Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/906

Strasbourg 7. heinäkuuta 2010

EU liittymässä Euroopan ihmisoikeussopimukseen

Tänään on käynnistetty viralliset neuvottelut Euroopan unionin liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jagland ja komission varapuheenjohtaja Viviane Reding keskustelivat Strasbourgissa pidetyssä kokouksessa siitä, miten liittymisprosessia voitaisiin vauhdittaa. Tavoitteena on vahvistaa ja johdonmukaistaa kansalaisten perusoikeuksien suojaa.

Hetki on historiallinen: kaksi erilaista eurooppalaista perusoikeuksien suojelujärjestelmää yhtenäistetään”, oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding totesi. ”EU:lla on tärkeä rooli ihmisoikeussopimuksen mukaisen perusoikeusjärjestelmän vahvistamisessa. EU:lla on jo oma perusoikeuskirjansa, joka on maailman uudenaikaisin perusoikeusasiakirja. Tämä luo erinomaiset edellytykset neuvottelukumppaneiden välisen yhteisymmärryksen löytymiselle”, sanoi Reding.

”Ihmisoikeussopimus on koko Euroopan kannalta keskeinen ihmisoikeuksien suojaamisen mitta. Kun Euroopan unioni suostuu siihen, että sen toimielinten toiminta saatetaan samojen ihmisoikeussääntöjen alaiseksi ja samaan tarkasteluun, joita sovelletaan kaikkiin Euroopan demokratioihin, se lähettää hyvin voimakkaan viestin. Viesti kertoo siitä, että Eurooppa on muuttumassa ja että kaikkein vaikutusvaltaisimmat ja merkittävimmät päättäjät ovat valmiita hyväksymään oman vastuunsa muutoksesta”, Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jagland totesi.

Liittymällä Euroopan ihmisoikeussopimukseen EU siirtyy jäsenvaltioidensa kanssa tasavertaiseen asemaan suhteessa perusoikeuksien suojaamisen järjestelmään, jota valvoo Strasbourgissa toimiva Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Näin EU saa äänensä kuuluviin ihmisoikeustuomioistuimessa käsiteltävien oikeustapausten yhteydessä. EU:sta on tulossa ihmisoikeussopimuksen 48. allekirjoittaja. Se saa myös oman tuomarin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen Strasbourgiin.

Yksittäisten kansalaisten kannalta EU:n liittyminen ihmisoikeussopimukseen merkitsee oikeussuojan paranemista. Käytettyään kaikki kotimaansa oikeussuojakeinot he voivat nostaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa kanteen EU:ta vastaan perusoikeuksien loukkaamisesta.

Tausta

EU:n liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen edellytetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa, ja sitä ennakoidaan ihmisoikeussopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 14. pöytäkirjalla, 59 artiklassa.

Komissio teki 17. maaliskuuta ehdotuksen liittymisneuvotteluja koskeviksi ohjeiksi (IP/10/291). EU:n oikeusministerit antoivat komissiolle 4. kesäkuuta neuvottelujen käymistä koskevan valtuutuksen. Euroopan neuvoston ministerikomitea antoi 26. toukokuuta ihmisoikeuksien johtokomitealleen tilapäisen valtuutuksen laatia EU:n kanssa tarvittava oikeudellinen asiakirja EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

Seuraavat vaiheet

Komission neuvottelijat ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien johtokomitean asiantuntijat kokoontuvat tästä päivästä lähtien säännöllisesti laatimaan sopimusta EU:n liittymisestä ihmisoikeussopimukseen. Liittymissopimuksen tekevät ihmisoikeussopimuksen nykyiset 47 sopimuspuolta ja EU (sopimuksen tekeminen edellyttää EU:n ministerineuvoston yksimielistä hyväksyntää, Euroopan parlamentille on tiedotettava tilanteesta kattavasti neuvottelujen kaikissa vaiheissa ja myös sen on hyväksyttävä sopimus). EU:n jäsenvaltioiden on ratifioitava sopimuksen tekemistä koskeva päätös. Lisäksi kaikkien Euroopan ihmisoikeussopimuksen 47 sopimuspuolen, myös EU:n jäsenvaltioiden, on ratifioitava liittymissopimus valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti. Kumpikin osapuoli on sitoutunut saattamaan neuvottelut päätökseen sujuvasti ja ripeästi, jotta EU voisi liittyä ihmisoikeussopimukseen mahdollisimman pian.

Lisätietoja

Varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Pääsihteeri Thorbjørn Jaglandin kotisivu: http://www.coe.int/T/SECRETARYGENERAL/SG/ 


Side Bar