Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/906

Straatsburg, 7 juli 2010

Europese Commissie en Raad van Europa bespreken toetreding van de EU tot Mensenrechtenverdrag

Vandaag zijn de officiële besprekingen begonnen over de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). Thorbjørn Jagland, secretaris-generaal van de Raad van Europa, en Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie, gaven hiervoor het startschot tijdens een bijeenkomst te Straatsburg. Zij bespraken hoe er vaart kan worden gezet achter het gezamenlijke proces, opdat de grondrechten van burgers op korte termijn beter en met meer samenhang worden beschermd.

"Dit is echt een historisch moment. We werken thans aan het sluitstuk van Europa's systeem ter bescherming van de grondrechten. Dit zal de samenhang waarborgen tussen de aanpak van de Raad van Europa en die van de Europese Unie," aldus Viviane Reding, vicevoorzitter en Commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "De EU dient een belangrijke rol te spelen bij de verdere ontwikkeling van het systeem van grondrechten van het Verdrag. Ons eigen Handvest van de grondrechten vormt al de modernste codificatie van grondrechten ter wereld. Op die uitstekende basis zullen de onderhandelingspartners beslist overeenstemming bereiken."

"Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens geldt in heel Europa als hét referentiepunt voor de bescherming van mensenrechten. De Europese Unie is bereid om het werk van haar instellingen te onderwerpen aan de mensenrechtenbepalingen en de toetsing die voor alle Europese democratieën gelden. Daarmee draagt zij een bijzonder krachtige boodschap uit, namelijk dat Europa in verandering is, en dat de machtigste en invloedrijkste partijen bij dat proces hun verantwoordelijkheid willen nemen," verklaarde Thorbjørn Jagland, secretaris-generaal van de Raad van Europa.

Door toe te treden tot het EVRM wordt de Europese Unie op gelijke voet met de lidstaten onderworpen aan het systeem ter bescherming van de grondrechten waarop het Europese Hof voor de rechten van de mens te Straatsburg toeziet. Zo kan de EU haar stem laten horen wanneer zaken voor het Hof te Straatsburg worden behandeld. De EU wordt de 48e ondertekenende partij bij het EVRM. Bij het Europees Hof voor de rechten van de mens te Straatsburg krijgt de EU haar een eigen rechter.

Door de toetreding zullen ook individuen over nieuwe rechtsmiddelen beschikken. Wanneer zij alle interne rechtsmiddelen hebben uitgeput, kunnen zij over vermeende schendingen van de grondrechten door de EU een klacht indienen bij het Europees Hof voor de rechten van de mens.

Achtergrond

De toetreding van de EU tot het EVRM is voorgeschreven door artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en is mogelijk op grond van artikel 59 van het EVRM, zoals gewijzigd bij protocol 14.

Op 17 maart heeft de Europese Commissie onderhandelingsrichtsnoeren voorgesteld voor de toetreding van de EU tot het Verdrag (IP/10/291). Op 4 juni gaven de ministers van Justitie van de EU de Commissie opdracht om de onderhandelingen namens hen te voeren. Op 26 mei gaf het Comité van ministers van de Raad van Europa zijn Stuurcomité voor de mensenrechten een ad-hocmandaat om samen met de EU het rechtsinstrument uit te werken dat nodig is voor de toetreding van de EU tot het EVRM.

Toekomst

Vanaf vandaag zullen onderhandelaars van de Commissie en deskundigen van het Stuurcomité voor de mensenrechten van de Raad van Europa regelmatig samen aan de toetredingsovereenkomst werken. Aan het eind van het proces wordt de toetredingsovereenkomst gesloten tussen de huidige 47 partijen bij het EVRM en de EU (vertegenwoordigd door de Raad van de EU die met eenparigheid van stemmen beslist. Ook is de goedkeuring vereist van het Europees Parlement, dat in iedere fase van de onderhandelingen ten volle moet worden geïnformeerd). Het besluit inzake de sluiting moet door de EU-lidstaten worden geratificeerd. De toetredingsovereenkomst moet eveneens door alle 47 partijen bij het EVRM worden geratificeerd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke regels, ook door de landen die tevens lidstaat van de EU zijn. Beide zijden streven naar een vlot en soepel verloop van de besprekingen, opdat de toetreding zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden.

Voor meer informatie

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en Commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Thorbjørn Jagland, secretaris-generaal van de Raad van Europa: http://www.coe.int/T/SECRETARYGENERAL/SG/ 


Side Bar