Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/907

Briuselis, 2010 m. liepos 7 d.

Naujasis ES investicijų paketas prekybai skatinti ir investuotojų teisėms stiprinti

Šiandien Europos Komisija, pateikdama dvi iniciatyvas, žengė pirmąjį žingsnį visapusiškos Europos tarptautinių investicijų politikos link. Politikos dokumente nurodoma, kaip nauja ES kompetencija tiesioginių užsienio investicijų srityje gali būti panaudota konkurencingumui ir prekybai skatinti, o tai teigiamai paveiks augimą ir darbo vietų kūrimą. Reglamento projekte taip pat nustatomos pereinamojo laikotarpio priemonės – siūlomos garantijos esamiems ar rengiamiems investicijų susitarimams tarp ES ir trečiųjų šalių. Remiantis Lisabonos sutartimi, investicijų politika bus plėtojama ir valdoma Europos lygmeniu – taip ES suteikiama stipresnė derybinė pozicija visoms Europos įmonėms užtikrinti geresnę investavimo apsaugą.

ES už prekybą atsakingas Komisijos narys Karelas De Guchtas sakė: „Kad Europos investuotojai galėtų sėkmingai veikti, reikalinga atvira, patikima ir nuspėjama verslo aplinka, tad šiais siūlymais siekiama sustiprinti ES gebėjimą užtikrinti jiems vienodas sąlygas. Darni investavimo politika ilguoju laikotarpiu Europai padės išlikti svarbiausia veikėja tiesioginių užsienio investicijų srityje, užtikrinti geriausias sąlygas visoms Europos įmonėms ir šiuo kritiniu laikotarpiu pagyvinti augimą bei kurti darbo vietas.“

Investicijų paketą sudaro du dokumentai. Pirmas – politikos dokumentas „Visapusiškos Europos tarptautinių investicijų politikos kūrimas“, kuriame nagrinėjama, kaip geriausiai investicijų politika būtų galima prisidėti prie pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo – strategijos „Europa 2020“ tikslų. Antras – reglamento projektas, kuriame nustatomos pereinamojo laikotarpio priemonės dėl dvišalių investicijų susitarimų, kuriuos prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai ES šalys sudarė su kitomis pasaulio šalimis. Komisija Europos Sąjungos ir užsienio investuotojams suteikė teisinę apsaugą drauge nesumenkindama ES galimybių ES lygmeniu derėtis dėl naujų investavimo sutarčių.

Pagrindiniai faktai

Tiesioginės užsienio investicijos yra vienas svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių. Naudojant jas kuriamos darbo vietos, optimaliai skirstomi ištekliai, atsiranda galimybių diegti technologijas ir skatinama prekyba. ES yra svarbiausia veikėja tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srityje. 2008 m. Europos Sąjungos TUI į trečiąsias šalis buvo 3,3 trilijonai eurų, o trečiųjų šalių investicijos į ES – 2,4 trilijonai eurų.

Šios investicijos yra įtvirtintos dvišalėmis investicijų sutartimis (DIS). Jomis vienos šalies piliečiams ir įmonėms nustatomos investavimo sąlygos kitoje šalyje ir sukuriamas teisiškai privalomas apsaugos lygis, siekiant paskatinti investicijų srautus tarp dviejų šalių. Be to, DIS investuotojams užtikrinamos teisingos, nešališkos ir nediskriminuojamos sąlygos apsauga nuo neteisėto nusavinimo ir galimybė tiesiogiai kreiptis į tarptautinį arbitražą. ES šalys plačiausiai pasaulyje naudojasi DIS. Iki šiol jau sudaryta apie 1200 dvišalių investicijų sutarčių.

Daugiau informacijos

Klausimų ir atsakymų dokumentas pateikiamas:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=590

Politikos dokumentas dokumentas pateikiamas/ Reglamento projektas pateikiamas:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=591


Side Bar