Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/917

Brüssel, 12. juuli 2010

Euroopa Liit kasutab esimest korda tõhustatud koostööd, et aidata rahvusvahelisi abielupaare

ELi riikide valitsused kiitsid heaks 14 ELi riigi taotluse arendada edasi eeskirju, mille kohaselt saavad rahvusvahelised abielupaarid lahutuse korral valida, millise riigi õigust kohaldada. Uute eeskirjadega, mis tuleb jõustamiseks veel heaks kiita, saaks ära hoida emotsionaalselt keerulise ja rahaliselt kuluka menetluse. Tõhustatud koostöö mehhanismi, mille kohaselt võivad vähemalt 9 liikmesriiki ühiselt võtta meetmeid, kui kõik 27 liikmesriiki ei ole suutnud kokkulepet saavutada, kasutatakse ELi ajaloos esimest korda. Praegu osalevad tõhustatud koostöös 14 ELi riiki, kuid ülejäänud võivad sellega igal ajal ühineda.

Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi sõnul on täna toimunud hääletus ajaloolise tähtsusega. „Ma olen uhke, et nõukogu võttis vastu julge otsuse kasutada esimest korda tõhustatud koostööd, mis võimaldab leevendada rahvusvaheliste abielupaaride ja nende laste jaoks lahutusega kaasnevat valusat kogemust. See ajalooline samm näitab, et EL suudab tõeliselt inimlikele probleemidele kiiresti reageerida. Kui teeme koostööd, siis suudame pakkuda rahvusvahelistele abielupaaridele tuge ja suurendada nende õiguskindlust keerulistes olukordades. 14 liikmesriiki hõlmav koostöö on hea algus ja ma loodan, et sellega ühinevad ka kõik ülejäänud riigid, et suurendada sellisest algatusest kasu saavate kodanike hulka.”

Tõhustatud koostöö võib käivitada viivitamata. 14 tõhustatud koostöös osalevat liikmesriiki (Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Itaalia, Luksemburg, Läti, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia ja Ungari) hakkavad pidama läbirääkimisi ja seejärel hääletavad komisjoni määruse ettepaneku üle, mis sisaldab rahvusvaheliste lahutuste suhtes kohaldatavaid üksikasjalikke eeskirju. 14 liikmesriiki peavad enne määruse jõustumist eeskirjad ühehäälselt heaks kiitma ja konsulteerima Euroopa Parlamendiga.

Ettepaneku eesmärk on kaitsta lahutusmenetluse ajal nõrgemat partnerit. Rahvusvahelistele abielupaaridele antakse võimalus valida, millist õigust oma lahutuse või lahuselu suhtes kohaldada. Kui abielupaar ei jõua kohaldatava õiguse valikul kokkuleppele, otsustaks kohtunik ühise korra alusel, millise riigi õigust oleks kõige asjakohasem kohaldada. See tagaks abielupaaridele senisest suurema õiguskindluse, prognoositavuse ja paindlikkuse. Samuti aitaks see kaitsta abikaasasid ja lapsi keeruka, aeganõudva ja raske menetluse eest.

Uued eeskirjad aitavad abielupaare, kes on eri kodakondsusest või kes elavad eri riikides või koos väljaspool koduriiki. Kuna 2007. aastal toimus 27 liikmesriigis üle ühe miljoni lahutuse, millest 140 000 (13 %) olid rahvusvahelise mõõtmega, on vajadus ELi meetme järele ilmne.

Euroopa Parlament andis oma nõusoleku tõhustatud koostööd lubavale meetmele 16. juunil 2010 (IP/10/747) ja ELi justiitsministrid kiitsid selle heaks 4. juunil 2010 (MEMO/10/236).

9 liikmesriiki (sealhulgas Kreeka, kes hiljem võttis oma taotluse tagasi), kes soovisid edasi arendada komisjoni 2006. aasta ettepanekut, mida nõukogu heaks ei kiitnud, esitasid komisjonile taotluse, mille alusel tegi komisjon 24. märtsil 2010 ettepaneku meetme võtmiseks (IP/10/347). Hiljem taotlesid ELi meetmega ühinemist veel viis riiki – Saksamaa, Belgia, Läti, Malta ja Portugal (IP/10/628).

Ka ülejäänud riigid võivad soovi korral tõhustatud koostööga igal ajal ühineda. Lissaboni lepingu kohaselt peavad nad esmalt teatama oma soovist nõukogule ja komisjonile.

Taustteave

ELi aluslepingute kohaselt võivad üheksa või enam riiki arendada tõhustatud koostöö raames edasi meedet, mis on oluline, kuid mille väljatöötamine on väikese osa liikmesriikide survel peatatud. Ülejäänud ELi riikidele jääb õigus igal ajal koostööga ühineda (ELi toimimise lepingu artikkel 331).

Esmakordselt tegi komisjon ettepaneku rahvusvahelisi abielupaare aidata 2006. aastal, kuid tema kava ei saanud ELi riikide valitsustelt nõutavat ühehäälset toetust. Kavandatud määrusel ei ole mingit mõju liikmesriikide perekonnaõigusele.

Täiendav teave

MEMO/10/100

Komisjoni ettepanekutega saab tutvuda justiits- ja siseküsimuste veebisaidil:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar