Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/906

Strasbūras, 2010 m. liepos 7 d.

Europos Komisija ir Europos Taryba pradeda bendras derybas dėl ES prisijungimo prie Žmogaus teisių konvencijos

Šiandien pradėtos oficialios derybos dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK). Europos Tarybos Generalinis sekretorius Thorbjørnas Jaglandas ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding posėdyje Strasbūre pažymėjo šio bendro proceso pradžią. Jie aptarė, kaip turėtų vykti derybos, kad piliečiai galėtų kuo greičiau naudotis didesne ir nuoseklesne pagrindinių teisių apsauga Europoje.

„Šiandien yra svarbi istorijoje diena. Į Europos pagrindinių teisių apsaugos sistemą įtraukiame grandį, kurios trūko ir kuria remiantis bus užtikrintas nuoseklus Europos Tarybos ir Europos Sąjungos požiūris, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – ES turi atlikti svarbų vaidmenį toliau stiprinant Konvencijoje įtvirtintų pagrindinių teisių sistemą. Mes jau turime savo Pagrindinių teisių chartiją – šiuolaikiškiausią visame pasaulyje pagrindinių teisių dokumentą. Tai puiki sėkmingo derybų partnerių susitikimo prielaida.“

„Europos žmogaus teisių konvencija yra visos Europos pagrindinis žmogaus teisių apsaugos dokumentas. Sutikdama savo institucijų veiklai taikyti tokias pačias žmogaus teisių nuostatas ir tokią pačią tikrinimo tvarką, kokia taikoma visoms Europos demokratinėms valstybėms, Europos Sąjunga žengia labai svarbų žingsnį – pripažįsta, kad Europa keičiasi ir kad įtakingiausi ir galingiausi veikėjai yra pasirengę prisiimti jiems tenkančią atsakomybės dalį už dabartinius ir ateities pokyčius“, – sakė Europos Tarybos Generalinis sekretorius Thorbjørnas Jaglandas.

Prisijungusi prie EŽTK ES atsidurs tokioje pačioje padėtyje kaip jos valstybės narės, kurių pagrindinių teisių apsaugos sistemą prižiūri Strasbūre esantis Europos žmogaus teisių teismas. Nagrinėjant bylas Strasbūro teisme ES galės pareikšti savo nuomonę. Prisijungusi prie EŽTK ES taptų 48-ąja Konvenciją pasirašiusia šalimi. Europos žmogaus teisių teisme Strasbūre ES turėtų savo teisėją.

Prisijungus prie Konvencijos, piliečiams atsivertų naujų teisių gynimo galimybių. Išnaudoję visas teisių gynimo priemones savo šalyje, Europos žmogaus teisių teismui jie galėtų teikti skundus dėl ES pažeistų pagrindinių teisių.

Pagrindiniai faktai

Lisabonos sutarties 6 straipsnyje nustatyta, kad ES turi prisijungti prie EŽTK, o EŽTK, iš dalies pakeistos 14 protokolu, 59 straipsnyje numatyta tokia galimybė.

Kovo 17 d. Europos Komisija pateikė ES prisijungimo prie EŽTK derybų nurodymų pasiūlymą (IP/10/291). Birželio 4 d. ES teisingumo ministrai suteikė Komisijai igaliojimą vesti derybas jų vardu. Gegužės 26 d. Europos Tarybos Ministrų Komitetas Vadovaujančiajam žmogaus teisių komitetui suteikė ad hoc įgaliojimą su ES parengti ES prisijungimui prie EŽTK reikalingą teisinę priemonę.

Kiti veiksmai

Nuo šiandien Komisijos derybininkai ir Europos Tarybos Vadovaujančiojo žmogaus teisių komiteto ekspertai reguliariai posėdžiaus rengdami susitarimą dėl prisijungimo. Užbaigus derybas bus sudarytas 47 EŽTK pasirašiųsių šalių ir ES susitarimas dėl prisijungimo (vienbalsiu ES Tarybos sprendimu ir pritarus Europos Parlamentui, kuris turi būti nuodugniai informuojamas apie visus derybų etapus). Parengtą susitarimą turės ratifikuoti ES valstybės narės. Susitarimą dėl prisijungimo pagal savo atitinkamus konstitucinius reikalavimus turės ratifikuoti visos EŽTK pasirašiusios 47 šalys, įskaitant Europos Sąjungos valstybes nares. Abi šalys yra pasiryžusios sklandžiai ir sparčiai užbaigti derybas, kad kuo greičiau būtų prisijungta prie Konvencijos.

Daugiau informacijos

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Europos Tarybos Generalinio sekretoriaus Thorbjørno Jaglando svetainė http://www.coe.int/T/SECRETARYGENERAL/SG/ 


Side Bar