Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/921

Brüssel, 13. juuli 2010

Liikmesriikidele antakse täielik vastutus GMOde kasvatamise üle oma territooriumil

Komisjon tegi täna ettepaneku anda liikmesriikidele õigus lubada, piirata või keelata geneetiliselt muundatud organismide (GMOde) kasvatamist kogu oma territooriumil või osal sellest. Vastuvõetud pakett koosneb komisjoni teatisest, uuest soovitusest GMOde samaaegse viljelemise kohta tavaliste ja/või mahepõllukultuuridega ning määruse eelnõust, millega tehakse väikseid muudatusi GMOsid käsitlevatesse ELi õigusaktidesse. Samas jääb muutumatuks ELi teaduspõhine GMOde loasüsteem. Uues soovituses samaaegse viljelemise kohta võimaldatakse liikmesriikidele suuremat paindlikkust, et võtta samaaegse viljelemise meetmete puhul arvesse kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke tingimusi. Määruse eelnõuga muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ, lubades liikmesriikidel piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli sõnas: „Märtsis lubas komisjon suve lõpuks esitada põhjaliku ettepaneku meie tulevase GMO poliitika kohta. Täna täidame oma lubaduse. Täna vastu võetud konkreetsed meetmed annavad liikmesriikidele vabaduse otsustada GMOde kasvatamise üle. Senised kogemused GMOdega näitavad, et liikmesriigid vajavad suuremat paindlikkust, et korraldada GMOde ning tavaliste ja mahepõllukultuuride samaaegset viljelemist.” Volinik lisas: „Sellise vabaduse andmine, mis põhineb muul kui teaduslikul tervise- ja keskkonnaohu hindamisel, nõuab ka väikest muudatust kehtivates õigusaktides. Ma rõhutan, et ELi tervikuna hõlmav lubade andmise süsteem, mis põhineb teaduslikel tõenditel, jääb jätkuvalt kehtima. See tähendab, et põhjalik ohutuse hindamine ja tugevdatud järelevalvesüsteem on GMOde kasvatamise prioriteedid ning seetõttu tegeleb komisjon nende küsimustega aktiivselt. Komisjon kavatseb enne aasta lõppu võtta nendes küsimustes täiendavaid meetmeid.”

Tänasest on lähenemisviis GMOde kasvatamisele paindlikum

Praegune loasüsteem, mis põhineb teaduslikel tõenditel, ohutusel ja tarbijate valikuvabadusel, jääb kehtima.

Liikmesriikidele antud õigusega otsustada GMOde kasvatamise üle saadetakse kodanikele sõnum, et Euroopa võtab arvesse nende GMOdega seotud muresid, mis võivad olla riigiti erinevad. Uue lähenemisviisiga soovitakse saavutada sobiv tasakaal nii, et ühelt poolt säilib ELi loasüsteem ja teiselt poolt antakse liikmesriikidele õigus ise otsustada GMOde kasvatamise üle oma territooriumil. Ettepanekuga täidetakse president Barroso 2009. aasta septembris antud poliitilisi suuniseid. Liikmesriikide otsustusõiguse lisamine GMOde õigusraamistikule peaks võimaldama GMOde loasüsteemil tõhusalt toimida. Esimese sammuna kehtivate õigusaktide raamistikus anti välja uus soovitus riiklike meetmete võtmiseks samaaegse viljelemise kohta. Uus soovitus asendab eelmise, mis pärineb 2003. aastast.

Eelmises soovituses oli otsene seos samaaegse viljelemise meetmete ja 0,9% läve vahel, mis on kehtestatud geneetiliselt muundatud toidu, sööda või vahetuks töötlemiseks ettenähtud toodete märgistamise suhtes. Liikmesriikidel soovitati võtta samaaegse viljelemise meetmeid (nt vahemaa GM põldude ja GMi vabade põldude vahel), et teistes taimedes esineks geneetiliselt muundatud osi vähem kui 0,9%.

Viimaste aastate kogemused on näidanud, et geneetiliselt muundamata põllukultuuride tootjate, nagu mahepõllundustootjate ja vahel ka tavatootjate sissetulekute vähenemine ei piirdu üksnes märgistamise läve ületamisega. Mõnel juhul võib GMOde sisaldus toidus põhjustada probleeme tootjatele, kes sooviksid oma tooteid turustada GMO vabadena.

Uues samaaegse viljelemise soovituses sisalduvad mittekohustuslikud suunised, mis kajastavad paremini liikmesriikide võimalust võtta kehtivatele õigusaktidele (direktiivi 2001/18/EÜ artikkel 26a) toetudes meetmeid, et vältida GMOde tahtmatut sattumist tavapärastesse ja mahepõllunduskultuuridesse. Lubatakse ka meetmeid, millega soovitakse GMOde taset tavalises toidus ja söödas hoida alla 0,9% märgistamise taseme. Soovituses on ka selgitatud, et liikmesriigid võivad luua GMOde vabasid tsoone. Samuti antakse uues soovituses liikmesriikidele suuniseid samaaegse viljelemise meetmete väljatöötamiseks. GMOde ja tavakultuuride samaaegse viljelemise Euroopa büroo jätkab koostöös liikmesriikidega samaaegse viljelemise parimate tavade ning samuti sellega seonduvate küsimuste tehniliste suuniste väljatöötamist.

Õiguskindlus tulevikus

Direktiivi 2001/18/EÜ läbivaatamise ettepanekuga soovitakse liikmesriikidele anda õiguskindlus GMOde kasvatamist puudutavate otsuste tegemisel, mis põhinevad muul kui teaduslikul tervise- ja keskkonnaohu hindamisel. Komisjon teeb ettepaneku lisada uus artikkel 26b, mida kohaldataks kõikide GMOde suhtes, mis on saanud ELis kasvatamise loa kas direktiivi 2001/18/EÜ või määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel. Liikmesriigid saavad õiguse piirata või keelata GMOde kasvatamist kogu oma territooriumil või osal sellest, ilma kaitseklauslit kasutamata. Liikmesriikide otsused ei vaja komisjoni heakskiitu, kuid liikmesriigid peavad teisi liikmesriike ja komisjoni teavitama kuu aega enne meetmete võtmist. Samuti peavad liikmesriigid austama aluslepingute ja ühtse turu põhimõtteid ning täitma ELi rahvusvahelisi kohustusi.

Samas säilib ka ELi loasüsteem, mis põhineb teaduslikul tervise- ja keskkonnaohu hindamisel, ning seda arendatakse edasi, et tagada tarbijate kaitse ning geneetiliselt muundatud ja muundamata seemnete ning geneetiliselt muundatud toidu ja sööda siseturu toimimine.

Esitatud õigusakti eelnõu võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu kaasotsustamismenetluse teel.

Täiendav teave:

MEMO/10/325

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar