Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/921

Bryssel 13. heinäkuuta 2010

Jäsenvaltioille täysi vastuu muuntogeenisten kasvien viljelystä alueellaan

Komissio ehdotti tänään, että jäsenvaltioille annettaisiin vapaus sallia tai kieltää muuntogeenisten kasvien viljely koko alueellaan tai sen osalla tai rajoittaa sitä. Ehdotuspaketissa säilytetään muuttumattomana EU:n tieteellisin perustein toimiva muuntogeenisten organismien lupajärjestelmä. Tämä paketti muodostuu tiedonannosta, uudesta suosituksesta, joka koskee muuntogeenisten kasvien viljelyä rinnan tavanomaisen ja/tai luonnonmukaisen viljelyn kanssa, sekä asetusluonnoksesta, jossa ehdotetaan muutosta muuntogeenisiä organismeja koskevaan lainsäädäntöön. Rinnakkaiseloa käsittelevässä uudessa suosituksessa jäsenvaltioille annetaan lisää joustonvaraa, jotta ne voivat rinnakkaiseloa koskevista toimenpiteistä päättäessään ottaa huomioon omat paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset olosuhteensa. Asetusehdotuksella muutetaan direktiiviä 2001/18/EY, jotta jäsenvaltiot voisivat rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä alueellaan tai kieltää sen.

”Komissio lupasi viime maaliskuussa esittää kesän loppuun mennessä laajan ehdotuksen tulevasta politiikastaan muuntogeenisten kasvien viljelyn osalta. Komissio ryhtyy nyt sanoista tekoihin. Tänään hyväksytyt konkreettiset toimenpiteet antavat jäsenvaltioille vapauden päättää muuntogeenisten kasvien viljelystä. Muuntogeenisistä organismeista tähän mennessä saatu kokemus osoittaa, että jäsenvaltioiden on saatava joustavammin järjestää muuntogeenisen tuotannon ja muuntyyppisen tuotannon, kuten tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon, rinnakkaiselo,” totesi terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari John Dalli. ”Nykyiseen lainsäädäntöön on lisäksi tehtävä muutos, jotta voidaan myöntää todellinen vapaus käyttää muita perusteita kuin terveys- ja ympäristöriskien tieteellistä arviointia. Haluan korostaa, että vankkaan tieteelliseen tietämykseen perustuva EU:n laajuinen lupajärjestelmä säilyy voimassa kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että erittäin perusteellinen turvallisuusarviointi ja vahvistettu seurantajärjestelmä ovat muuntogeenisten kasvien viljelyssä etusijalla, ja niihin pyritään näin ollen tarmokkaasti. Komissio on sitoutunut toteuttamaan niitä koskevia jatkotoimia vielä ennen kuluvan vuoden loppua.”

Tästä päivästä lähtien joustavampi toimintamalli viljelyssä

Tieteeseen, turvallisuuteen ja kuluttajien valintoihin pohjautuva tiukka jo käytössä oleva lupajärjestelmä säilyy entisellään.

Nyt kun jäsenvaltioille annetaan uudenlaista vapautta päättää viljelystä, kansalaisille annetaan vahva merkki siitä, että Euroopassa suhtaudutaan vakavasti heidän muuntogeenisiä organismeja koskeviin huolenaiheisiinsa, jotka saattavat vaihdella maasta toiseen. Uudella toimintamallilla pyritään löytämään oikea tasapaino – toisaalta halutaan säilyttää EU:n lupajärjestelmä ja toisaalta jäsenvaltioille halutaan antaa vapaus päättää muuntogeenisten kasvien viljelystä alueellaan. Ehdotuksella pyritään toteuttamaan puheenjohtaja Barroson syyskuussa 2009 esittämät poliittiset suuntaviivat. Kun muuntogeenisiä organismeja koskevaan lainsäädäntökehykseen lisätään tämä vapaus, muuntogeenisiä organismeja koskevan lupajärjestelmän pitäisi voida toimia tehokkaasti. Ensimmäisenä vaiheena annetaan voimassa olevan lainsäädännön puitteissa tänään uusi suositus, joka koskee kansallisten rinnakkaiselotoimenpiteiden kehittämiseen liittyviä ohjeita. Se korvaa vuonna 2003 annetun aiemman suosituksen.

Aiemmassa suosituksessa kytkettiin rinnakkaiselotoimenpiteet suoraan siihen, että muuntogeenisiä organismeja sisältävien elintarvikkeiden, rehujen tai suoraan jalostukseen tarkoitettujen tuotteiden merkinnöissä voidaan noudattaa 0,9 prosentin kynnysarvoa. Jäsenvaltioita neuvottiin rajaamaan rinnakkaiselotoimenpiteet (esimerkiksi välimatka muuntogeenisten viljelykasvien peltojen ja muiden kuin muuntogeenisten viljelykasvien peltojen välillä) niin, että muuntogeenisiä aineksia esiintyy muissa viljelykasveissa enintään 0,9 prosenttia.

Viime vuosien kokemus on osoittanut, että muiden kuin muuntogeenisten kasvien viljelijöille, kuten luonnonmukaisen tuotannon ja toisinaan myös tavanomaisen tuotannon harjoittajille, saattaa aiheutua ansionmenetyksiä merkintäkynnyksen ylittymisen lisäksi muistakin syistä. Joissakin tapauksissa muuntogeenisten organismien esiintyminen tietyissä elintarvikkeissa saattaa aiheuttaa vahinkoa toimijoille, jotka haluaisivat markkinoida tuotteensa muuntogeenisistä organismeista vapaina.

Rinnakkaiselosta annettuun uuteen suositukseen sisältyvät ei-sitovat ohjeet kuvastavat paremmin voimassa olevassa lainsäädännössä (direktiivin 2001/18/EY 26 a artikla) jäsenvaltioille annettua mahdollisuutta toteuttaa toimenpiteitä sen estämiseksi, ettei muuntogeenisiä organismeja esiinny tahattomasti tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon viljelykasveissa. Näin mahdollistetaan lisäksi toimenpiteet, joilla pyritään rajaamaan muuntogeenisten organismien pitoisuus tavanomaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja rehuissa 0,9 prosentin merkintäkynnyksen alittavalle tasolle. Suosituksessa myös todetaan, että jäsenvaltiot voivat perustaa muuntogeenisistä organismeista vapaita alueita, ja opastetaan jäsenvaltioita paremmin kehittämään rinnakkaiseloon liittyviä toimintamalleja. Eurooppalainen viljelykasvien rinnakkaiselon toimisto (EcoB) aikoo edelleen kehittää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa parhaita käytänteitä rinnakkaiselon alalla sekä teknisiä ohjeita muista asiaan liittyvistä kysymyksistä.

Oikeusvarmuus tulevaisuutta ajatellen

Direktiivin 2001/18/EY tarkistamiseen tähtäävällä ehdotuksella pyritään takaamaan jäsenvaltioille oikeusvarmuus niiden päättäessä muuntogeenisten kasvien viljelystä muilla perusteilla kuin terveys- ja ympäristöriskien tieteellisen arvioinnin pohjalta. Komissio ehdottaa tätä varten, että direktiiviin lisätään uusi artikla (26 b artikla), jota sovellettaisiin kaikkiin muuntogeenisiin organismeihin, jotka saavat EU:ssa viljelyluvan joko direktiivin 2001/18/EY tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä koko alueellaan tai sen osalla tai kieltää sen joutumatta turvautumaan suojalausekkeeseen. Jäsenvaltioiden päätökset eivät tarvitse komission hyväksyntää, mutta jäsenvaltioiden on toimenpiteitä hyväksyessään ilmoitettava niistä muille jäsenvaltioille ja komissiolle yhtä kuukautta aiemmin. Jäsenvaltioiden on lisäksi noudatettava perussopimusten yleisiä periaatteita ja toimittava yhtenäismarkkinoiden ja EU:n kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

Samalla pidetään voimassa terveys- ja ympäristöriskien tieteelliseen arviointiin pohjautuva EU:n lupajärjestelmä, jota aiotaan vielä parantaakin. Tällä tavoin varmistetaan kuluttajien suojelu ja muuntogeenisten ja muiden kuin muuntogeenisten siementen sekä muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen sisämarkkinoiden toiminta.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät säädösehdotuksen yhteispäätösmenettelyllä.

Lisätietoja:

MEMO/10/325

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar