Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/905

Bryssel den 7 juli 2010

EU inleder en offentlig debatt om pensionssystemens framtid

Europeiska kommissionen har i dag inlett en offentlig debatt om hur man ska kunna garantera tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensioner och hur EU på bästa sätt kan stödja de nationella insatserna. Den allt äldre befolkningen har i alla medlemsstater satt ett starkt tryck på de nuvarande pensionssystemen, vilket ytterligare har förstärkts av den finansiella och ekonomiska krisen. Debatten inleds med en grönbok som tar upp en rad frågor och inbjuder alla berörda parter att komma med synpunkter, åsikter och idéer om hur man kan möta utmaningen på pensionsområdet – en av de största utmaningarna i dagens Europa och i större delen av världen – och hur EU kan bidra till att finna lösningar.

Samrådsdokumentet presenterades av László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Kommissionärerna Olli Rehn, (ekonomiska och monetära frågor) och Michel Barnier (inre marknaden och tjänster) gav honom sitt fulla stöd.

– Det beräknas att andelen pensionärer i EU fram till 2060 kommer att fördubblas i förhållande till den andel av befolkningen som finansierar pensionerna. Nuläget är helt enkelt inte hållbart. Man måste noggrant undersöka balansen mellan tiden i arbetslivet och pensionstiden för att lösa denna utmaning, säger László Andor.

– Vi står inför ett val mellan att pensionärerna blir fattigare, att pensionsavgifterna måste höjas eller att fler människor arbetar mer och under en längre tid. En av de stora förtjänsterna med den europeiska sociala modellen är att den garanterar att åldrande inte automatiskt leder till fattigdom. Vi måste hålla detta löfte även i fortsättningen, och den dialog vi inleder i dag ska hjälpa medlemsstaterna att fatta rätt beslut för att se till att pensionssystemen fyller sin funktion, tillägger han.

I grönboken behandlas det EU-regelverk som berör pensioner från ett övergripande och integrerat perspektiv som beaktar nyttan av synergier mellan den ekonomiska och sociala politiken samt reglering av finansmarknaden. Grönboken tar därför upp en mängd olika frågor, bl.a. längre tid i arbetslivet, den inre marknaden för pensioner, överföring av pensionsrättigheter i EU, luckor i EU:s lagstiftning, framtida solvensregler för pensionsfonder, risken för arbetsgivarens insolvens, välgrundade beslut samt styrning på EU-nivå.

Grönboken tar särskilt upp följande frågor:

  • Att säkra tillräckliga pensionsinkomster och att se till att pensionssystemen är hållbara på lång sikt.

  • Att uppnå den rätta balansen mellan arbete och pension och att göra det lättare att arbeta längre.

  • Att undanröja hinder för människor som arbetar i olika EU-länder och för pensionsprodukter på den inre marknaden.

  • Att åstadkomma tryggare pensioner efter den senaste ekonomiska krisen, både nu i framtiden.

  • Att se till att pensionssystemen blir tydligare så att människor kan fatta välgrundade beslut om sina egna pensionsinkomster.

Samrådet är ett gemensamt initiativ mellan kommissionärerna Andor, Barnier (inre marknaden och tjänster) och Rehn (ekonomiska och monetära frågor) och det omfattar såväl ekonomiska som sociala frågor samt reglering av finansmarknaden. Avsikten med samrådet är inte att lägga fram specifika politiska förslag, utan att samla in synpunkter på möjliga framtida åtgärder på EU-nivå.

Samrådet pågår i fyra månader (t.o.m. den 15 november 2010) och under denna tid kan alla som är intresserade av frågan lämna sina synpunkter via en särskild Internetsida: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions

Därefter kommer Europeiska kommissionen att analysera alla svar och överväga hur man bäst kan behandla dessa frågor på EU-nivå.

Bakgrund

Att säkra tillräckliga och hållbara pensionsinkomster för EU-medborgare är en viktig fråga i EU nu och i framtiden. Hur man ska uppnå dessa mål med en befolkning som blir allt äldre är en stor utmaning. De flesta EU-länder strävar efter att förbereda sig för detta genom att reformera sina pensionssystem.

År 2008 fanns det fyra människor i arbetsför ålder (15–64 år) per varje EU-medborgare som fyllt 65 år. Detta kommer att minska till två per en fram till 2060. Den nyligen inträffade finansiella och ekonomiska krisen har förvärrat och ökat konsekvenserna av denna befolkningsförändring. På grund av problem i ekonomisk tillväxt, statsfinanser, finansiell stabilitet och sysselsättning är det allt mer brådskande att anpassa rådande praxis gällande pensioner och hur man bygger upp pensionsrättigheter. Krisen har visat att det krävs ökade insatser för att åstadkomma ändamålsenligare och tryggare pensionssystem.

Enligt en nyligen utförd Eurobarometerundersökning tror 73 % av EU-medborgarna att pensionerna kommer att bli lägre eller att de måste vänta längre eller spara mer innan de kan gå i pension (IP/10/773). 54 % av de svarande, inklusive flertalet i 17 av EU:s 27 medlemsstater, är oroliga för att de inte ska få tillräckliga inkomster för att leva ett värdigt liv när de blir gamla.

Mer information

MEMO/10/302

Grönbok och arbetsdokument från kommissionens avdelningar + Samråd via Internet : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes

EU och pensioner :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en


Side Bar