Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/905

Bruselj, 7. julija 2010

EU začela javno razpravo o prihodnosti pokojnin

Evropska komisija je danes začela vseevropsko javno razpravo o tem, kako lahko EU zagotovi ustrezne, vzdržne in varne pokojnine ter na najboljši način podpre nacionalna prizadevanja. Zaradi staranja prebivalstva v vseh državah članicah so obstoječi pokojninski sistemi pod velikim pritiskom, finančna in gospodarska kriza pa je ta pritisk samo še povečala. Zelena knjiga, ki je posvetovalni dokument, zastavlja vrsto vprašanj in vse zainteresirane strani poziva, da pošljejo svoja stališča, mnenja in ideje o spopadanju s pokojninskim izzivom – enim največjih problemov, s katerim se danes soočata Evropa in večina sveta – in o tem, kako lahko EU pomaga do rešitev.

Ob predstavitvi posvetovalnega dokumenta in ob polni podpori komisarja za ekonomske in monetarne zadeve Ollija Rehna ter komisarja za notranji trg in storitve Michela Barnierja je komisar EU za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor povedal:

Po napovedih se bo število upokojencev v Evropi v primerjavi s številom ljudi, ki financirajo njihove pokojnine, do leta 2060 podvojilo. Sedanje razmere se preprosto ne morejo trajno obdržati. Pri tem problemu je treba pazljivo obravnavati ravnovesje med trajanjem delovne dobe in pokoja.“

László Andor je še dodal: „Na izbiro imamo revnejše upokojence, višje pokojninske prispevke ali več ljudi, ki bi delali več in dlje. Eden največjih uspehov evropskega socialnega modela je zagotovitev, da starost ni sinonim za revščino. To obljubo moramo še naprej držati. Dialog, ki ga začenjamo danes, mora državam članicam pomagati, da sprejmejo prave odločitve in zagotovijo, da pokojninski sistemi ustrezajo svojemu namenu.“

Zelena knjiga zajema pregled evropskega pokojninskega okvira na celovit in integriran način, pri čemer se uporabljajo sinergije med ekonomsko in socialno politiko ter ureditvijo finančnih trgov. Zato je zajetih več različnih tem, kot so daljša delovna doba, notranji trg za pokojnine, mobilnost pokojnin po vsej EU, vrzeli v predpisih EU, prihodnji režim za plačilno sposobnost pokojninskih skladov, tveganje delodajalčeve plačilne nesposobnosti, ozaveščeno sprejemanje odločitev in upravljanje na ravni EU.

Njen namen je obravnavati zlasti naslednja vprašanja:

  • zagotavljanje ustreznih pokojninskih prihodkov in dolgoročne vzdržnosti pokojninskih sistemov;

  • doseganje pravega ravnotežja med delom in pokojem ter olajševanje daljšega aktivnega življenja;

  • odstranjevanje ovir za ljudi, ki delajo v različnih državah EU, in za notranji trg za pokojninske proizvode;

  • zagotavljanje varnejših pokojnin po nedavni ekonomski krizi, tako zdaj kot daljnoročno;

  • zagotavljanje boljše preglednosti pokojnin, tako da ljudje lahko ozaveščeno sprejemajo odločitve o lastnih pokojninskih prihodkih.

Posvetovanje je skupna pobuda komisarja Lászla Andorja, komisarja za notranji trg in storitve Michela Barnierja ter komisarja za ekonomske in monetarne zadeve Ollija Rehna, zajema pa ekonomske in socialne politike ter urejanje finančnih trgov. Ne določa posebnih predlogov politike, poziva pa k predložitvi stališč o možnih prihodnjih ukrepih na evropski ravni.

Posvetovanje bo potekalo štiri mesece (zaključilo se bo 15. novembra 2010). V tem času lahko vsak, ki ga to področje zanima, predloži svoja stališča prek namenskega spletišča: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions. Evropska komisija bo nato analizirala vse odzive in razmislila o najboljših prihodnjih ukrepih za obravnavo teh vprašanj na ravni EU.

Ozadje

Prednostna naloga Evropske unije je zagotavljanje ustreznih in vzdržnih sedanjih in prihodnjih pokojninskih prihodkov za državljane EU. Zaradi staranja prebivalstva je za Evropo doseganje teh ciljev velik izziv. Večina držav v EU se je na to skušala pripraviti z reformami pokojninskih sistemov.

Leta 2008 so bile za vsakega državljana EU, starega 65 let ali več, štiri osebe, sposobne za delo (15–64 let). Do leta 2060 se bo to razmerje zmanjšalo na dva proti ena. Nedavna finančna in gospodarska kriza je poslabšala in povečala vpliv teh demografskih gibanj. Zaradi nazadovanja gospodarske rasti, javnih proračunov, finančne stabilnosti in zaposlovanja je prilagoditev praks upokojevanja in načinov pridobivanja pokojninskih pravic še nujnejša. Kriza je razkrila, da je treba izboljšati učinkovitost in varnost pokojninskih načrtov.

Nedavna raziskava Eurobarometra je pokazala, da 73 % državljanov EU bodisi izrecno pričakuje nižje pokojnine bodisi meni, da se bodo morali upokojiti pozneje ali privarčevati več denarja za starost (glej IP/10/773). Poleg tega jih je 54 % – med njimi večina v 17 od 27 držav članic EU – zaskrbljenih, da njihov prihodek v starosti ne bo zadoščal za dostojno življenje.

Več informacij

MEMO/10/302

Zelena knjiga in delovni dokument služb Komisije + Spletno posvetovanje :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes

EU in pokojnine :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en


Side Bar