Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/906

Strasbourg, 7. juuli 2010

Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu alustasid ühiseid kõnelusi ELi ühinemise üle Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga

Täna alustati ametlikke kõnelusi Euroopa Liidu ühinemise üle Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga. Euroopa Nõukogu peasekretär Thorbjørn Jagland ja Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding avasid Strasbourgis kõnelused ning arutasid oma kohtumisel edasisi tegevussuundi, et kiiresti tugevdada ja ühtlustada Euroopa kodanike põhiõiguste kaitset.

ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding rõhutas tänase päeva tähtsust. „Täna alustatud tööga kõrvaldame Euroopa põhiõiguste kaitse süsteemi senised puudused ning tagame Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu lähenemisviiside ühtsuse. ELil on kõnealuse konventsiooniga loodud põhiõiguste süsteemi tugevdamisel oluline roll. ELis kehtib ELi põhiõiguste harta, mis on praegu kõige ajakohasem põhiõiguste kodifikatsioon maailmas. See on väga hea eeldus edukateks läbirääkimisteks.”

Euroopa Nõukogu peasekretär Thorbjørn Jagland lisas, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon on inimõiguste kaitse jaoks Euroopas äärmiselt oluline dokument. „ELi valmisolek kohaldada oma institutsioonide töö suhtes samu inimõigustealaseid eeskirju ja sama kontrolli, mida kasutavad kõik Euroopa demokraatlikud riigid, saadab väga jõulise sõnumi, et Euroopa on muutumas ning et kõige mõjukamad ja võimsamad Euroopa osalised toetavad sellist muudatust ja on valmis sellega seoses vastutust kandma.”

ELi ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga seab EL seoses põhiõiguste kaitse süsteemiga, mille üle teeb järelevalvet Strasbourgis asuv Euroopa Inimõiguste Kohus, oma liikmesriikidega võrdsele alusele. Kohtuasjade arutamisel Euroopa Inimõiguste Kohtus on ELil edaspidi võimalik oma hääl paremini kuuldavaks teha. EL oleks 48. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile allakirjutaja. ELil oleks Euroopa Inimõiguste Kohtus üks kohtunik.

Konventsiooniga ühinemine pakub uusi õiguskaitsevahendeid ka üksikisikutele, kellel on riiklike õiguskaitsevahendite ammendumise järel edaspidi võimalik esitada Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebus põhiõiguste väidetava rikkumise kohta ELi poolt.

Taustteave

ELi ühinemine Euroopa õiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga on ette nähtud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ning Euroopa õiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (nagu seda on muudetud protokolliga nr 14) artiklis 59.

17. märtsil 2010 esitas komisjon läbirääkimissuuniste ettepaneku ELi ühinemiseks kõnealuse konventsiooniga (IP/10/291). 4. juunil 2010 andsid ELi justiits- ja siseministrid komisjonile mandaadi pidada nende nimel läbirääkimisi. 26. mail 2010 andis Euroopa Nõukogu ministrite komitee oma inimõiguste juhtkomiteele ad hoc mandaadi töötada ELiga välja õiguslik vahend, mida on vaja ELi ühinemiseks Euroopa õiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.

Järgmised sammud

Alates tänasest hakkavad komisjoni läbirääkijad ja Euroopa Nõukogu inimõiguste juhtkomitee eksperdid korrapäraselt kohtuma, et koostada ühinemisleping. Selle töö lõppedes sõlmivad ühinemislepingu 47 Euroopa õiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile allakirjutanut ja Euroopa Liit (Euroopa Liidu Nõukogu peab lepingu sõlmimiseks vastu võtma ühehäälse otsuse ja Euroopa Parlament, keda tuleb teavitada kõneluste kõikidest etappidest, peab andma sellele oma nõusoleku). Ühinemislepingu sõlmimist käsitleva otsuse peavad ratifitseerima kõik ELi liikmesriigid. Ühinemislepingu peavad ratifitseerima ka kõik 47 Euroopa õiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile allakirjutanut, sealhulgas ELi liikmesriigid, kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega. Mõlemad pooled soovivad kõnelused sujuvalt ja kiirelt lõpule viia, et EL saaks konventsiooniga ühineda võimalikult kiiresti.

Täiendav teave

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandi veebisait: http://www.coe.int/T/SECRETARYGENERAL/SG/ 


Side Bar