Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/910

V Bruseli 8. júla 2010

Komisia pridelila 26 mil. EUR na podporu elektronickej spolupráce medzi európskym orgánmi verejnej správy

Európska komisia dnes prijala pracovný program ISA1, v rámci ktorého pridelila 26 mil. EUR na opatrenia na podporu elektronickej spolupráce medzi orgánmi verejnej správy členských štátov EÚ. Opatrenia pomôžu správam realizovať výmenu informácií jednoduchšie a poskytovať lepšie služby občanom a podnikom. Skratka ISA znamená „interoperability solutions for European public administrations“ – riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy.

Podpredseda Komisie, Maroš Šefčovič, ktorý má na starosti medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti, povedal: „S cieľom poskytovať občanom a podnikom užívateľsky prístupnú verejnú službu orgány verejnej správy vzájomne spolupracujú a vymieňajú si informácie, a to nielen v rámci jednotlivých krajín, ale čoraz častejšie aj cezhranične. Takáto cezhraničná spolupráca sa dotýka mnohých aspektov života vrátane bezpečnosti, spravodlivosti, životného prostredia, pracovných ponúk a štúdia v zahraničí, ale aj obchodovania v rámci jednotného trhu a správneho nakladania s prostriedkami EÚ. Program ISA slúži na podporu cezhraničnej elektronickej spolupráce medzi orgánmi verejnej správy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a umožňuje nákladovo-efektívne poskytovanie verejnej služby, uľahčuje implementáciu právnych predpisov EÚ a podporuje jednotný trh.“

Pracovný program ISA prispieva k plneniu cieľov stanovených v digitálnom programe2 (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200), ktorý patrí medzi sedem hlavných iniciatív stratégie Európa 2020.

Opatrenia programu ISA slúžia na podporu spolupráce medzi orgánmi verejnej správy so silným zameraním na interoperabilitu a opätovné využitie s cieľom prekonať elektronickej prekážky medzi členskými štátmi a vyhnúť sa duplicite práce. Opatrenia sú naplánované na podporu a uľahčenie výmeny informácií medzi orgánmi verejnej správy, aby sa vytvorili spoločné rámce a IKT štruktúry, a na podporu služieb, ktoré umožňujú rýchlejší rozvoj poskytovania cezhraničnej verejnej služby prostredníctvom spolupráce medzi orgánmi verejnej správy. Program ISA pomôže útvarom Komisie a členským štátom pri posudzovaní IKT podpory potrebnej na zabezpečenie včasnej implementácie právnych predpisov EÚ. Tieto opatrenia doplňujú aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti a výmenu osvedčených postupov.

Pracovný program ISA bol vypracovaný v rámci úzkej spolupráce s členskými štátmi EÚ a prijali ho jednohlasne všetky členské štáty, ktoré sa 6. mája 2010 zúčastnili zasadnutia výboru ISA. Komisia dnes pracovný program prijala a zároveň vyčlenila príslušné prostriedky.

1 :

http://ec.europa.eu/isa/workprogramme/index_en.htm

2 :

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm


Side Bar