Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/907

Bryssel den 7 juli 2010

Nytt EU-paket för investeringar ska främja handeln och stärka investerarnas rättigheter

Europeiska kommissionen tog i dag genom två initiativ det första steget mot en samlad EU-politik för internationella investeringar. I ett policydokument anges hur EU:s nya befogenheter när det gäller utländska direktinvesteringar kan användas för att främja konkurrenskraften och handeln och därmed öka tillväxten och sysselsättningen. Samtidigt fastställs i ett utkast till förordning övergångsordningar som ger garantier för gällande eller nära förestående bilaterala investeringsavtal mellan länder i och utanför EU. Enligt Lissabonfördraget ska investeringspolitiken utvecklas och förvaltas på EU-nivå, vilket ger EU större möjligheter att förhandla fram bättre investeringsskydd för alla europeiska företag.

– De europeiska investerarna behöver öppna, sunda och förutsägbara affärsvillkor för att blomstra, och dessa förslag syftar till att stärka EU:s förmåga att ge investerarna lika villkor. På lång sikt kommer en samlad investeringspolitik att se till att EU förblir nummer ett när det gäller utländska direktinvesteringar och säkerställa bästa möjliga villkor för alla europeiska företag samt stimulera tillväxten och skapa arbetstillfällen vid denna avgörande tidpunkt, säger EU:s handelskommissionär Karel De Gucht.

Investeringspaketet omfattar två dokument: För det första policydokumentet om en samlad EU-politik för internationella investeringar, där man undersöker hur investeringspolitiken på bästa sätt kan bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, som är målen i Europa 2020-strategin. För det andra ett förslag till förordning genom vilken det införs övergångsordningar för de bilaterala investeringsavtal som EU-länderna ingått med andra delar av världen innan Lissabonfördraget trädde i kraft. Här har kommissionen gett såväl EU:s som andra länders investerare rättslig säkerhet, utan att det hämmar EU:s möjligheter att förhandla fram nya investeringsavtal på EU-nivå.

Bakgrund

Utländska direktinvesteringar bidrar starkt till ekonomisk tillväxt. De skapar arbetstillfällen, optimerar resursfördelningen, möjliggör tekniköverföring och främjar handel. EU är världsledande när det gäller utländska direktinvesteringar. Under 2008 uppgick dess utgående utländska direktinvesteringar till 3,3 biljoner euro, medan de ingående uppgick till 2,4 biljoner euro.

Dessa investeringar säkras genom bilaterala investeringsavtal. I dessa avtal fastställs villkoren för investeringar som ett lands medborgare och företag gör i ett annat land, och dessutom anges en rättsligt bindande skyddsnivå för att främja investeringsflödena mellan de två länderna. Bilaterala investeringsavtal garanterar bl.a. investerarna rättvis och icke-diskriminerande behandling, skydd mot olaglig expropriation och möjlighet att direkt tillgripa internationellt skiljeförfarande. EU-länderna är de största användarna av bilaterala investeringsavtal i världen, med totalt omkring 1 200 redan ingångna bilaterala avtal.

Mer information

Ett dokument med frågor och svar:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=590

Policydokumentet/ Utkastet till förordning:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=591


Side Bar