Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/905

Bryssel 7. heinäkuuta 2010

EU avaa julkisen keskustelun eläkkeiden tulevaisuudesta

Euroopan komissio on tänään käynnistänyt EU:n laajuisen julkisen keskustelun, jossa pohditaan, miten voidaan varmistaa riittävät, kestävät ja turvatut eläkkeet ja miten EU voi parhaiten tukea jäsenvaltioiden toimia. Väestön ikääntyminen on asettanut kaikissa jäsenvaltioissa suuria paineita nykyisille eläkejärjestelmille, ja rahoitus- ja talouskriisin myötä paineet ovat kiristyneet entisestään. Julkisen kuulemisen käynnistävässä vihreässä kirjassa esitetään useita kysymyksiä, ja kaikilta osapuolilta toivotaan näkemyksiä, mielipiteitä ja ideoita siitä, miten voidaan vastata eläkehaasteeseen – joka on nykyisin yksi suurimpia haasteita Euroopassa ja useimmissa osissa maapalloa – ja miten EU voi myötävaikuttaa ratkaisuihin.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor esitteli kuulemisasiakirjan komission jäsenten Olli Rehnin (talous- ja raha-asiat) ja Michel Barnier'n (sisämarkkinat ja palvelut) tukemana.

”Eläkeläisten määrä suhteessa eläkkeitä rahoittavien määrään tulee ennusteiden mukaan kaksinkertaistumaan Euroopassa vuoteen 2060 mennessä – tällainen kehitys on yksinkertaisesti kestämätön. Työssäolo- ja eläkkeelläoloajan välistä tasapainoa on tarkasteltava huolellisesti, jotta löydettäisiin ratkaisuja tähän haasteelliseen tilanteeseen”, Andor totesi.

Komissaari Andorin mukaan edessä on valintatilanne: eläkkeensaajien tulotaso laskee, eläkemaksut nousevat tai yhä useammat työskentelevät enemmän ja pidempään. ”Euroopan sosiaalisen mallin suuria menestyksiä on huolehtiminen siitä, että vanhuutta ei tarvitse viettää köyhyydessä. Tästä on huolehdittava jatkossakin. Tänään aloitetun vuoropuhelun tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita tekemään oikeita päätöksiä, jotta eläkejärjestelmät olisivat tarkoituksenmukaisia.”

Vihreässä kirjassa tarkastellaan eurooppalaisen eläketurvan puitteita kokonaisvaltaisesti ja integroidusti. Huomioon otetaan talous- ja sosiaalipoliittiset synergiavaikutukset sekä rahoitusmarkkinoiden sääntely, ja siksi asiakirjassa on mukana niin monia eri aihealueita, esimerkiksi työurien pidentäminen, eläkkeiden sisämarkkinat, eläkkeiden liikkuvuus EU:ssa, EU:n sääntelyssä olevat aukot, eläkerahastoja koskeva tuleva vakavaraisuusjärjestely, työnantajan maksukyvyttömyyden riski, tietoon perustuva päätöksenteko sekä hallinnointi EU:n tasolla.

Esillä ovat ennen kaikkea seuraavat kysymykset:

  • riittävien eläketulojen turvaaminen ja eläkejärjestelmien pitkän aikavälin kestävyyden varmistaminen

  • tasapainon saavuttaminen työssäolon ja eläkkeelläolon välillä ja pidemmän työelämän edistäminen

  • useissa eri EU-maissa työskentelyyn liittyvien esteiden poistaminen ja eläketuotteiden sisämarkkinoita hankaloittavien esteiden karsiminen

  • eläkkeiden parempi turvaaminen nyt ja pitkällä aikavälillä, ottaen huomioon äskettäinen talouskriisi

  • eläketurvan avoimuuden parantaminen, jotta ihmiset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä omista eläketuloistaan.

Kuulemismenettely on Andorin, Barnier'n (sisämarkkinat ja palvelut) ja Rehnin (talous- ja raha-asiat) yhteinen aloite, jossa otetaan huomioon talous- ja sosiaalipolitiikka sekä rahoitusmarkkinoiden sääntely. Kuulemisasiakirjassa ei esitetä mitään nimenomaisia linjaehdotuksia, vaan tarkoituksena on koota näkemyksiä mahdollisista EU:n tasolla toteutettavista toimista.

Kuulemismenettely kestää neljä kuukautta (päättyy 15. marraskuuta 2010), ja sen aikana kaikki osapuolet voivat toimittaa kannanottojaan aihetta käsittelevän verkkosivuston kautta. Verkkosivusto on osoitteessahttp://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions. Euroopan komissio analysoi kaikki vastaukset ja tutkii, miten EU:n tasolla kannattaa toimia eläkekysymyksissä.

Taustaa

EU:n yhtenä ensisijaisena tavoitteena on huolehtia, että EU:n kansalaisilla on nyt ja jatkossa riittävät ja kestävät eläketulot. Tämän tavoitteen saavuttaminen ikääntyvässä Euroopassa on suuri haaste. Useimmat EU-maat ovat pyrkineet valmistautumaan tähän toteuttamalla eläkeuudistuksia.

Vuonna 2008 EU:ssa oli neljä työikäistä (15–65-vuotiasta) jokaista yli 65-vuotiasta kohden. Vuoteen 2060 mennessä suhde muuttuu kahden suhteeksi yhteen. Äskettäinen rahoitus- ja talouskriisi on pahentanut ja kärjistänyt vaikutuksia, joita väestön ikääntymissuuntaus on tuonut mukanaan. Talouskasvussa, julkisessa taloudessa, rahoitusvakaudessa ja työllisyydessä esiintyneiden häiriöiden vuoksi on entistä tärkeämpää mukauttaa eläkkeellesiirtymiskäytäntöjä sekä tapaa, jolla ihmiset kartuttavat eläkeoikeuksia. Kriisi on tehnyt selväksi, että eläkejärjestelmien tehokkuutta ja turvallisuutta on parannettava entistä ponnekkaammin.

Hiljattain tehdyssä Eurobarometri-kyselyssä todettiin, että 73 prosenttia EU-kansalaisista joko nimenomaisesti pitää todennäköisenä pienempiä eläke-etuuksia tai katsoo joutuvansa lykkäämään eläkkeelle jäämistään tai säästämään rahaa vanhuuden varalle (katso IP/10/773). Yhteensä 54 prosenttia vastaajista 17 jäsenvaltiossa on huolestunut siitä, että vanhuusaikana tulot eivät ole riittävät kunnolliseen elämään.

Lisätietoja

MEMO/10/302

Vihreä kirja ja komission yksiköiden valmisteluasiakirja + verkkokuuleminen

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes

EU ja eläkkeet : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en


Side Bar