Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/906

Strasbourg den 7 juli 2010

Europeiska kommissionen och Europarådet påbörjar förhandlingar om EU:s anslutning till Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna

Idag påbörjades officiella förhandlingar om Europeiska unionens anslutning till den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland och Viviane Reding, vice ordförande för Europeiska kommissionen, inledde den gemensamma processen med ett möte i Strasbourg. Där diskuterades hur processen snabbt skulle kunna komma igång så att EU:s invånare snart ska kunna åtnjuta ett starkare och mer enhetligt skydd av sina grundläggande rättigheter.

”Detta är ett historiskt ögonblick. Vi lägger nu den sista pusselbiten på plats i Europas struktur för skydd av de grundläggande rättigheterna, så att vi kan garantera att Europarådets och EU:s metoder stämmer överens”, sa kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”EU har en viktig roll i att ytterligare stärka konventionen om grundläggande rättigheter. Vi har redan vår egen konvention om grundläggande rättigheter, som är den modernaste kodifieringen av grundläggande rättigheter i världen. Detta är en mycket bra förutsättning för att mötet mellan de olika parterna ska bli framgångsrikt.”

Den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna är vårt viktigaste verktyg för att skydda mänskliga rättigheter runtom i Europa. Genom att underkasta sina institutioners verksamhet samma regler om mänskliga rättigheter och samma granskning som gäller för alla demokratier i Europa, sänder EU ut mycket starka signaler om att man håller på att förändras och att de med mest makt och inflytande är redo att ta sitt ansvar för att driva igenom denna förändring och själv efterleva konventionen”, sa Thorbjørn Jagland, Europarådets generalsekreterare.

EU:s anslutning till konventionen kommer att göra EU jämställt med de enskilda medlemsländerna inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, som har som uppgift att upprätthålla skyddet av de grundläggande rättigheterna. På detta sätt kommer EU att kunna göra sin röst hörd i fall som tas upp i domstolen i Strasbourg. Vid en anslutning blir EU konventionens 48:e undertecknare. EU kommer då att få en egen domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

Anslutningen skulle också innebära nya möjligheter till prövning av fall för privatpersoner. Efter det att alla möjligheter till prövning i hemlandet har uttömts kommer de att kunna lämna in klagomål till Europadomstolen gentemot EU om de anser att deras grundläggande rättigheter inte har respekterats.

Bakgrund

EU:s anslutning till konventionen krävs enligt artikel 6 i Fördraget om Europeiska unionen och tillåts enligt artikel 59 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna ändrad genom protokoll 14.

Den 17 mars lade kommissionen fram ett förslag till förhandlingsdirektiv för EU:s anslutning till konventionen (IP/10/291). Den 4 juni gav EU:s justitieministrar kommissionen mandat att genomföra förhandlingarna på rådets vägnar. Den 26 maj gav Europarådets ministerkommitté ett tillfälligt mandat till sin styrkommitté för mänskliga rättigheter för att tillsammans med EU utarbeta nödvändiga rättsliga instrument för EU:s anslutning.

Nästa steg

Från och med idag kommer förhandlare från kommissionen och experter från Europarådets styrkommitté för mänskliga rättigheter att mötas regelbundet för att utarbeta anslutningsavtalet. När förhandlingarna är avslutade kommer anslutningsavtalet att ingås mellan konventionens samtliga 47 avtalsslutande parter och EU (Europeiska unionens råd ska anta avtalet enhälligt och Europaparlamentet, som måste hållas fullt underrättat under hela förhandlingsprocessen, ska även ge sitt godkännande). Beslutet om ingående ska ratificeras av EU-länderna. Anslutningsavtalet ska också ratificeras av konventionens samtliga 47 avtalsslutande parter, inklusive de länder som är medlemmar i EU, i överensstämmelse med respektive parts författningsenliga krav. Både kommissionen och Europarådet har för avsikt att skyndsamt avsluta förhandlingarna så att anslutningen kan ske så snart som möjligt.

Ytterligare information

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Hemsida för Thorbjørn Jagland, Europarådets generalsekreterare: http://www.coe.int/T/SECRETARYGENERAL/SG/ 


Side Bar