Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/918

Bryssel 12. heinäkuuta 2010

Komission ehdotus uudeksi paketiksi, jolla lujitetaan kuluttajansuojaa ja lisätään luottamusta rahoituspalveluihin

Euroopan komission tavoitteena on luoda vankempi ja terveemmällä pohjalla oleva rahoitusjärjestelmä, estää finanssikriisin toistuminen ja palauttaa kuluttajien luottamus rahoituspalveluihin. Tästä syystä komissio on tänään ehdottanut EU:n sääntöihin muutoksia, joilla parannetaan tilinhaltijoiden ja piensijoittajien suojaa. Lisäksi komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen vaihtoehdoista, joilla voidaan parantaa vakuutuksenottajien suojaa, mukaan luettuna mahdollisuus luoda vakuutustakuujärjestelmiä kaikissa jäsenvaltioissa. Tänään hyväksytyt säännökset merkitsevät tilinhaltijoille sitä, että pankin joutuessa konkurssiin he saavat rahansa takaisin aikaisempaa nopeammin (seitsemässä päivässä), heidän talletustensa suoja nousee (100 000 euroon) ja he saavat paremmin tietoa siitä, millainen suoja heillä on ja missä tapauksissa sitä sovelletaan. Sijoituspalveluja käyttävät sijoittajat puolestaan saavat nopeammin korvauksen, jos sijoitusyritys ei palauta sijoittajien varoja petoksen, hallinnollisen väärinkäytöksen tai toimintavirheen vuoksi. Korvauksen määrä nousee 20 000 eurosta 50 000 euroon. Lisäksi sijoittajat saavat paremmin tietoa siitä, missä tapauksissa korvausjärjestelmää käytetään, ja sijoittajat, joilla on varoja kolmannen osapuolen hallussa, ovat uusien säännösten ansiosta paremmassa suojassa äskettäisen Madoff-tapauksen kaltaisilta petoksilta. Ehdotukset ovat täysin linjassa EU:n G20-maiden kanssa tekemien sitoumusten kanssa, ja ne on nyt annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäviksi.

”Tänään hyväksytty paketti on komission uusin pyrkimys lisätä Euroopan rahoitusjärjestelmän avoimuutta ja vastuullisuutta, jotta voidaan estää rahoituskriisin toistuminen tai ainakin hallita rahoituskriisiä jatkossa”, sanoi sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier. ”Euroopan kuluttajat ansaitsevat parempaa: he tarvitsevat varmistuksen siitä, että heidän säästönsä, sijoituksensa tai vakuutuksensa ovat suojassa kaikkialla Euroopassa. Tämän vuoksi pyydän Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään tänään annetun paketin nopeasti.”

Säästöjen suojaaminen

Viimeaikainen rahoituskriisi on osoittanut jälleen kerran, että pankit altistuvat talletuspaolle, jos tilinhaltijat epäilevät, etteivät heidän talletuksensa ole turvassa, ja yrittävät nostaa kaikki rahansa samanaikaisesti. Vuonna 1994 annetulla talletussuojajärjestelmädirektiivillä 94/19/EY taataan, että kaikissa jäsenvaltioissa on käytössä turvaverkko, joka suojaa tilinhaltijoita. Jos pankki suljetaan, kansallisista talletussuojajärjestelmistä maksetaan tilinhaltijoille korvausta tiettyyn summaan saakka.

Rahoituskriisin iskettyä vuonna 2008 toteutettiin muutamia nopeita korjaustoimia, joilla muun muassa nostettiin suojan taso 100 000 euroon (kahdessa vaiheessa) ja hylättiin yhteisvakuutuksen käytön mahdollisuus (eli se, ettei tilinhaltijoille makseta kaikkia korvauksia vaan he vastaavat itse tietystä prosenttiosuudesta menettämästään summasta myös silloin, kun menetetty summa alittaa talletussuojan tason). Koska nykyisissä talletussuojajärjestelmissä on todettu myös muita puutteita, komissio esittää nyt ehdotuksen, jolla vuonna 1994 annettua direktiiviä muutetaan perinpohjaisesti rahoituskriisistä saadun kokemuksen valossa.

Ehdotuksen keskeiset osat ovat seuraavat:

  • Talletussuojan taso nousee: ehdotuksen mukaan talletussuojaa nostetaan 100 000 euroon tämän vuoden loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että 95 prosenttia kaikista tilinhaltijoista EU:ssa saa kaikki säästönsä takaisin pankin joutuessa konkurssiin. Suoja kattaa nyt myös pienet, keskisuuret ja suuret yritykset sekä kaikki valuutat. Se ei kuitenkaan kata rahoituslaitosten ja viranomaisten tekemiä talletuksia, strukturoituja sijoitustuotteita eikä velkasitoumuksia.

  • Korvausten maksaminen nopeutuu: tilinhaltijoille maksetaan korvaukset seitsemässä päivässä. Tämä tulee olemaan suuri parannus nykytilanteeseen, jossa monet tilinhaltijat joutuvat odottamaan rahojaan jopa kuukausia. Jotta maksaminen nopeutuisi, valvontaviranomaisten on ilmoitettava talletussuojajärjestelmien hallinnoijille pankin ongelmista jo varhaisessa vaiheessa. Pankkien on täsmennettävä kirjanpidossaan, onko talletukset suojattu vai ei.

  • Byrokratia vähenee: jos esimerkiksi Portugalissa asuvalla henkilöllä on tili sellaisessa konkurssiin joutuvassa pankissa, jonka pääkonttori sijaitsee Ruotsissa, portugalilainen järjestelmä maksaa hänelle korvauksen oma-aloitteisesti ja toimii hänen yhteyspisteenään. Tämän jälkeen ruotsalainen järjestelmä korvaa summan portugalilaiselle järjestelmälle. Tämä tulee olemaan suuri parannus nykytilanteeseen, jossa kaikki yhteydenpito on käytävä sen maan järjestelmän kautta, jossa pankin pääkonttori sijaitsee. Tällä uudella lähestymistavalla vähennetään byrokratiaa ja nopeutetaan korvausten maksamista.

  • Tiedonsaanti paranee: tilinhaltijat saavat paremmin tietoa talletussuojan tasosta ja järjestelmän toiminnasta uuden helppotajuisen vakiomuotoisen lomakkeen avulla sekä tiliotteistaan.

  • Pitkän aikavälin vastuullinen rahoitus: huolta on herättänyt kysymys siitä, onko nykyisten talletussuojajärjestelmien rahoitus terveellä pohjalla. Rahoitusta vahvistetaankin tänään esitetyillä ehdotuksilla, jotka perustuvat nelivaiheiseen lähestymistapaan. Ensinnäkin vahvan ennakkorahoituksen myötä saadaan vahva varanto. Toisekseen varantoa voidaan tarvittaessa täydentää jälkimaksuilla. Kolmanneksi – jos varantoa on edelleen lisättävä – järjestelmät voivat ottaa lainaksi rajallisen summan muilta järjestelmiltä (”keskinäinen luottojärjestely”). Neljänneksi – ja viimeisenä keinona – muut rahoitusjärjestelyt olisi otettava huomioon varajärjestelminä. Talletussuojajärjestelmiä rahoitetaan pankkien maksamilla kannatusmaksuilla, kuten nykyäänkin. Maksut lasketaan kuitenkin jatkossa oikeudenmukaisemmalla tavalla, sillä niissä otetaan huomioon kuhunkin pankkiin liittyvä riski.

Eurooppalaisten säästöt ovat paremmassa suojassa, ja tallettajat voivat myös valita parhaat säästötuotteet missä tahansa EU:n maassa kantamatta huolta talletussuojien välisistä eroista. Pankit hyötyvät ehdotuksesta siten, että ne voivat tarjota kilpailukykyisiä tuotteita kaikkialla EU:ssa ilman tällaisista eroista johtuvia haittoja. Lisäksi veronmaksajat hyötyvät siitä, että talletussuojajärjestelmien rahoitus paranee, koska valtion väliintulon todennäköisyys pienenee.

Useimmat näistä parannuksista saattavat tulla voimaan jo vuoteen 2012 ja 2013 mennessä, ja heti kun ne on sisällytetty Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen, ne koskevat kaikkien EU:n jäsenvaltioiden lisäksi myös Norjaa, Islantia ja Liechtensteinia.

Ks. myös MEMO/10/318

Sijoitusten suojaaminen

Vuonna 1997 annetulla sijoittajien korvausjärjestelmiä koskevalla direktiivillä 97/9/EY suojataan sijoittajia, jotka käyttävät sijoituspalveluja Euroopassa. Sijoittajille maksetaan korvausta, jos sijoitusyritys ei kykene palauttamaan sijoittajille niille kuuluvia varoja. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun yrityksessä todetaan petos tai laiminlyönti tai kun yrityksen järjestelmissä on virheitä tai ongelmia. Direktiivi ei kuitenkaan anna suojaa sijoitusriskien varalta. EU:n 27 jäsenvaltiossa on nykyään käytössä 39 erilaista sijoittajien korvausjärjestelmää.

Viime vuosina komissio on vastaanottanut lukuisia valituksia direktiivin soveltamisesta tietyissä jäsenvaltioissa. Valitusten kohteena ovat muun muassa olleet sellaiset järjestelmät, joilla ei ole riittävästi rahoitusta korvausten maksamiseen, ja pitkät viipeet saatavien maksamisessa.

Tänään esitetyllä ehdotuksella pyritään tehostamaan sijoittajansuojaa koskevia sääntöjä, takaamaan tasapuoliset toimintaedellytykset suojattujen rahoitusvälineiden alalla ja varmistamaan, että käytettävissä on riittävästi rahoitusta ja tarvittavat järjestelyt sijoittajille maksettavia korvauksia varten.

Ehdotuksen keskeiset osat ovat seuraavat:

  • Suojan taso nousee: nykyinen sijoittajien korvaamisen vähimmäistaso on 20 000 euroa. Komissio ehdotuksessa sitä nostetaan 50 000 euroon sijoittajaa kohden.

  • Korvausten maksaminen nopeutuu: voimassa olevan lainsäädännön mukaan sijoittajat voivat joutua odottamaan korvauksia jopa seitsemän vuotta. Tämä säännös muutetaan komission ehdotuksella, jonka mukaan sijoittajat saavat korvauksen viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa sijoitusyrityksen konkurssista. Tällainen aikaväli on kuitenkin tarpeen, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia tapauksen ja määrittää kunkin sijoittajan positiot

  • Tiedonsaanti paranee: sijoittajat saavat selkeämpää ja yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, missä määrin heidän varansa on suojattu. Esimerkiksi sijoitusriski, jolla tarkoitetaan sitä, että sijoitus menettää arvoaan laskevien osakemarkkinoiden tai liikkeeseenlaskijan konkurssin vuoksi, ei kuulu direktiivin soveltamisalaan.

  • Pitkän aikavälin vastuullinen rahoitus: vuodesta 1997 lähtien jäsenvaltioissa on ollut muutamia sellaisia tapauksia, joissa järjestelmien rahoitus ei ole riittänyt sijoittajien menettämien varojen korvaamiseen. Komission ehdotuksella otetaan käyttöön rahoituksen vähimmäistavoitetaso, joka on saavutettava ennakkorahoituksella. Tarpeen tulleen järjestelmät voivat viimeisenä keinona lainata rajoitetun summan muista järjestelmistä ja muista rahoitusjärjestelyistä (”keskinäinen luottojärjestely”). Korvausjärjestelmät rahoitetaan sijoitusyritysten maksamilla maksuilla.

  • Laajempi suoja: tällä hetkellä sijoittajilla ei välttämättä ole suojaa sellaisessa tilanteessa, jos sijoitusyritys käyttää asiakkaan varojen säilyttäjänä kolmatta osapuolta, josta tulee maksukyvytön ja joka ei palauta sijoitettuja varoja. Samoin sijoitusrahastojen osuudenhaltijat voivat kärsiä tappiota varsinaisen säilytysyhteisön tai sen alaisen säilytysyhteisön laiminlyönnin vuoksi. Yksi viimeisimmistä esimerkeistä tästä on vuonna 2008 paljastunut Madoff-sijoituspetostapaus. Komissio ehdottaa nyt, että myös tällaiset tilanteet suojattaisiin.

Useimmat näistä parannuksista saattavat tulla voimaan jo vuoden 2012 loppuun mennessä, ja heti kun ne on sisällytetty Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen, ne koskevat kaikkien EU:n jäsenvaltioiden lisäksi myös Norjaa, Islantia ja Liechtensteinia.

Ks. myös MEMO/10/319

Vakuutuksenottajien suojan parantaminen

Vakuutustakausjärjestelmät tarjoavat viimeisenä apukeinona suojan kuluttajille sellaisessa tilanteessa, jossa vakuutusyhtiöt eivät kykene täyttämään sopimusvelvoitteitaan. Ne suojaavat sen riskin varalta, että vaatimuksia ei täytetä, jos vakuutusyhtiö suljetaan.

Vakuutustakausjärjestelmät voivat tarjota suojan maksamalla kuluttajille korvauksen tai takaamalla heidän vakuutussopimuksensa jatkumisen esimerkiksi siten, että vakuutukset siirretään maksukykyiselle vakuutusyhtiölle tai itse takausjärjestelmään. Toisin kuin pankki- ja arvopaperialalla, vakuutusalalla ei ole annettu EU:n lainsäädäntöä takausjärjestelmistä. Tällä hetkellä 12 jäsenvaltiossa on käytössä yksi tai useampi vakuutustakausjärjestelmä, joka kattaa henki- ja/tai vahinkovakuutukset. Ne eroavat toisistaan suojan ja ehtojen suhteen, mutta myös siltä osin, milloin järjestelmiä käytetään ja miten ne rahoitetaan.

Tänään hyväksytyssä valkoisessa kirjassa komissio selostaa erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voidaan varmistaa, että EU:ssa on oikeudenmukainen ja kattava kuluttajansuojan taso ja ettei vakuutusyhtiön konkurssista aiheutuvaa laskua sälytetä veronmaksajille. Siinä ehdotetaan erityisesti direktiivin antamista sen varmistamiseksi, että kaikissa jäsenvaltioissa on käytössä vakuutustakausjärjestelmiä, jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset. Vakuutustakausjärjestelmiä koskevasta valkoisesta kirjasta on nyt järjestetty kuuleminen, ja kaikkia osapuolia pyydetään toimittamaan kannanottonsa viimeistään 30. marraskuuta 2010

Ks. myös MEMO/10/320

Lisätietoja:

Talletussuojajärjestelmät

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm

Sijoittajien korvausjärjestelmät

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/investor_en.htm

Vakuutustakausjärjestelmät

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/guarantee_en.htm


Side Bar