Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/905

Brusel 7. júla 2010

EÚ otvára verejnú diskusiu o budúcnosti dôchodkov

Európska komisia dnes otvorila celoeurópsku verejnú diskusiu o zabezpečení primeraných, udržateľných a zabezpečených dôchodkov a o spôsobe, akým môže EÚ v tomto smere čo najlepšie podporiť snahy jednotlivých štátov. Starnúce obyvateľstvo v každom z členských štátov predstavuje pre existujúce dôchodkové systémy obrovskú záťaž, ktorá sa z dôvodu finančnej a hospodárskej krízy len zvýšila. Konzultačný dokument, tzv. „Zelená kniha“, obsahuje množstvo otázok vyzývajúcich všetky zainteresované strany, aby vyjadrili svoje názory, stanoviská a nápady týkajúce sa ťažkostí spojených s dôchodkami, ktoré pre Európu i väčšiu časť sveta predstavujú v súčasnosti jeden z najvážnejších problémov, ako aj spôsobu, akým môže EÚ pomôcť krajinám tento problém riešiť.

Počas prezentácie konzultačného dokumentu, ktorý má plnú podporu komisárov Olliho Rehna (hospodárske a menové záležitosti) a Michela Barniera (vnútorný trh a služby), komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie, László Andor, uviedol:

„Počet dôchodcov v Európe v porovnaní s ľuďmi, ktorí im ich dôchodok financujú, sa má do roku 2060 zdvojnásobiť, preto je súčasný stav jednoducho neudržateľný. Ak to máme zmeniť, musíme sa dôkladnejšie pozrieť na rovnováhu medzi časom stráveným v práci a na dôchodku.“

Komisár Andor dodal: „Stojíme pred voľbou medzi chudobnejšími dôchodcami, vyššími dôchodkovými odvodmi a väčším počtom ľudí, ktorí pracujú viac a dlhšie. Jedným z najväčších úspechov európskeho sociálneho modelu je to, že nedovoľuje, aby bol vyšší vek synonymom chudoby. Ide o záväzok, ktorý musíme aj naďalej napĺňať a dialóg, ktorý dnes otvárame, by mal členským štátom pomôcť prijímať správne rozhodnutia tak, aby dôchodkové systémy plnili svoj účel."

V zelenej knihe sa posudzuje európsky dôchodkový rámec holistickým a integrovaným spôsobom, ktorý ťaží zo súčinnosti hospodárskej a sociálnej politiky a regulácie finančného trhu, a práve preto zahŕňa také množstvo rozličných tém ako napr. dlhší aktívny vek, vnútorný trh s dôchodkami, mobilita dôchodkov v rámci EÚ, medzery v predpisoch EÚ, budúci režim solventnosti dôchodkových fondov, riziko platobnej neschopnosti zamestnávateľa, informované rozhodovacie a riadiace procesy na úrovni EÚ.

Dokument sa venuje najmä riešeniu týchto otázok:

  • zabezpečenie primeraných príjmov na dôchodku a dlhodobej udržateľnosti dôchodkových systémov,

  • dosiahnutie správnej rovnováhy medzi prácou a dôchodkom umožnením dlhšieho aktívneho života,

  • odstránenie prekážok, s ktorými sa stretávajú ľudia pracujúci v iných krajinách EÚ a ktoré existujú na vnútornom trhu s dôchodkovými produktmi,

  • lepšie zabezpečenie dôchodkov teraz i v budúcnosti, aj s ohľadom na nedávnu hospodársku krízu,

  • zabezpečenie lepšej transparentnosti dôchodkov tak, aby mali ľudia dostatočné množstvo informácií pri rozhodovaní o svojich budúcich dôchodkových príjmoch.

Verejná diskusia je spoločnou iniciatívou komisárov Andora, Barniera (vnútorný trh a služby) a Rehna (hospodárske a menové záležitosti), ktorá sa týka hospodárskych a sociálnych politík, ako aj regulácie finančného trhu. Neobsahuje konkrétne návrhy na tvorbu politík, skôr hľadá názory na budúce kroky na európskej úrovni.

Diskusia potrvá štyri mesiace (do 15. novembra 2010), počas ktorých môže každý, kto sa o túto oblasť zaujíma, prezentovať svoj názor prostredníctvom osobitnej webovej stránky: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions. Európska komisia potom všetky odpovede preskúma a rozhodne ako v budúcnosti čo najlepšie riešiť tieto otázky na úrovni EÚ.

Kontext

Zabezpečiť občanom EÚ primerané a udržateľné dôchodky teraz i v budúcnosti je pre EÚ prioritou. Dosiahnuť tieto ciele v starnúcej Európe znamená veľkú výzvu. Väčšina krajín EÚ sa na ňu pripravila reformovaním svojich dôchodkových systémov.

V roku 2008 pripadali na každého občana EÚ vo veku 65 a viac rokov štyria ľudia v aktívnom veku (15 - 64 rokov). Do roku 2060 tento pomer klesne na dva ku jednej. Nedávna finančná a hospodárska kríza ešte viac zhoršila a posilnila vplyv týchto demografických trendov. Pokles hospodárskeho rastu, verejných rozpočtov, finančnej stability a zamestnanosti výrazne zvýšil naliehavosť úpravy dôchodkových režimov a spôsob, akým si ľudia „budujú“ svoje nároky na dôchodky. Kríza odhalila, že zvýšenie efektívnosti a bezpečnosti dôchodkových systémov si vyžiada ešte veľa práce.

Z nedávneho prieskumu Eurobarometra vyplynulo, že 73 % obyvateľov EÚ buď očakáva nižšie dôchodky, alebo si myslí, že bude musieť odložiť svoj odchod do dôchodku, prípadne si našetriť viac peňazí na starobu (pozri IP/10/773). 54 % ľudí sa pritom obáva, že im ich príjem v starobe nebude stačiť na slušný život, pričom takéto obavy má väčšina obyvateľstva v 17 z 27 členských štátov EÚ.

Ďalšie informácie

MEMO/10/302

Zelená kniha a pracovný dokument zamestnancov Komisie + On-line konzultácia:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes

EÚ a dôchodky : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en


Side Bar