Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/921

V Bruselu dne 13. července 2010

GMO: Členské státy budou samostatně rozhodovat o pěstování GMO na jejich území

Komise dnes navrhla umožnit členským státům svobodně se rozhodnout, zda umožní, omezí nebo zakážou pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na celém svém území nebo jeho části. Přijatý balíček nemění vědecky podložený systém EU pro povolování GMO a skládá se ze sdělení, nového doporučení o koexistenci geneticky modifikovaných plodin s konvenčními a/nebo ekologickými plodinami a z návrhu nařízení, jehož obsahem je jedna změna právních předpisů o GMO. Nové doporučení o koexistenci poskytuje členským státům větší flexibilitu, aby mohlo být při přijímání opatření pro koexistenci přihlédnuto k jejich místním, regionálním a celostátním podmínkám. Navrhovaným nařízením se mění směrnice 2001/18/ES tak, aby členské státy mohly omezit nebo zakázat pěstování GMO na jejich území.

John Dalli, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „V březnu tohoto roku slíbila Komise, že do konce léta předloží komplexní návrh týkající se naší budoucí politiky v oblasti pěstování GMO. Dnes tento slib plníme. Konkrétní opatření, která dnes byla přijata, umožňují členským státům svobodně se rozhodnout, pokud jde o pěstování GMO. Dosavadní zkušenosti s GMO ukazují, že členské státy potřebují větší flexibilitu, aby mohly zajistit koexistenci geneticky modifikovaných a jiných plodin, jako jsou konvenční a ekologické plodiny.“ Komisař dále dodal: Udělení této úplné svobody na základě jiných důvodů, než jsou důvody založené na vědeckém hodnocení rizik pro zdraví a životní prostředí, také vyžaduje změnu stávajících právních předpisů. Zdůrazňuji, že systém EU pro povolování, který je založený na vědeckých poznatcích, zůstává plně v platnosti. To znamená, že prioritou v oblasti pěstování GMO je velmi důkladné hodnocení bezpečnosti a zesílený systém monitorování, a proto se jim Komise intenzivně věnuje a zavázala se, že do konce roku provede související následná opatření.“

Flexibilnější přístup k pěstování v dnešní době

Přísný systém povolování, který již funguje a který je založený na vědeckých poznatcích, bezpečnosti a volbě spotřebitele, zůstane nezměněn.

To, že je členským státům dána tato nová možnost rozhodnout o pěstování GMO, je pro občany významným signálem toho, že Evropa přihlíží k jejich zájmům, které mohou být, pokud jde o GMO, v každé zemi jiné. Cílem tohoto nového přístupu je dosáhnout správné rovnováhy mezi zachováním systému EU pro povolování a možností členských států samostatně rozhodovat o pěstování GMO na jejich území. Tento návrh vychází z politických pokynů, které předložil předseda Barroso v září 2009. Doplnění této svobody do právního rámce pro GMO by mělo umožnit účinné fungování systému pro povolování GMO. Prvním krokem podle stávajících právních předpisů je to, že dnešní nové doporučení o pokynech pro tvorbu vnitrostátních opatření pro koexistenci nahradí předchozí doporučení z roku 2003.

Předchozí doporučení uvádělo přímou souvislost mezi zavedením opatření pro koexistenci a dodržováním limitu 0,9 % při označování geneticky modifikovaných potravin, krmiv nebo produktů určených pro přímé zpracování. Členským státům bylo doporučeno omezit opatření pro koexistenci (např. vzdálenost mezi poli s geneticky modifikovanými a geneticky nemodifikovanými plodinami) tak, aby byla v souladu s limitem pro přítomnost GMO v jiných plodinách, který byl stanoven na 0,9 %.

Zkušenosti získané v posledních letech ukazují, že případná ztráta příjmu pro zemědělce, kteří produkují geneticky nemodifikované plodiny, jako jsou ekologičtí a někdy i tradiční zemědělci, není omezena překročením limitu pro označování. V určitých případech může přítomnost GMO v některých potravinářských výrobcích poškodit provozovatele, kteří je chtějí uvádět na trh jako výrobky, které GMO neobsahují.

Nezávazné pokyny v novém doporučení o koexistenci lépe odrážejí možnost, kterou členským státům nabízí stávající právní předpisy (článek 26a směrnice 2001/18/ES), a sice přijímat opatření k předcházení nezáměrné přítomnosti GMO v konvenčních a ekologických plodinách. Také umožňuje přijmout opatření, jejichž účelem je omezení obsahu GMO v konvenčních potravinách a krmivech na úroveň nižší, než je práh pro označování, a sice 0,9 %. Doporučení také objasňuje, že členské státy mohou zřídit oblasti „bez GMO“ a toto nové doporučení je pro členské státy lepším vodítkem pro vymezení postupu v oblasti koexistence. Evropský úřad pro koexistenci bude nadále společně s členskými státy rozvíjet osvědčené postupy pro koexistenci a také vytvářet technické pokyny k souvisejícím otázkám.

Právní jistota pro budoucnost

Cílem návrhu na změnu směrnice 2001/18/ES je zaručit právní jistotu pro členské státy při rozhodování o pěstování GMO na základě jiných důvodů, než jsou důvody založené na vědeckém hodnocení rizik pro zdraví a životní prostředí. Za tímto účelem Komise navrhuje vložit nový článek (26b), který by platil pro všechny GMO, jež budou v EU povoleny za účelem pěstování buď podle směrnice 2001/18/ES, nebo podle nařízení (ES) č. 1829/2003. Členské státy budou moci omezit nebo zakázat pěstování GMO na celém svém území nebo jeho části, aniž by musely využít ochranné doložky. Jejich rozhodnutí nebudou muset být schválena Komisí, ale členské státy budou muset informovat ostatní členské státy a Komisi jeden měsíc před přijetím těchto opatření. Členské státy rovněž budou muset respektovat obecné zásady obsažené ve Smlouvách a zásady jednotného trhu a budou muset být v souladu s mezinárodními závazky EU.

Zároveň zůstane zachován a bude dále zdokonalován systém EU pro povolování, který je založený na vědeckém hodnocení rizik pro zdraví a životní prostředí, a tím bude zajištěna ochrana spotřebitelů a fungování vnitřního trhu pro geneticky modifikované i geneticky nemodifikované osivo a rovněž pro geneticky modifikované potraviny a krmiva.

Legislativní návrh bude přijat postupem spolurozhodování v Evropském parlamentu a Radě.

Více informací viz:

MEMO/10/325

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar