Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/906

V Štrasburgu 7. júla 2010

Európska komisia a Rada Európy odštartovali spoločné rozhovory o pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach

Dnes sa začali oficiálne rozhovory o pristúpení Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach (EDĽP). Generálny tajomník Rady Európy Thorbjørn Jagland a podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová otvorili tento spoločný proces na stretnutí v Štrasburgu. Diskutovali o tom, ako posunúť tento proces ďalej tak, aby občania v Európe mohli okamžite využívať silnejšiu a koherentnejšiu ochranu základných práv.

Dnešný deň predstavuje naozaj historický moment. Dnes dopĺňame chýbajúci článok v európskom systéme ochrany základných práv, ktorý zaistí súdržnosť medzi prístupmi Rady Európy a Európskej únie“, uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „EÚ zohráva dôležitú úlohu v ďalšom posilňovaní systému základných práv zakotvených v dohovore. Máme už našu vlastnú Chartu základných práv, ktorá predstavuje najmodernejšiu kodifikáciu základných práv na svete. Ide o veľmi dobrý predpoklad pre úspešné zjednotenie názorov medzi rokovacími partnermi.

Európsky dohovor o ľudských právach je základným kameňom ochrany ľudských práv v celej Európe. Európska únia svojou ochotou podriadiť prácu svojich inštitúcií rovnakým pravidlám a kontrole ľudských práv, ktoré uplatňujú všetky európske demokracie, vysiela veľmi silný signál − že Európa sa mení − a že tí najvplyvnejší a najmocnejší sú pripravení prevziať svoj podiel zodpovednosti za to, aby nastala táto zmena, ako aj za jej obsah“, uviedol Thorbjørn Jagland, generálny tajomník Rady Európy.

Pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach postaví EÚ na úroveň členských štátov, pokiaľ ide o systém ochrany základných práv, ktorých dodržiavanie je kontrolované Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Tým sa umožní, aby hlas EÚ bolo vypočutý pri prejednávaniach prípadov pred štrasburským súdom. Pristúpením sa EÚ stane 48. signatárom Európskeho dohovoru o ľudských právach. EÚ bude mať vlastného sudcu na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu.

Pristúpenie prinesie jednotlivcom novú možnosť na podanie opravného prostriedku. Budú môcť predkladať sťažnosti – po tom, ako využijú domáce opravné prostriedky – vo veci údajného porušenia základných práv Európskou úniou na Európsky súd pre ľudské práva.

Kontext

Právny základ pre pristúpenie EÚ k EDĽP predstavuje článok 6 Zmluvy o Európskej únii a článok 59 EDĽP v znení protokolu 14.

Komisia 17. marca navrhla smernice na rokovania o pristúpení EÚ k EDĽP (IP/10/291). Ministri spravodlivosti členských štátov EÚ 4. júna poverili Komisiu vedením rokovaní v ich mene. Výbor ministrov Rady Európy 26. mája poveril ad hoc svoj Riadiaci výbor pre ľudské práva, aby spolu s EÚ vypracoval potrebné právne nástroje na pristúpenie EÚ k EDĽP.

Ďalšie kroky

Od dnešného dňa sa budú zástupcovia Komisie a odborníci Riadiaceho výboru pre ľudské práva z Rady Európy pravidelne stretávať, aby vypracovali dohodu o pristúpení. Na konci tohto procesu sa dohoda uzavrie medzi 47 súčasnými zmluvnými stranami EDĽP a Európskou úniou (jednohlasným rozhodnutím Rady EÚ, pričom Európsky parlament, ktorý bude na všetkých stupňoch rokovaní plne informovaný, musí takisto dať svoj súhlas). Rozhodnutie o uzavretí musí byť ratifikované všetkými 47 zmluvnými stranami EDĽP. Dohoda o pristúpení musí byť takisto ratifikovaná všetkými 47 zmluvnými stranami EDĽP v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ústavnými požiadavkami. Obidve strany majú záujem na hladkom a rýchlom priebehu rozhovorov, aby mohlo čo najskôr dôjsť k pristúpeniu.

Ďalšie informácie

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Domovská stránka Thorbjørna Jaglanda, generálneho tajomníka Rady Európy: http://www.coe.int/T/SECRETARYGENERAL/SG/ 


Side Bar