Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/905

Briuselis, 2010 m. liepos 7 d.

ES pradeda viešąsias konsultacijas dėl būsimųjų pensijų

Šiandien Europos Komisija pradeda Europos masto viešąsias konsultacijas, kuriomis siekiama nustatyti, kaip užtikrinti adekvačias, tvarias ir saugias pensijas ir kaip ES galėtų padėti valstybėms narėms šioje srityje. Senėjanti visų valstybių narių visuomenė dabartinėms pensijų sistemoms kelia didžiulių sunkumų, kuriuos dar labiau paaštrino finansų ir ekonomikos krizė. Žaliojoje knygoje, kurios tikslas – paskatinti diskusijas šia tema, keliama įvairių klausimų, o suinteresuotosios šalys raginamos išsakyti savo nuomonę, mintis ir idėjas, kaip įveikti problemas, kylančias valstybių narių pensijų sistemoms, ir kaip ES galėtų padėti jas spręsti. Šiuo metu tai bene aktualiausia Europos ir kitų pasaulio šalių problema.

Drauge su Komisijos nariais Olli'u Rehnu (Ekonomika ir pinigų reikalai) ir Micheliu Barnier (Vidaus rinka ir paslaugos) pristatydamas žaliąją knygą, už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė:

Manoma, kad iki 2060 m. Europos pensininkų skaičius, palyginti su jų pensijas finansuojančių darbuotojų skaičiumi, padvigubės. Todėl dabartinė sistema tiesiog nebetinka. Norint išspręsti šią problemą, reikia įvertinti, kiek laiko praleidžiama darbo rinkoje ir kiek – pensijoje.“

Jis pridūrė:Kito pasirinkimo neturime – išmokos pensininkams mažės, pensijų įmokos didės, o žmonėms teks dirbti daugiau ir ilgiau. Vienas didžiausių Europos socialinio modelio privalumų – garantija, kad senatvė nebūtų skurdo sinonimas. Tai tikslas, kurio turime siekti ir toliau, o šiandien pradedamos diskusijos padės valstybėms narėms priimti teisingus sprendimus ir užtikrinti, kad jų pensijų sistemos atitiktų piliečių reikmes.“

Žaliojoje knygoje Europos pensijų sistemos aptariamos atsižvelgiant į įvairius aspektus, pavyzdžiui, ekonomikos ir socialinės politikos sinergiją ar finansų rinkos reglamentavimą, todėl paliečiama daug įvairių temų. Tarp aptariamų klausimų – ilgesnis buvimas darbo rinkoje, pensijų vidaus rinka, pensijų judumas ES, ES reglamentavimo trūkumai, būsimoji pensijų fondų mokumo užtikrinimo tvarka, darbdavio nemokumo pavojus, pakankamas informuotumas sprendimams priimti ir ES lygmens valdymas.

Visų pirma žaliojoje knygoje aptariami tokie siekiai:

  • užtikrinti pakankamas pensines pajamas ir ilgalaikį pensijų sistemų tvarumą;

  • siekti tinkamos darbo ir pensijos laikotarpių pusiausvyros ir sudaryti geresnes sąlygas ilgiau likti darbo rinkoje;

  • šalinti kliūtis, su kuriomis susiduria kitose ES šalyse dirbantys asmenys, taip pat ir pensijų produktų vidaus rinkos kliūtis;

  • geriau apsaugoti pensijas tiek ištikus ekonomikos krizei, tiek ateityje;

  • užtikrinti didesnį pensijų skaidrumą, kad žmonės galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl būsimų pajamų išėjus į pensiją.

Šios viešosios konsultacijos – bendra Komisijos narių L. Andoro, M. Barnier (Vidaus rinka ir paslaugos) ir O. Rehno (Ekonomika ir pinigų reikalai) iniciatyva, apimanti ekonomikos ir socialinės politikos bei finansų rinkos reglamentavimo aspektus. Konkrečių politinių pasiūlymų nepateikiama, veikiau siekiama sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę apie galimus ES lygmens veiksmus ateityje.

Konsultacijos vyks keturis mėnesius ir baigsis 2010 m. lapkričio 15 d. Savo nuomonę bet kuris suinteresuotas asmuo išsakyti gali tam skirtoje svetainėje http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions. Europos Komisija išnagrinės išsakytas nuomones ir spręs, kokių ES lygmens veiksmų būtų galima imtis šioms problemoms spręsti.

Pagrindiniai faktai

Užtikrinti adekvačias ir tvarias piliečių pensines pajamas – dabartinis ir būsimas ES prioritetas. Siekti šių tikslų senėjančioje Europoje nėra lengva. Dauguma ES šalių sunkumams jau ruošiasi ir pertvarko savo pensijų sistemas.

2008 m. vienam 65 m. ar vyresniam ES piliečiui teko keturi darbingo amžiaus (15–64 m.) europiečiai. 2060 m. vienam pensininkui teks jau tik du darbingo amžiaus žmonės. Finansų ir ekonomikos krizė šių demografinių tendencijų poveikį dar labiau sustiprino. Sulėtėjus ekonomikos augimui ir kilus valstybės biudžeto, finansų stabilumo ir užimtumo sunkumams, reikia dar skubiau keisti išėjimo į pensiją ir pensijų kaupimo praktiką. Kilus krizei paaiškėjo, kad norint pagerinti pensijų sistemų veiksmingumą ir saugumą būtina daryti daugiau.

Neseniai atlikto „Eurobarometro“ tyrimo duomenimis, 73 proc. ES piliečių mano, kad jų pensija tikrai bus mažesnė, nebent į pensiją jie eitų vėliau arba turėtų susitaupę daugiau pinigų senatvei (žr. IP/10/773). 54 proc. piliečių nerimauja, kad jų pajamos senatvėje bus nepakankamos, kad jie galėtų gyventi oriai. Septyniolikoje iš 27 ES valstybių narių tokią nuomonę reiškia didžioji dauguma gyventojų.

Daugiau informacijos

MEMO/10/302

Žalioji knyga ir Komisijos tarnybų darbinis dokumentas + Konsultacijos internetu :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes

ES ir pensijos : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en


Side Bar