Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/906

Strasbūra, 2010. gada 7. jūlijs

Eiropas Komisija un Eiropas Padome sāk sarunas par ES pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai.

Šodien sākās oficiālas sarunas par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai (ECK). Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs Torbjorns Jaglands un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga sanāksmē Strasbūrā iezīmēja šā kopīgā pasākuma sākumu. Viņi apsprieda iespējas virzīt procesu tā, lai pilsoņi pēc iespējas ātri var gūt labumu no spēcīgākas un saskaņotākas pamattiesību aizsardzības Eiropā.

Priekšsēdētāja vietniece un ES komisāre tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jomā Viviāna Redinga teica: "Šodien ir patiesi vēsturiska diena. Šodien mēs pievienojam iztrūkstošo posmu Eiropas pamattiesību aizsardzības sistēmā, garantējot Eiropas Padomes un Eiropas Savienības saskaņotu pieeju. ES ir būtiska loma turpmākā Konvencijas pamattiesību sistēmas stiprināšanā. Mums jau ir sava Eiropas Savienības Pamattiesību harta, kas ir vismodernākais tiesību akts p0asaulē pamattiesību jomā. Tas ir labs izejas punkts, lai tuvinātu sarunu partneru nostājas."

Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs Torbjorns Jaglands teica: "Visa Eiropa uzskata Eiropas Cilvēktiesību konvenciju par būtisku cilvēktiesību aizsardzības atsauces punktu. Eiropas Savienība piekrīt, ka tās iestādes strādātu saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem attiecībā uz cilvēktiesībām, kā arī tādiem pašiem kontroles nosacījumiem, kādus izmanto visas Eiropas demokrātiskās sistēmas. Tādējādi Eiropa liek skaidri noprast, ka tā mainās, un tie, kuriem ir vislielākā ietekme un vara, uzņemas savu atbildības daļu par šīm izmaiņām."

ES pievienošanās ECK izveidos situāciju, kurā ES un tās dalībvalstis būs tādās pašās pozīcijās attiecībā uz pamattiesību aizsardzības sistēmu, ko uzrauga Eiropas Cilvēktiesību tiesa Strasbūrā. Tādēļ, izskatot lietas Strasbūras tiesā, Eiropas Savienība varēs paust savu nostāju. Pēc pievienošanās ES kļūtu par ECK 48. parakstītāju. ES būtu savs tiesnesis Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā.

Ar pievienošanos tiks nodrošinātas jaunas iespējas privātpersonu tiesiskajai aizsardzībai. Viņi varēs iesniegt sūdzības – pēc visu iekšējo tiesiskās aizsardzības iespēju izsmelšanas – Eiropas Cilvēktiesību tiesā par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kurus pieļāvusi ES.

Priekšvēsture

ES pievienošanās ECK ir paredzēta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu, un to paredz ECK 59. pants, k0ura grozījumi izdarīti ar 14. protokolu.

Komisija 17. martā ierosināja sarunu norādes par ES pievienošanos ECK (IP/10/291). ES Tieslietu ministri 4. jūnijā piešķīra Komisijai pilnvaras vest sarunas viņu vārdā. Eiropas Padomes Ministru komiteja 26. maijā piešķīra ad-hoc pilnvaras Cilvēktiesību koordinācijas komitejai, sadarbojoties ar ES, sagatavot vajadzīgo juridisko instrumentu, lai ES varētu pievienoties ECK.

Turpmākie pasākumi

Sākot no šodienas, Komisijas sarunu vedēji un eksperti no Eiropas Padomes Cilvēktiesību koordinācijas komitejas regulāri tiksies, lai vienotos par pievienošanās nolīgumu. Procesa noslēgumā pievienošanās nolīgumu noslēgs 47 ECK pašreizējās līgumslēdzējas puses un ES (rīkojoties saskaņā ar vienbalsīgu ES Padomes lēmumu, turklāt piekrišana jāsaņem arī no Eiropas Parlamenta, kas katrā posmā pilnībā jāinformē par sarunu gaitu). ES dalībvalstīm jāratificē lēmums par nolīguma noslēgšanu. Pievienošanās nolīgumu jāratificē arī 47 ECK pašreizējiem dalībniekiem, tostarp ES dalībvalstīm, saskaņā ar attiecīgajām konstitucionālajām prasībām. Abas puses apņemas sarunas pabeigt ātri un bez sarežģījumiem, lai pievienošanās varētu notikt pēc iespējas drīz.

Papildu informācija

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas mājas lapa

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Eiropas Padomes Ģenerālsekretāra Torbjorna Jaglanda mājas lapa http://www.coe.int/T/SECRETARYGENERAL/SG/ 


Side Bar