Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/915

Brussels, 9 July 2010

Luftfart inddrages i EU's emissionshandelssystem: Kommissionen godkender et værktøj, der gør det lettere for virksomheder med små udlednings­mængder at leve op til kravene.

Kommissionen vedtog i dag en forordning, hvori det godkendes, at der anvendes et værktøj til at anslå mindre luftfartøjsoperatørers brændstof­forbrug som led i deres overholdelse af EU's emissionshandelssystem. Værktøjet er udviklet af Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol), og det giver luftfartøjsoperatører med få flyvninger eller lave udledningsmængder mulighed for at anvende forenklede overvågnings­procedurer.

EU's klimakommissær, Connie Hedegaard, udtalte: "Udviklingen og godkendelsen af dette værktøj, hvormed brændstofforbruget hos operatører med lave udlednings­mængder anslås, er et godt eksempel på, hvordan det europæiske samarbejde og en fælles, omkostningseffektiv fremgangsmåde kan være til gavn for både virksom­heder og klimaet. Jeg ser med tilfredshed på samarbejdet mellem Eurocontrol og Kommissionen, som har gjort dette muligt."

Værktøjet stilles til rådighed for de såkaldte "små emittenter", dvs. luftfartøjs­operatører, som kun udfører et begrænset antal flyvninger pr. år, eller operatører med en lav årlig udledningsmængde af kuldioxid. Værktøjet kan også benyttes af andre luftfartøjsoperatører til at anslå brændstofforbruget til specifikke flyvninger, for hvilke der ikke findes data om det faktiske brændstofforbrug.

Værktøjet, der er udviklet af Eurocontrol, anvender statistisk pålidelige brændstof­forbrugskoefficienter for de fleste gængse luftfartøjstyper og alment anerkendte emissionsfaktorer for alle øvrige luftfartøjer. Dette værktøj opfylder kravene til fremgangsmåden i de overvågnings- og rapporteringsretningslinjer for EU ETS, der er fastlagt ved beslutning 2007/589/EF, idet beregningen bygger på individuelle flyvninger, faktisk rutelængde og statistisk solide brændstofforbrugsforhold.

Ved at anvende værktøjet lempes administrationen ved opfyldelsen af EU ETS for små emittenter, da det sætter berettigede operatører i stand til at modellere deres flyvningers brændstofforbrug snarere end at pålægge operatørerne at måle forbruget ved hver flyvning.

Værktøjet og en beskrivelse af dette står til rådighed på Eurocontrols websted på følgende adresse: www.eurocontrol.int/ets/small_emitters.

Baggrund

EU's emissionshandelssystem (EU ETS) blev oprettet i 2003 ved direktiv 2003/87/EF og blev operationelt den 1. januar 2005. Oprindelig omfattede EU ETS kun landbaserede industrianlæg. Fra den 1. januar 2012 vil luftfartøjsoperatørers flyvninger til og fra Fællesskabets flyvepladser også blive inddraget i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet. Lovgivningen omfatter 30 stater, herunder de 27 EU-medlemsstater samt Norge, Island og Liechtenstein.

Luftfartøjsoperatørerne er allerede begyndt at opfylde deres forpligtelser ved at forelægge deres overvågningsplaner for de kompetente myndigheder i 2009 og overvåge deres emissioner og tonkilometer-data i 2010.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om luftfartens inddragelse i EU's drivhusgasemissions­handelssystem findes på:

http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm


Side Bar