Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/906

Štrasburk 7. července 2010

Evropská komise a Rada Evropy zahájily společná jednání o přístupu EU k úmluvě o lidských právech

Dnes byla oficiálně zahájena jednání o přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o lidských právech (EÚLP). Generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland a místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová zahájili tento společný proces setkáním ve Štrasburku. Diskutovali zde o možnostech urychlení tohoto procesu, aby občané v Evropě mohli v krátké těžit ze zesílené a ucelenější ochrany základních práv.

Dnešek je vpravdě historickým momentem. Nyní zacelujeme skulinu po chybějícím článku v evropském systému ochrany základních práv tím, že zaručíme soudržnost mezi přístupy Rady Evropy a Evropské unie,“ prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, jež je odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství. „Důležitou úlohou EU je dále posilovat systém ochrany lidských práv, který zakotvuje úmluva. Máme již naši vlastní Listinu základních práv, která představuje nejmodernější kodex základních práv na světě. Je to velmi dobrý předpoklad pro názorovou shodu mezi partnery v jednání.“

„Evropská úmluva o lidských právech představuje základní kámen systému ochrany lidských práv pro celou Evropu. Tím, že by činnost orgánů a institucí EU byla podřízena stejnému souboru pravidel ochrany lidských práv, který platí ve všech demokratických státech Evropy, i stejnému dohledu nad jejich dodržováním, by Evropská unie vyslala velmi silný signál, že se Evropa mění a že ti nejvlivnější a nejmocnější jsou připraveni přijmout svůj díl odpovědnosti za tuto změnu i za obsah této změny,“ prohlásil generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland.

Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech ji postaví na roveň členským státům, pokud jde o systém ochrany základních práv a dohled na jejich dodržováním ze strany Evropského soudu pro lidská práva Štrasburku. Při projednávání případů tímto soudem by tak názor Evropské unie mohl být vyslechnut. Přistoupením by se EU stala 48. signatářem Evropské úmluvy o lidských právech. V Evropském soudu pro lidská práva by měla EU vlastního soudce.

Přistoupení k Úmluvě rovněž přinese jednotlivcům novou možnost bránit se proti porušení svých práv a svobod ze strany Unie: poté, co vyčerpali všechny právní prostředky nápravy ve svém státě, budou moci podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve věci údajného porušení základních práv.

Souvislosti

Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech požaduje článek 6 Smlouvy o Evropské unii a počítá s ním i článek 59 této Úmluvy ve znění protokolu 14.

Dne 17. března navrhla Komise směrnice pro jednání o přistoupení EU k EÚLP (IP/10/291). Ministři spravedlnosti členských státu EU pověřili Komisi vést jednání jejich jménem. Dne 26. května Výbor ministrů Rady Evropy pověřil ad-hoc Řídící výbor pro lidská práva, aby s EU vypracoval nutné právní nástroje pro její přistoupení EÚLP.

Další kroky

Počínaje dnešním dnem se budou vyjednavači z Komise a odborníci z Řídícího výboru pro lidská práva pravidelně scházet a připravovat dohodu o přistoupení. Na konci vyjednávání bude uzavřena dohoda o přistoupení mezi 47 smluvními stranami EÚLP a Evropskou unií (jednomyslným rozhodnutím Rady EU, přičemž jí musí vyslovit souhlas Evropský parlament, který musí být plně informován ve všech fázích jejího sjednávání). Rozhodnutí o uzavření musí projít procesem ratifikace ve všech členských státech EU a rovněž dohoda o přistoupení musí projít procesem ratifikace ve všech 47 smluvních stranách EÚLP, včetně členských států Evropské unie, v souladu s příslušnými vnitrostátními ústavními požadavky. Obě strany mají zájem na hladkém průběhu jednání a na jeho brzkém uzavření, aby k přistoupení mohlo dojít co nejdříve.

Další informace

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Internetová stránka Thorbjørn Jaglanda, generálního tajemníka Rady Evropy: http://www.coe.int/T/SECRETARYGENERAL/SG/ 


Side Bar