Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/907

V Bruseli, 7. júla 2010

Nový investičný balík EÚ má oživiť obchod a posilniť práva investorov

Európska komisia dnes prostredníctvom dvoch iniciatív podnikla prvý krok smerom ku komplexnej európskej politike v oblasti medzinárodných investícií. V strategickom dokumente vysvetľuje, ako možno využiť novú právomoc EÚ v oblasti priamych zahraničných investícií na zvýšenie konkurencieschopnosti a oživenie obchodu a tým aj na podporu rastu a tvorby pracovných miest. Zároveň vypracovala návrh rozhodnutia, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia zabezpečujúce záruky v prípade platných alebo práve prerokúvaných bilaterálnych investičných dohôd uzatvorených medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami. Podľa Lisabonskej zmluvy sa bude investičná politika koncipovať a riadiť na európskej úrovni, čo posilní vyjednávaciu pozíciu EÚ v úsilí o lepšiu ochranu investícií pre všetky európske podniky.

Komisár EÚ pre obchod Karel De Gucht uviedol: „Aby európski investori prosperovali, potrebujú otvorené, zdravé a predvídateľné podnikateľské prostredie a cieľom týchto návrhov je posilniť schopnosť EÚ zabezpečiť pre nich rovnaké podmienky. Z dlhodobého hľadiska komplexná investičná politika umožní, aby sa Európa udržala v oblasti priamych zahraničných investícií na poprednom mieste, tiež zaručí európskym podnikom najlepšie možné podmienky a podporí rast a tvorbu pracovných miest v tomto prelomovom období.“

Investičný balík pozostáva z dvoch dokumentov: prvým je strategický dokument „Na ceste ku komplexnej európskej politike v oblasti medzinárodných investícií“, ktorý skúma, ako môže investičná politika čo najlepšie prispieť k inteligentnému, udržateľnému a začleňujúcemu rastu, čo je aj cieľom stratégie Európa 2020. Druhým dokumentom je nariadenie, ktorým sa majú zaviesť prechodné opatrenia týkajúce sa bilaterálnych investičných dohôd, ktoré krajiny EÚ uzatvorili s tretími krajinami pred Lisabonskou zmluvou. Komisia v tomto návrhu poskytuje investorom z EÚ i zahraničným investorom právnu istotu bez toho, aby sa Európskej únii obmedzovala schopnosť vyjednávať o nových investičných zmluvách na úrovni EÚ.

Kontext

Priame zahraničné investície sú zásadným činiteľom hospodárskeho rastu. Vytvárajú pracovné príležitosti, optimalizujú rozdelenie zdrojov, umožňujú transfer technológií a podporujú obchod. EÚ je najdôležitejším svetovým aktérom v oblasti priamych zahraničných investícií. Do roku 2008 dosahovali aktíva priamych zahraničných investícií smerujúcich z EÚ do tretích krajín hodnotu 3,3 biliónov EUR, pričom aktíva priamych zahraničných investícií smerujúce z tretích krajín do EÚ dosahovali hodnotu 2,4 biliónov EUR.

Tieto investície sú zabezpečené prostredníctvom bilaterálnych investičných dohôd. Týmito dohodami sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu štátni príslušníci a spoločnosti jednej krajiny investovať v druhej krajine, a vymedzuje sa právne záväzná úroveň ochrany s cieľom podporiť investičné toky medzi dvoma krajinami. Bilaterálne investičné dohody okrem iného zabezpečujú investorom spravodlivé, rovnaké a nediskriminačné zaobchádzanie, ochranu pred protiprávnym vyvlastnením a priamy prístup k medzinárodnej arbitráži. Z celosvetového hľadiska využívajú bilaterálne investičné dohody najviac krajiny EÚ, ktoré už uzatvorili okolo 1 200 takýchto dohôd.

Ďalšie informácie:

Často kladené otázky a odpovede môžete nájsť na:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=590

Strategický dokument je k dispozícii na/ Návrh nariadenia môžete nájsť na:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=591


Side Bar