikums veidoja tiešu saikni starp līdzāspastāvēšanas pasākumu ieviešanu un 0,9 % robežvērtības ievērošanu, lai marķētu ģenētiski modificētu pārtiku, barību vai produktus, kas paredzēti tiešai apstrādei. Dalībvalstīm ieteica ierobežot līdzāspastāvēšanas pasākumus (piemēram, attālumu starp laukiem, kuros audzē ģenētiski modificētas un ģenētiski nemodificētas kultūras), lai ievērotu ģenētiski modificēto organismu 0,9 % sastopamības robežvērtību citās kultūrās.

Pēdējos gados gūtā pieredze liecina, ka potenciālie ienākumu zaudējumi ražotājiem, kas neaudzē ĢMO, proti, bioloģiskās un reizēm arī tradicionālās produkcijas ražotājiem, nav saistīti tikai ar marķējuma robežvērtības pārsniegšanu. Atsevišķos gadījumos ĢMO sastopamība konkrētos pārtikas produktos var kaitēt uzņēmējiem, kas vēlas šos produktus pārdot kā produktus, kas nesatur ĢMO.

Nesaistošās vadlīnijas, kas iekļautas jaunajā ieteikumā par līdzāspastāvēšanu, labāk atspoguļo spēkā esošajos tiesību aktos paredzēto iespēju (Direktīvas 2001/18/EK 26.a pants) dalībvalstīm pieņemt pasākumus, lai novērstu ĢMO netīšu klātbūtni tradicionālās un bioloģiskās kultūrās. Tas nozīmē, ka var arī pieņemt pasākumus, lai ierobežotu ĢMO saturu tradicionālā pārtikā un barībā tā, lai to līmenis būtu vēl zemāks par 0,9 % marķēšanas robežvērtību. Ieteikumā arī skaidri teikts, ka dalībvalstis var izveidot no ĢMO brīvas zonas, un šis jaunais ieteikums dalībvalstīm sniedz labākus norādījumus, kā izstrādāt līdzāspastāvēšanas pieejas. Eiropas Līdzāspastāvēšanas birojs kopā ar dalībvalstīm turpinās izstrādāt labāko praksi līdzāspastāvēšanai, kā arī saistīto jautājumu tehniskās vadlīnijas.

Tiesiskā noteiktība nākotnē

Priekšlikums par Direktīvas 2001/83/EK pārskatīšanu ir vērsts uz to, lai dalībvalstīm nodrošinātu tiesisko noteiktību, kad tās lemj par ĢMO audzēšanu, nepamatojoties uz zinātnisku veselības un vides riska novērtējumu. Tāpēc Komisija ierosina iekļaut jaunu pantu (26.b pantu), kas būtu piemērojams visiem ĢMO, kurus atļauts audzēt ES vai nu saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK, vai Regulu (EK) Nr. 1829/2003. Dalībvalstis varēs ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savas teritorijas daļās vai visā teritorijā, šim nolūkam neizmantojot drošības klauzulu. Komisijai būs jāapstiprina dalībvalstu lēmumi, savukārt dalībvalstīm būs jāinformē pārējās dalībvalstis un Komisija mēnesi pirms pasākumu pieņemšanas. Turklāt dalībvalstīm būs jāievēro Līgumu un vienotā tirgus vispārējie principi un jārīkojas saskaņā ar ES starptautiskajām saistībām.

Vienlaikus tiks saglabāta un turpmāk uzlabota ES atļauju piešķiršanas sistēma, kuras pamatā ir zinātnisks veselības un vides riska novērtējums, tādējādi nodrošinot patērētāju aizsardzību un iekšējā tirgus darbību attiecībā uz ĢM un ģenētiski nemodificētām sēklām, kā arī ĢM pārtiku un barību.

Tiesību akta priekšlikumu pieņems koplēmuma procedūrā ar Eiropas Parlamentu un Padomi.

Sīkāka informācija

MEMO/10/325

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm.


Side Bar