Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/907

Брюксел, 7 юли 2010 г.

Създава се нов инвестиционен пакет на ЕС с цел да се даде тласък на търговията и да се гарантират правата на инвеститорите

Днес Европейската комисия предприе първата стъпка към създаването на по-цялостна политика на ЕС за международните инвестиции, включваща две инициативи. В документ, очертаващ политиката в областта, се пояснява как новата компетентност на ЕС относно преките чуждестранни инвестиции може да се използва за увеличаване на конкурентоспособността и търговията, което да доведе до растеж и повече работни места. Едновременно с това в проект на регламент се уреждат преходните разпоредби, с които се предлагат гаранции по съществуващи или предстоящи двустранни инвестиционни договори, сключени между ЕС и страни извън ЕС. По силата на Лисабонския договор инвестиционната политика ще бъде разработвана и управлявана на европейско равнище, с което ще се укрепят способностите за водене на преговори на ЕС за създаване на по-добра инвестиционна закрила за всички европейски предприятия.

Европейският комисар по въпросите на търговията Карел Де Гухт заяви: „Европейските инвеститори се нуждаят от открит, стабилен и предсказуем бизнес климат, за да се развиват добре, и тези предложения имат за цел укрепването на способността на ЕС да осигури подходяща среда за развитие на дейността им. В дългосрочен план една по-цялостна инвестиционна политика ще запази позицията на Европа като най-важен фактор в областта на преките чуждестранни инвестиции в световен мащаб, ще осигури възможно най-добрите условия за всички европейски предприятия, ще се отрази благоприятно върху растежа и ще създаде повече работни места в този така важен момент.“

Инвестиционният пакет се състои от два документа: първият е документът, очертаващ политиката в областта, озаглавен „Към цялостна европейска политика в областта на международните инвестиции“, в който се разглежда как инвестиционната политика може да допринесе по най-добрия начин за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж – целите на стратегията Европа 2020. Вторият документ е предложение за регламент, с който се установяват преходните разпоредби по отношение на двустранните инвестиционни споразумения, които държавите от ЕС са сключили с други региони в света преди Лисабонския договор. В този документ Комисията създава правна сигурност за чуждестранните инвеститори и тези от ЕС, без да възпрепятства способността на ЕС да договаря нови инвестиционни договори на равнище на ЕС.

Обща информация

Преките чуждестранни инвестиции са основен фактор за икономическото развитие. Те създават работни места, оптимизират разпределението на ресурсите, позволяват обмен на технологии и дават тласък на търговията. На световната сцена ЕС е най-важният фактор в областта на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). До 2008 г. ПЧИ, насочени извън ЕС, възлизаха на 3,3 трилиона евро, а инвестициите, насочени към ЕС — на 2,4 трилиона евро.

Тези инвестиции са обезпечени с двустранни инвестиционни договори (ДИД). В тях се установяват условията на инвестиции от граждани и дружества на една държава в друга, както и правно обвързващо равнище на защита с цел да се насърчат инвестиционните потоци между две държави. Освен всичко останало ДИД гарантират на инвеститорите справедливо, равноправно и недискриминационно отношение, защита от незаконно отчуждаване и възможност за пряко позоваване на международен арбитраж. Държавите от ЕС са основният ползвател на ДИД в световен мащаб, като общият брой на вече сключените двустранни договори е около 1200.

Допълнителна информация

Рубриката за често задавани въпроси можете да намерите тук:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=590

Документа, очертаващ политиката в областта, можете да намерите тук/Проекта на регламента можете да намерите тук:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=591


Side Bar