Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/918

Briuselis, 2010 m. liepos 12 d.

Komisija siūlo pasiūlymų paketą vartotojų apsaugai ir pasitikėjimui finansinėmis paslaugomis didinti

Siekdama sukurti saugesnę ir patikimesnė finansų sistemą, išvengti krizių ateityje ir atkurti vartotojų pasitikėjimą, Europos Komisija šiandien pasiūlė pakeisti Europoje galiojančias taisykles ir taip dar pagerinti bankų indėlininkų ir mažmeninių investuotojų apsaugą. Be to, Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl galimybių gerinti draudėjų apsaugą, įskaitant galimybę sukurti draudimo garantijų sistemas visose valstybėse narėse. Banko indėlininkams šiandien priimtos priemonės reiškia, kad tuo atveju, jei jų bankas negalėtų vykdyti įsipareigojimų, jie greičiau (per 7 dienas) atgautų savo pinigus, kompensuojama suma būtų didesnė (iki 100 000 EUR) ir jie būtų geriau informuoti apie jų indėlių apsaugą. Investuotojams, kurie naudojasi investavimo paslaugomis, Komisija siūlo greitesnį kompensavimą, jei investicijų įmonė negalėtų gražinti investuotojų turto dėl sukčiavimo, administracinių pažeidimų ar operacinių klaidų, o kompensacijos suma turėtų būti padidinta nuo 20 000 EUR iki 50 000 EUR. Investuotojai taip pat bus geriau informuojami apie tai, kada taikoma kompensavimo sistema, ir bus geriau apsaugoti nuo nesąžiningo turto pasisavinimo, kai jų turtą saugo trečioji šalis – kaip buvo Madoffo aferos atveju. Pasiūlymai, visiškai atitinkantys ES įsipareigojimus G20 grupėje, perduoti svarstyti Europos Parlamentui ir Ministrų Tarybai.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnieras sakė: „Šiandien priimtas pasiūlymų paketas rodo naujausias Komisijos pastangas užtikrinti Europos finansų sistemos skaidrumą ir atsakingumą siekiant ateityje išvengti krizių ir jas valdyti. Europos vartotojai nusipelno daugiau. Jiems reikia garantijos, kad jų santaupos, investicijos ar draudimo liudijimai bus apsaugoti, kad ir kur Europoje jie būtų įsikūrę. Kad tai taptų tikrove, raginu Europos Parlamentą ir Tarybą kuo greičiau patvirtinti šiandien priimtą pasiūlymų paketą.“

Jūsų santaupų apsauga

Pastarojo meto finansų krizė dar kartą parodė, kad bankai neapsaugoti nuo „bankų apgulties“ (situacijos, kai indėlininkai mano, kad jų santaupos nėra saugios, ir visi vienu metu bando jas atsiimti) grėsmės. Nuo 1994 m. Direktyva (94/19/EB) užtikrinama, kad visos valstybės narės turėtų bankų indėlininkų apsaugos priemones. Jei bankas likviduojamas, nacionalinės indėlių garantijų sistemos turi iki tam tikro lygio kompensuoti banko indėlininkams nuostolius.

Kai 2008 m. prasidėjo finansų krizė, buvo padaryta keletas skubių pakeitimų, visų pirma iki 100 000 EUR padidintas kompensavimo lygis (dviem etapais) ir atsisakyta galimybės turėti bendrą draudimą (t. y. banko indėlininkams grąžinamas ne visas indėlis ir jie turi prisiimti tam tikrą dalį nuostolių – netgi tuomet, jei prarasta suma mažesnė už kompensavimo ribą). Tačiau kadangi esamose sistemose buvo aptikta kitų trūkumų, dabar Komisija teikia naują pasiūlymą visiškai pakeisti 1994 m. direktyvą ir užtikrinti, kad būtų pasimokyta iš visų krizės pamokų.

Pagrindiniai pasiūlymo elementai yra:

  • Didesnė kompensacija. Jau patvirtinta, kad iki šių metų pabaigos kompensacijos suma bus padidinta iki 100 000 EUR. Tai reiškia, kad 95 % visų ES bankų indėlininkų atgautų savo santaupas, jei bankas žlugtų. Kompensacija dabar taikoma mažosioms, vidutinėms ir stambiosioms įmonėms, taip pat visoms valiutoms. Netaikoma visiems finansinių įstaigų ir valdžios institucijų indėliams, struktūrizuotoms investicijoms ir skolos sertifikatams.

  • Greitesnis išmokėjimas. Bankų indėlininkams kompensacija bus išmokama per septynias dienas. Tai bus didelis žingsnis į priekį, nes dabar daugelis indėlininkų savaites ir netgi mėnesius laukia, kol jiems bus grąžinti pinigai. Siekiant palengvinti tokį greitą išmokėjimą, priežiūros institucijos turės anksti informuoti indėlių garantijų sistemų vadovus apie bankų problemas. Bankai savo apskaitos dokumentuose turės nurodyti, ar indėliai yra apsaugoti ar ne.

  • Mažiau biurokratizmo. Pavyzdžiui, jei jūs gyvenate Portugalijoje ir turite sąskaitą žlungančiame banke, kurio pagrindinė buveinė yra Švedijoje, Portugalijos sistema grąžins jūsų indėlį savo iniciatyva ir bus jūsų kontaktinis punktas. Tuomet Švedijos sistema kompensuos Portugalijos sistemai. Tai labai pagerins dabartinę padėtį, kai visas susirašinėjimas turi vykti per tos šalies, kurioje įsikūrusi pagrindinė banko buveinė, sistemą. Taikant naująjį metodą bus mažiau biurokratizmo, ir kompensacijos bus išmokamos greičiau.

  • Geresnis informavimas. Bankų indėlininkai bus geriau informuojami apie kompensacijas ir jų sistemos veikimą naudojant naują lengvai suprantamą standartinę formą ir per sąskaitų išrašus.

  • Ilgalaikis ir atsakingas finansavimas. Būta nuogąstavimų, kad esamos indėlių garantijų sistemos nėra gerai finansuojamos. Šiandienos pasiūlymu bus užtikrinta, kad jos būtų patikimiau finansuojamos taikant keturių pakopų metodą. Pirma, geras ex-ante finansavimas užtikrina patikimą rezervą. Antra, jei reikia, jį galima papildyti papildomais ex-post įnašais. Trečia, jei ir to negana, sistemos gali skolintis tam tikrą sumą iš kitų sistemų („tarpusavio skolinimasis“). Ketvirta, kaip paskutinė priemonė, nenumatytiems atvejams turėtų būti sudaryti kiti finansavimo susitarimai. Įnašus, kaip ir dabar, mokės bankai. Tačiau jie bus teisingiau apskaičiuojami, nes bus suderinti su atskirų bankų keliama rizika.

Europiečiai ne tik turės geresnę santaupų apsaugą, bet ir galės pasirinkti geriausią taupymo produktą bet kurioje ES šalyje nesirūpindami dėl apsaugos skirtumų. Pasiūlymas bus naudingas bankams, nes jie galės nevaržomi tokių skirtumų siūlyti konkurencingus produktus visoje ES. Be to, geresnio finansavimo sistemos bus naudingos mokesčių mokėtojams – valstybės intervencija bus kur kas mažiau tikėtina.

Dauguma pakeitimų galėtų įsigalioti jau 2012 ir 2013 m. ir, įtraukti į Europos ekonominės erdvės susitarimą, būtų taikomi visose ES valstybėse narėse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine.

Taip pat žr. MEMO/10/318

Jūsų investicijų apsauga

Nuo 1997 m. Investuotojų kompensavimo sistemos direktyva (97/9/EB) apsaugomi investuotojai, kurie naudojasi investavimo paslaugomis Europoje, suteikiant kompensaciją tais atvejais, kai investicinė įmonė nepajėgia grąžinti investuotojui priklausančio turto. Taip gali atsitikti, pavyzdžiui, dėl sukčiavimo arba aplaidumo įmonėje arba dėl klaidų arba problemų įmonės sistemose. Tai nėra apsauga nuo investicinės rizikos. Šiuo metu 27 ES valstybėse narėse egzistuoja 39 investuotojų kompensavimo sistemos.

Pastaraisiais metais Komisija gavo daug skundų dėl direktyvos taikymo kai kuriose valstybėse narėse. Šie skundai susiję su tokiomis problemomis kaip nepakankamas sistemų turimas finansavimas reikalavimams patenkinti arba ilgas išmokų vėlavimas.

Šiandienos pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad investuotojų apsaugos taisyklės būtų veiksmingesnės, kad būtų sudarytos vienodos įvairių tipų finansinių priemonių apsaugos sąlygos ir kad būtų numatytas pakankamas finansavimas bei reikalingi susitarimai, siekiant užtikrinti, kad investuotojams būtų kompensuoti nuostoliai.

Pagrindiniai pasiūlymo elementai yra:

  • Didesnė kompensacija. Dabartinis mažiausias kompensacijos investuotojams lygis yra 20 000 EUR. Pagal Komisijos pasiūlymą jis bus padidintas iki 50 000 EUR vienam investuotojui.

  • Greitesnis išmokėjimas. Pagal dabartinius teisės aktus kartais gali praeiti net keletas metų, kol investuotojai gauna kompensaciją. Tai turėtų pasikeisti priėmus Komisijos pasiūlymą, pagal kurį investuotojai gaus kompensaciją ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo investicinės įmonės žlugimo. Toks laiko tarpas būtinas, kad kompetentingos institucijos galėtų išnagrinėti kiekvieną atvejį ir nustatyti atskirų investuotojų pozicijas.

  • Geresnis informavimas. Investuotojai gaus aiškesnę ir išsamesnę informaciją apie tai, kokiu mastu apdraustas jų turtas. Pavyzdžiui, investavimo rizika (tai rizika, kad investicijos vertė sumažės dėl nuosmukio akcijų rinkoje arba emitento bankroto) nėra draudžiama pagal šią direktyvą.

  • Ilgalaikis ir atsakingas finansavimas. Nuo 1997 m. valstybėse narėse buvo keletas atvejų, kai sistemos neturėjo pakankamai lėšų, kad galėtų kompensuoti investuotojams už prarastą turtą. Pagal Komisijos pasiūlymą bus nustatytas mažiausias fondo dydis, kuris turės būti iš anksto visiškai finansuotas. Jei reikia, nesant kitos išeities, sistemos gali pasiskolinti tam tikro dydžio sumą iš kitų sistemų ir pagal kitus finansavimo susitarimus („tarpusavio skolinimasis“). Įnašus turės mokėti investicinės įmonės.

  • Įvairiapusiškesnė apsauga. Šiuo metu investuotojai nebūtinai yra apsaugoti tuo atveju, jei investicinė įmonė kliento turtui saugoti pasitelkia trečiąją šalį, o ši nevykdo įsipareigojimų ir negrąžina investuoto turto. Panašiai investicinių fondų vienetų savininkai gali patirti nuostolių, jei žlunga depozitoriumas arba fondo paskirtas saugotojas. Nesenas pavyzdys – Madoffo investicijų sukčiavimo atvejis 2008 m. Dabar Komisija siūlo drausti ir nuo tokių atvejų.

Dauguma pakeitimų galėtų įsigalioti jau iki 2012 m. pabaigos ir, įtraukti į Europos ekonominės erdvės susitarimą, būtų taikomi visose ES valstybėse narėse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine.

Taip pat žr. MEMO/10/319

Draudėjų apsaugos gerinimas

Draudimo garantijų sistemos (DGS) teikia apsaugą vartotojams kraštutiniu atveju, kai draudikai nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų, ir saugo nuo rizikos, kad jų reikalavimai nebus patenkinti, jei draudimo bendrovė bus likviduota.

DGS siūloma apsauga gali būti kompensacijos vartotojams arba užtikrinamas jų draudimo sutarties tęstinumas, pavyzdžiui, sudaromos geresnės sąlygos perleisti draudimo liudijimus mokiam draudikui arba pačiai garantijų sistemai. Skirtingai nuo bankų ir vertybinių popierių sektorių, draudimo sektoriuje šiandien nėra Europos teisės aktų dėl garantijų sistemų. Šiuo metu dvylikoje valstybių narių veikia viena ar daugiau DGS, kurios apima gyvybės ir (arba) ne gyvybės draudimo liudijimus. Jos skiriasi ne tik pagal apsaugos lygį ir tinkamumo kriterijus, bet ir pagal tai, kada turi įsikišti arba kaip turi būti finansuojamos.

Šiandien priimtoje baltojoje knygoje Komisija siūlo skirtingas galimybes užtikrinti sąžiningą ir visapusišką vartotojų apsaugą ES, taip pat apsaugoti mokesčių mokėtojus nuo būtinybės apmokėti išlaidas tuo atveju, jei draudimo bendrovė žlugtų. Visų pirma ji siūlo priimti direktyvą, kuria būtų užtikrinta, kad visose valstybėse narėse veiktų draudimo garantijų sistemos, atitinkančios minimalius reikalavimus. Baltoji knyga dėl draudimo garantijų sistemų yra pateikiama susipažinti, ir visos suinteresuotos šalys raginamos iki 2010 m. lapkričio 30 d. teikti pastabas ir pasiūlymus.

Taip pat žr. MEMO/10/320

Daugiau informacijos

Indėlių garantijų sistemos –

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm

Investuotojų kompensavimo sistemos –

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/investor_en.htm

Draudimo garantijų sistemos –

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/guarantee_en.htm


Side Bar