Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/907

Briselē, 2010. gada 7. jūlijā

Jauna ES ieguldījumu pakete, lai veicinātu tirdzniecību un stiprinātu ieguldītāju tiesības

Šodien Eiropas Komisija nāca klajā ar divām iniciatīvām, sperot pirmo soli, lai izveidotu visaptverošu Eiropas starptautisko ieguldījumu politiku. Politikas dokumentā izklāstīts, kā ES jauno kompetenci ārvalstu tiešo ieguldījumu jomā var izmantot, lai uzlabotu konkurētspēju un tirdzniecību, tādējādi radot izaugsmi un darbavietas. Vienlaikus regulas projektā iekļauti pārejas pasākumi, kas piedāvā garantijas esošiem vai plānotiem divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm. Saskaņā ar Lisabonas līgumu ieguldījumu politiku izstrādā un pārvalda Eiropas līmenī, piešķirot ES spēcīgāku pozīciju pārrunās, lai panāktu labāku ieguldījumu aizsardzību visiem Eiropas uzņēmumiem.

ES tirdzniecības komisārs Karels de Gihts teica: “Eiropas ieguldītājiem vajadzīga atvērta, pārdomāta un paredzama uzņēmējdarbības vide, lai attīstītos, un šo priekšlikumu mērķis ir uzlabot ES spējas tiem nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Ilgtermiņā visaptveroša ieguldījumu politika palīdzēs Eiropai saglabāt vadošo pozīciju tiešo ārvalstu ieguldījumu jomā pasaulē, nodrošināt vislabākos nosacījumus visiem Eiropas uzņēmumiem, stimulēt izaugsmi un radīt darbavietas šajā izšķirošajā laikā.”

Ieguldījumu paketē ir divi dokumenti. Pirmais ir politikas dokuments “Ceļā uz visaptverošu Eiropas starptautisko ieguldījumu politiku”, kurā apskatīts, kā ieguldījumu politika varētu vislabāk sekmēt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi (stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi). Otrs ir regulas priekšlikums, ar ko noteiktu pārejas pasākumus tiem divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem, ko ES valstis noslēgušas ar citām pasaules daļām pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Šajā jautājumā Komisija ES un ārvalstu ieguldītājiem nodrošinājusi tiesisko noteiktību, neierobežojot ES iespējas noslēgt jaunus ieguldījumu nolīgumus ES līmenī.

Pamatinformācija

Ārvalstu tiešais ieguldījums ir ekonomikas izaugsmes galvenais virzītājspēks. Tas rada darbavietas, optimizē resursu sadalījumu, dara iespējamu tehnoloģijas nodošanu un sekmē tirdzniecību. ES ir pasaulē nozīmīgākā tirgus dalībniece ārvalstu tiešo ieguldījumu jomā. 2008. gadā uz āru vērstie ārvalstu tiešā ieguldījuma krājumi bija 3,3 triljoni eiro, savukārt ES iekšējie krājumi bija 2,4 triljoni eiro.

Šo ieguldījumu drošību garantē ar divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem. Tajos nosaka vienas valsts valstspiederīgo un uzņēmumu ieguldījuma noteikumus un nosacījumus, ieguldot citā valstī, un izveido juridiski saistošu aizsardzības līmeni, lai rosinātu ieguldījumu plūsmu starp abām valstīm. Cita starpā divpusējie ieguldījumu nolīgumi nodrošina taisnīgu, vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi pret ieguldītājiem, aizsargā tos no nelikumīgas atsavināšanas un paredz iespēju vērsties starptautiskā šķīrējtiesā. ES valstis ir pasaulē lielākās divpusējo ieguldījumu nolīgumu izmantotājas – jau noslēgti aptuveni 1200 divpusējie nolīgumi.

Papildu informācija

Jautājumu un atbilžu lapa

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=590

Politikas dokuments, regulas projekts

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=591


Side Bar