Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/921

Брюксел, 13 юли 2010 г.

ГМО: На държавите-членки ще се предостави пълната отговорност за отглеждането на ГМО на територията им

Днес Комисията предложи да се даде на държавите-членки свободата да разрешават, ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на цялата своя територия или на части от нея. Като оставя непроменена системата на ЕС за даване на разрешения, основана на научни доказателства, приетият пакет от документи се състои от съобщение, от нова препоръка относно съвместното съществуване на генетично модифицирани култури с традиционни и/или биологични култури, както и от проект на регламент, с който се предлага промяна в законодателството относно ГМО. В новата препоръка относно съвместното съществуване на генетично модифицирани с други култури се позволява по-голяма гъвкавост на държавите-членки, като при приемането на мерки относно съвместното съществуване се вземат предвид местните, регионалните и националните им условия. С предложения регламент се изменя Директива 2001/18/ЕО, за да се позволи на държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своята територия.

Джон Дали, комисарят, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите, заяви: „През месец март Комисията обеща до края на лятото да представи обхватно предложение за бъдещата ни политика относно отглеждането на генетично модифицираните култури. И ето, че днес изпълняваме обещанието си. С конкретните мерки, приети днес, се дава повече свобода на държавите-членки да решат дали да се отглеждат генетично модифицирани култури на тяхна територия. Опитът, който имаме с ГМО досега, показва, че държавите-членки се нуждаят от повече гъвкавост, за да организират съвместното съществуване на генетично модифицираните с традиционните и биологичните култури.“ Комисарят допълни: „Позволяването на пълна свобода въз основа на доводи, различни от научната оценка на риска за здравето и околната среда, също така налага промяна в сегашното законодателство. Подчертавам, че системата за разрешение, която се прилага в целия ЕС и се основава на научни доказателства, остава изцяло в сила.“ В заключение комисар Дали уточни: „Това означава, че приоритет при отглеждането на ГМО са система за много обстойна оценка на безопасността и система за по-стриктно наблюдение и затова за тях няма да бъдат пощадени усилия. Комисията е поела ангажимент да започне последващи действия по тези въпроси преди края на годината.“

От днес ще се прилага по-гъвкав подход при отглеждането на ГМО:

Действащата строга система за даване на разрешения, която се основава на научните доказателства, съображенията за безопасност и избора на потребителя, остава в сила.

С новата свобода, предоставена на държавите-членки да вземат решение относно отглеждането на ГМО, се изпраща недвусмислено послание към гражданите, че Европа не пренебрегва техните притеснения относно ГМО, които може да са различни в отделните страни. С новия подход се цели постигането на правилното съотношение между поддържането на система на ЕС за даване на разрешения и свободата на държавите-членки да вземат решение за отглеждането на ГМО на своя територия. Предложението представлява изпълнение на поетите ангажименти при представянето на насоките на политиките от председателя Барозу през септември 2009 г. Добавянето на тази свобода към законодателната рамка относно ГМО следва да позволи на системата за разрешение на ГМО да работи ефективно. Като начало — съгласно съществуващото законодателство, днешната нова препоръка относно насоките за разработване на национални мерки за съвместно съществуване на различните култури заменя предишната препоръка от 2003 г.

В предишната препоръка се прави пряка връзка между установяването на мерки за съвместно съществуване и спазването на праг от 0,9 %, за да е възможно храна, фураж или продукти, предназначени за директна преработка, да бъдат етикетирани като генетично модифицирани. Към държавите-членки беше отправен съвет да ограничат мерките за съвместно съществуване на различните култури (напр. разстоянията между полетата с генетично модифицирани култури и тези с генетично немодифицирани култури), за да отговарят на изискването за наличие от 0,9 % на ГМО в другите култури.

Натрупаният през последните години опит показва, че потенциалните загуби за производителите на генетично немодифицирани култури, като биологичните и в някои случаи традиционните култури, не се ограничават до надвишаване на прага за етикетирането. В някои случаи наличието на ГМО в някои хранителни продукти може да нанесе щети на операторите, които желаят да ги предложат на пазара като продукти, несъдържащи ГМО.

Незадължителните насоки, включени в новата препоръка за съвместно съществуване на културите, отразяват в по-пълна степен възможността, предоставена в съществуващото законодателство (член 26а от Директива 2001/18/ЕО), държавите-членки да приемат мерки за избягване на случайното наличие на ГМО в традиционните и биологичните култури. Това също така позволява мерки, насочени към ограничаването на съдържанието на ГМО в традиционната храна и фуражи до нива, по-ниски от прага от 0,9 %, използван при етикетирането. Тази нова препоръка също така пояснява, че държавите-членки могат да установят „зона без ГМО“, като съдържа и по-добри насоки за държавите-членки да разработват подходи за съвместното съществуване на различните култури. Европейската служба за съвместно съществуване заедно с държавите-членки ще продължи да разработва най-добри практики за съвместното съществуване на културите, както и технически напътствия по отношение на свързани с тази тема въпроси.

Правна сигурност за в бъдеще:

Предложението за преразглеждане на Директива 2001/18/ЕО има за цел да гарантира правна сигурност за държавите-членки, когато те вземат решение относно отглеждането на ГМО по съображения, различни от доводи, почиващи на научната оценка на риска за здравето и околната среда. За тази цел Комисията предлага да се включи нов член (26б), който ще се прилага за всички ГМО, които са разрешени за отглеждане в ЕС съгласно Директива 2001/18/ЕО или съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003. Държавите-членки ще могат да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на цялата си територия или на части от нея, без да се налага да се позовават на предпазната клауза. За своите решения те няма да имат нужда от разрешението на Комисията, но държавите-членки ще трябва да уведомяват другите държави-членки и Комисията един месец преди приемането на мерките. Те ще трябва да спазват общите принципи на основополагащите договори и на единния пазар, като действията им трябва да бъдат съвместими с международните задължения на ЕС.

Същевременно системата на ЕС за даване на разрешения, основана на научната оценка на риска за здравето и околната среда, ще бъде запазена и подобрявана занапред, като така ще се гарантира защитата на потребителите и функционирането на вътрешния пазар за генетично модифицирани и генетично немодифицирани семена, както и за генетично модифицирани храни и фуражи.

Законодателното предложение ще бъде прието по процедурата за съвместно вземане на решения от Европейския парламент и Съвета.

Повече информация може да намерите на следния адрес:

MEMO/10/325

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar