Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/921

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2010

ΓΤΟ: Παροχή πλήρους αμοδιότητας στα κράτη μέλη σχετικά με την καλλιέργεια στα εδάφη τους

Σήμερα η Επιτροπή πρότεινε να παραχωρηθεί στα κράτη μέλη η ελευθερία να επιτρέπουν, να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) σε τμήμα ή στο σύνολο της επικράτειάς τους. Ενώ παραμένει αμετάβλητο το βασισμένο σε επιστημονικά στοιχεία σύστημα έγκρισης ΓΤΟ της ΕΕ, το εγκεκριμένο σύνολο αποτελείται από μια ανακοίνωση, μια νέα σύσταση για τη συνύπαρξη καλλιεργειών ΓΤΟ με συμβατικές και/ή βιολογικές καλλιέργειες και ένα σχέδιο κανονισμού με το οποίο προτείνεται αλλαγή στη νομοθεσία περί ΓΤΟ. Η νέα σύσταση για τη συνύπαρξη επιτρέπει περισσότερη ευελιξία στα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές τους συνθήκες κατά την έγκριση μέτρων συνύπαρξης. Ο προτεινόμενος κανονισμός τροποποιεί την οδηγία 2001/18/EΚ ώστε να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους.

Ο αρμόδιος Επίτροπος Υγείας και Πολιτικής Καταναλωτών κ. John Dalli ανέφερε: «Τον περασμένο Μάρτιο, η Επιτροπή υποσχέθηκε να υποβάλει μια συνολική πρόταση για τη μελλοντική μας πολιτική όσον αφορά την καλλιέργεια των ΓΤΟ μέχρι τέλους του καλοκαιριού. Σήμερα εκπληρώνουμε την υπόσχεση αυτή. Τα συγκεκριμένα μέτρα που εγκρίθηκαν σήμερα θα παράσχουν στα κράτη μέλη την ελευθερία να αποφασίζουν για την καλλιέργεια των ΓΤΟ. Οι μέχρι τούδε εμπειρία από τους ΓΤΟ δείχνει ότι τα κράτη μέλη χρειάζονται περισσότερη ευελιξία για να οργανώσουν τη συνύπαρξη των ΓΤ και άλλων τύπων καλλιεργειών όπως οι συμβατικές και οι βιολογικές». Ο Επίτροπος πρόσθεσε: «Η χορήγηση πραγματικής ελευθερίας για λόγους εκτός εκείνων που βασίζονται σε επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον απαιτεί επίσης αλλαγή στην ισχύουσα νομοθεσία. Τονίζω ότι το σύστημα χορήγησης εγκρίσεων που καλύπτει το σύνολο της ΕΕ, με βάση τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία, παραμένει σε πλήρη ισχύ» . Και κατέληξε: «Αυτό σημαίνει ότι μια ιδιαίτερα ενδελεχής αξιολόγηση ασφάλειας και ένα ενισχυμένο σύστημα παρακολούθησης αποτελούν προτεραιότητες στον τομέα της καλλιέργειας ΓΤΟ: τα ζητήματα αυτά παρακολουθούνται σθεναρά. Η Επιτροπή, έχει δεσμευτεί να δώσει συνέχεια σε σχετικές ενέργειες πριν το τέλος του έτους».

Από σήμερα μια περισσότερο ευέλικτη προσέγγιση της καλλιέργειας:

Το αυστηρό σύστημα χορήγησης εγκρίσεων που ισχύει ήδη σήμερα, το οποίο βασίζεται στην επιστήμη, την ασφάλεια και την επιλογή του καταναλωτή, θα παραμείνει το ίδιο.

Με τη νέα ελευθερία που παρέχεται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με την καλλιέργεια, αποστέλλεται στους πολίτες ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρώπη λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες τους, οι οποίες μπορεί να ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, όσον αφορά τους ΓΤΟ. Η νέα προσέγγιση στοχεύει στην επίτευξη της ορθής ισορροπίας μεταξύ της διατήρησης ενός συστήματος έγκρισης ΕΕ και της ελευθερίας για τα κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Η πρόταση ανταποκρίνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Barroso, που υποβλήθηκαν το Σεπτέμβριο 2009. Η προσθήκη αυτής της ελευθερίας στο νομοθετικό πλαίσιο για τους ΓΤΟ θα επιτρέψει στο σύστημα έγκρισης για ΓΤΟ να λειτουργεί αποτελεσματικά. Σαν ένα πρώτο βήμα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η σημερινή νέα σύσταση για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ανάπτυξη εθνικών μέτρων συνύπαρξης αντικαθιστά την προηγούμενη σύσταση του 2003.

Η προηγούμενη σύσταση προέβαινε σε άμεση διασύνδεση της θέσπισης μέτρων συνύπαρξης και της τήρησης του ορίου του 0.9% για την επισήμανση ως ΓΤ τροφίμων, ζωοτροφών ή προϊόντων που προορίζονται για άμεση επεξεργασία. Στα κράτη μέλη είχε δοθεί οδηγία για περιορισμό των μέτρων συνύπαρξης (π.χ. αποστάσεις μεταξύ αγρών με καλλιέργειες ΓΤΟ και με καλλιέργειες μη ΓΤΟ) ώστε να συμμορφώνονται όσον αφορά το ποσοστό παρουσίας 0.9% ΓΤΟ σε άλλες καλλιέργειες.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τα πρόσφατα έτη δείχνει ότι η δυνητική απώλεια εισοδήματος για παραγωγούς μη ΓΤΟ, όπως οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων και ενίοτε συμβατικών, δεν περιορίζεται στην υπέρβαση του ορίου επισήμανσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παρουσία ΓΤΟ σε ορισμένα προϊόντα διατροφής δύναται να προκαλέσει βλάβη σε επιχειρηματίες οι οποίοι θα επιθυμούσαν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά ως μη περιέχοντα ΓΤΟ.

Οι μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στη νέα σύσταση περί συνύπαρξης αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη δυνατότητα που παρέχεται από την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 26α της οδηγίας 2001/18/EΚ) στα κράτη μέλη ώστε να εγκρίνουν μέτρα για την αποφυγή της ανεπιθύμητης παρουσίας ΓΤΟ σε συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες. Αυτό επιτρέπει επίσης τη λήψη μέτρων με στόχο τον περιορισμό της περιεκτικότητας ΓΤΟ σε συμβατικά τρόφιμα και ζωοτροφές σε επίπεδα χαμηλότερα του κατωφλίου επισήμανσης του 0,9%. Η σύσταση διευκρινίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη δύνανται να εγκαθιδρύσουν περιοχή «απαλλαγμένη από ΓΤΟ» και αυτή η νέα σύσταση παρέχει καλύτερη καθοδήγηση στα κράτη μέλη για να αναπτύξουν προσεγγίσεις συνύπαρξης. Το ευρωπαϊκό γραφείο συνύπαρξης θα συνεχίσει να αναπτύσσει μαζί με τα κράτη μέλη βέλτιστες πρακτικές για τη συνύπαρξη καθώς επίσης και τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με σχετικά ζητήματα.

Ασφάλεια δικαίου για το μέλλον

Η πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 2001/18/EΚ αποσκοπεί στη διασφάλιση ασφάλειας δικαίου για τα κράτη μέλη όταν αυτά αποφασίζουν σχετικά με την καλλιέργεια ΓΤΟ με βάση λόγους εκτός εκείνων που βασίζονται σε επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει να συμπεριληφθεί ένα νέο άρθρο (26β), που θα εφαρμόζεται σε όλους τους ΓΤΟ που θα λάβουν έγκριση για καλλιέργεια στην EE, είτε βάσει της οδηγίας 2001/18/EK είτε βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003. Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ σε τμήμα ή στο σύνολο της επικράτειάς τους, χωρίς προσφυγή στη ρήτρας διασφάλισης. Οι αποφάσεις τους δεν θα χρειάζεται να εγκρίνονται από την Επιτροπή αλλά τα κράτη μέλη θα οφείλουν να ενημερώνουν τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή ένα μήνα πριν την έγκριση των μέτρων τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να τηρούν τις γενικές αρχές των συνθηκών και της ενιαίας αγοράς και να είναι συνεπή ως προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ.

Συγχρόνως, το σύστημα έγκρισης της ΕΕ, με βάση η επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον θα διατηρηθεί και θα βελτιωθεί περαιτέρω, εξασφαλίζοντας έτσι την προστασία των καταναλωτών και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για ΓΤ και μη ΓΤ σπόρους, καθώς επίσης και για ΓΤ τρόφιμα και ζωοτροφές.

Η νομοθετική πρόταση θα εγκριθεί μέσω της διαδικασίας συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.:

MEMO/10/325

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar