Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/907

Brüssel, 7. juuli 2010

Uus ELi investeerimispake kaubanduse edendamiseks ja investori õiguste toetuseks

Euroopa Komisjon avaldab täna kaks dokumenti, millega astutakse esimesed sammud Euroopa kõikehõlmava rahvusvahelise investeerimispoliitika poole. Poliitilises dokumendis selgitatakse, kuidas saab kasutada ELi uusi välismaiste otseinvesteeringutega seotud kogemusi konkurentsivõime ja kaubanduse edendamiseks, mille tulemuseks oleks majanduskasv ja uued töökohad. Määruse eelnõus esitatakse üleminekukord, mis pakub tagatisi ELi ja kolmandate riikide vahel juba sõlmitud või sõlmitavate kahepoolsete investeerimislepingute puhul. Lissaboni lepingu alusel töötatakse investeerimispoliitikat välja ja juhitakse seda Euroopa tasandil, mis annab ELile tugevama positsiooni läbirääkimistes, et saavutada kõikide Euroopa ettevõtjate jaoks parem investeeringute kaitse.

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Karel De Gucht ütles, et „Euroopa investorid vajavad edukaks tegutsemiseks avatud, usaldusväärset ja ettearvatavat ärikeskkonda ning kõnesolevate ettepanekute eesmärk on tugevdada ELi võimet tagada neile võrdsed konkurentsitingimused. Pikas perspektiivis hoiab kõikehõlmav investeerimispoliitika Euroopat välismaiste otseinvesteeringute alal maailmakonkurentsis esikohal, tagab kõikidele Euroopa ettevõtjatele parimad võimalused, soodustab majanduskasvu ja loob sel otsustaval ajal töökohti.”

Investeerimispake koosneb kahest dokumendist. Esimene neist on poliitiline dokument Euroopa kõikehõlmava rahvusvahelise investeerimispoliitika kujundamise kohta, milles uuritakse parimaid võimalusi aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu (Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid) toetamiseks investeerimispoliitika abil. Teine dokument on määruse eelnõu üleminekukorra loomiseks nende kahepoolsete investeerimislepingute jaoks, mille ELi riigid on sõlminud kolmandate riikidega enne Lissaboni lepingut. Siinjuures on komisjon taganud ELi ja välismaiste investorite jaoks õiguskindluse, ilma et see pärsiks ELi võimet pidada läbirääkimisi uute investeerimislepingute üle ELi tasandil.

Taustteave

Välismaine otseinvesteering on majanduskasvu peamine mootor. Selle abil luuakse töökohti, optimeeritakse ressursside eraldamist, võimaldatakse tehnoloogia ülevõtmist ja elavdatakse kaubandust. EL on maailma suurim välismaiste otseinvesteeringute tegija. 2008. aastaks oli väljaminevate välismaiste otseinvesteeringute väärtus 3,3 triljonit eurot ja ELi suunatud välismaiste otseinvesteeringute väärtus 2,4 triljonit eurot.

Kõnealused investeeringud on tagatud kahepoolsete investeerimislepingutega. Nendes on kehtestatud tingimused ühe riigi kodanike ja äriühingute teises riigis tehtavate investeeringute jaoks ning loodud õiguslikult siduv kaitse, et soodustada investeeringuid kahe riigi vahel. Muu hulgas tagatakse kahepoolsete investeerimislepingutega investoritele õiglane, erapooletu ja diskrimineerimisvaba kohtlemine, kaitse ebaseadusliku sundvõõrandamise eest ja otsene pöördumine rahvusvahelisse vahekohtusse. Maailmas kasutavad kahepoolseid investeerimislepinguid kõige rohkem ELi riigid, kes on sõlminud juba kokku ligikaudu 1200 sellist lepingut.

Lisateave:

Küsimusi ja vastuseid:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=590

Poliitiline dokument/ Määruse eelnõu:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=591


Side Bar