Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/921

Brüsszel, 2010. július 13.

GMO-k: kizárólag a tagállamok dönthetnének a területükön való termesztésről

A mai napon a Bizottság javaslatot terjesztett elő arra vonatkozóan, hogy a tagállamok szabadon dönthessenek arról, hogy teljes területükön vagy egyes övezeteikben engedélyezik, korlátozzák vagy megtiltják a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) termesztését. A javaslat szerint a Bizottság nem változtatna azon a tudományos alapokon működő rendszeren, amely az EU-ban a géntechnológiával módosított termények engedélyezésére szolgál. Az elfogadott csomag részét képezi egy közlemény, a géntechnológiával módosított termények, valamint a hagyományos és/vagy biogazdálkodással termesztett növények együtt-termesztéséről szóló új ajánlás és a GMO‑kra vonatkozó jogi szabályozás módosításáról szóló rendelettervezet. Az együtt-termesztéssel kapcsolatos új ajánlás több rugalmasságot biztosítana a tagállamok számára annak érdekében, hogy az együtt-termesztési intézkedések meghozatala a helyi, regionális és nemzeti sajátosságok figyelembe vételével történjen. A javasolt rendelet a 2001/18/EK irányelv módosításával tenné lehetővé a tagállamok számára, hogy területükön korlátozzák vagy megtiltsák a GMO-k termesztését.

John Dalli egészség- és fogyasztóügyi biztos elmondta: „Márciusban a Bizottság ígéretet tett arra, hogy a nyár végéig átfogó javaslatot terjeszt elő a GMO-termesztéssel kapcsolatos jövőbeni politikájáról. Ma eleget teszünk ennek az ígéretnek. A mai napon elfogadott konkrét intézkedések lehetőséget biztosítanak a tagállamok számára, hogy szabadon dönthessenek a GMO-k termesztéséről. A GMO-kal kapcsolatos eddigi tapasztalatok szerint a tagállamoknak több rugalmasságot kell biztosítani a géntechnológiával módosított és más típusú, köztük hagyományos és biogazdálkodással termesztett növények együtt-termesztésének terén.” A biztos hozzátette: „Annak biztosításához, hogy a tagállamok akkor is valódi döntésszabadságot élvezhessenek, amikor nem az egészségügyi és környezeti kockázatértékelés tudományos szempontjait veszik alapul, a jelenlegi jogi szabályozás módosítására is szükség van. Hangsúlyozom, hogy az EU-szerte érvényes, szigorú tudományos alapokra épülő engedélyezési rendszer továbbra is teljes egészében fennmarad.” A biztos végül így zárta nyilatkozatát: „Ez azt jelenti, hogy a GMO-termesztés terén prioritás a rendkívül alapos biztonságértékelés és a monitoringrendszer megerősítése, következésképpen a Bizottság fokozottan törekszik e területek fejlesztésére. A Bizottság vállalta, hogy a feladatok vonatkozásában még az év vége előtt nyomon követési intézkedéseket hoz.

Mostantól rugalmasabb megközelítés érvényesül a GMO-termesztés terén

A jelenleg működő, szigorú engedélyezési rendszer, amely tudományos és biztonsági szempontokra, valamint a fogyasztók választási lehetőségeinek figyelembe vételére alapul, továbbra is fennmarad.

A tagállamok számára a GMO-termesztés terén biztosított új döntésszabadság erőteljes jelzés a polgárok felé arról, hogy Európa figyelmet fordít GMO-kkal kapcsolatos aggodalmaikra, amelyek tagállamonként változók lehetnek. Az új megközelítés célja, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen az uniós engedélyezési rendszer fenntartása és a között, hogy a tagállamok szabadon eldönthetik, engedélyezik-e a GMO-termesztést saját területükön. A javaslat összhangban áll a 2009 szeptemberében Barroso elnök által megfogalmazott politikai iránymutatással. Azáltal, hogy a GMO-kra vonatkozó jogi szabályozás kiegészül ezzel a döntési szabadsággal, a GMO-engedélyezési rendszer képes lesz hatékonyan működni. A hatályos jogszabályok keretében tett első intézkedésként – a 2003-as előző ajánlást felváltva – a ma elfogadott új ajánlás lépne érvénybe, amely a nemzeti együtt-termesztési intézkedések fejlesztésére nyújtana iránymutatásokat.

Az előző ajánlás közvetlen kapcsolatba állította az együtt-termesztési intézkedéseket és annak a 0,9 %‑os címkézési küszöbértéknek a tiszteletben tartását, amely felett a közvetlen feldolgozásra szánt élelmiszereket, takarmányokat vagy termékeket „géntechnológiával módosított” címkével kell ellátni. A tagállamok számára tanácsos volt olyan együtt-termesztési intézkedéseket (pl. a géntechnológiával módosított és nem módosított növények termőterületei közötti távolságokra vonatkozóan) bevezetni, amelyek arra korlátozódnak, hogy megakadályozzák a más termények között jelen lévő, géntechnológiával módosított termények 0,9 %-os arányának túllépését.

Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a géntechnológiával nem módosított termények (például biogazdálkodással termesztett vagy hagyományos növények) termesztőit nem csupán a fent említett „címkézési küszöbérték” túllépése fenyegetheti potenciális bevételkieséssel. Egyes esetekben, bizonyos élelmiszeripari termékeknél a GMO-k jelenléte is kárt okozhat azoknak a gazdasági szereplőknek, akik nem GMO‑tartalmú termékként kívánnák értékesíteni azokat.

Az együtt-termesztésről szóló új ajánlásban foglalt, nem kötelező erejű iránymutatás világosabban tükrözi azt a hatályos jogszabályban (2001/18/EK irányelv 26a. cikke) előírt lehetőséget, miszerint a tagállamok intézkedéseket fogadhatnak el annak érdekében, hogy megakadályozzák a hagyományos és a biogazdálkodással termesztett növényekből készült termékekben a GMO-k nem szándékos előfordulását. Engedélyezettek továbbá olyan intézkedések is, amelyek a címkézési határérték alatt korlátozzák a hagyományos élelmiszerek és takarmányok GMO-tartalmának arányát. Az ajánlás egyértelművé teszi továbbá, hogy a tagállamoknak jogukban áll GMO-mentes övezeteket létrehozni. Az új ajánlás jobb iránymutatást nyújt a tagállamok számára az együtt-termesztésre vonatkozó megközelítésük kialakításához. Az Európai Együtt-termesztési Iroda – a tagállamokkal közösen – továbbra is törekszik arra, hogy jól alkalmazható gyakorlati módszereket dolgozzon ki az együtt-termesztés terén, és technikai iránymutatást nyújtson a területtel kapcsolatos kérdésekben.

A jövőbeni jogbiztonságért

A 2001/18/EK irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslat célja, hogy megteremtse a jogbiztonságot a tagállamok GMO-termesztésről hozott azon döntéseihez, amelyeket nem az egészségügyi és környezeti kockázatértékelés tudományos szempontjai alapján hoznak. Ennek érdekében a Bizottság javasolja, hogy az említett irányelv egy új cikkel (a 26b. cikkel) egészüljön ki. Ez a cikk minden olyan GMO-ra vonatkozna, amelynek az EU területén történő termesztését a 2001/18/EK irányelv, illetve az 1829/2003/EK rendelet engedélyezi. A tagállamoknak így lehetőségük nyílna arra, hogy teljes területükön vagy egyes övezeteikben – a védzáradék alkalmazása nélkül – korlátozzák vagy megtiltsák a GMO-termesztést. Döntésükhöz nem lesz szükség a Bizottság engedélyére, azonban egy hónappal intézkedéseik meghozatala előtt értesíteniük kell majd a többi tagállamot és a Bizottságot. A tagállamoknak ezenfelül tiszteletben kell tartaniuk a szerződések és az egységes piac általános alapelveit, és az EU nemzetközi kötelességeivel összhangban kell eljárniuk.

Ugyanakkor az egészségügyi és környezeti kockázatértékelés tudományos szempontjain alapuló uniós engedélyezési rendszer változatlan marad, ami biztosítja a géntechnológiával módosított és nem módosított vetőmagvak, illetve a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok belső piacának működését.

A jogszabályjavaslatot az Európai Parlament és a Tanács együttdöntési eljárás útján fogadja majd el.

További információ:

MEMO/10/325

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar