Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/905

Brüssel, 7. juuli 2010

EL algatab arutelu pensionisüsteemide tuleviku üle

Euroopa Komisjon algatas täna üleeuroopalise arutelu selle üle, kuidas tagada piisavad, jätkusuutlikud ja turvalised pensionid ning kuidas EL saaks kõige paremini toetada riikide jõupingutusi. Elanikkond vananeb kõikides liikmesriikides ja see on seadnud olemasolevad pensionisüsteemid äärmiselt tugeva surve alla, mida finants- ja majanduskriis on omakorda veelgi suurendanud. Arutelu algatavas rohelises raamatus on tõstatatud mitu küsimust ja selles kutsutakse huvitatud osapooli üles esitama oma seisukohti ja ettepanekuid, selle kohta, kuidas lahendada pensionitega seotud probleeme, mis on praegu Euroopas ja peaaegu kogu maailmas ühed olulisemad probleemid, ning kuidas EL saaks sellele kaasa aidata.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor, keda toetavad täielikult majandus- ja rahaküsimuste volinik Olli Rehn ning siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier, ütles aruteludokumenti tutvustades:

Prognoosi kohaselt kahekordistub aastaks 2060 pensionile jäänud isikute arv võrreldes töötavate isikutega – selline olukord ei ole ilmselgelt jätkusuutlik. Selle probleemi lahendamiseks tuleb tähelepanelikult jälgida tasakaalu töölkäidud ja pensioniaastate vahel.”

Ta lisas: „Meil on valida, kas pensionärid on üha vaesemad, pensionimaksed kasvavad või töötab üha enam inimesi rohkem ja kauem. Euroopa sotsiaalmudeli üks olulisematest eesmärkidest on saavutada see, et pensioniiga ei tähendaks elamist vaesuses. See on meie kindel lubadus ja täna algatatav dialoog peaks aitama liikmesriikidel teha õigeid otsuseid, et tagada pensionisüsteemide otstarbekohasus”.

Rohelises raamatus esitatakse terviklik ja seostatud ülevaade Euroopa pensionisüsteemist. Arvesse võetakse majandus- ja sotsiaalpoliitika koostoimet ning finantsturu eeskirju, seetõttu on hõlmatud mitu eri teemat: pikem töövõimeline iga, pensionide siseturg, pensionide liikuvus ELi piires, puudused ELi õigusaktides, pensionifondide maksevõime, tööandja maksevõimetuse oht, asjatundlik otsuste tegemine ja juhtimine ELi tasandil.

Rohelise raamatu eesmärk on eelkõige

  • tagada pensionieas piisav sissetulek ja pensionisüsteemide jätkusuutlikkus pikas perspektiivis;

  • saavutada tasakaal töölkäidud ja pensioniaastate vahel ning aidata inimestel kauem aktiivsena püsida;

  • kõrvaldada eri ELi riikides töötamisega ning pensionitoodete siseturuga seotud takistused;

  • muuta pensionid turvalisemaks praegu ja pikemas perspektiivis, võttes arvesse hiljutist majanduskriisi;

  • tagada pensionide parem läbipaistvus, et inimesed saaksid teha asjatundlikke otsuseid oma pensioniaja sissetuleku kohta.

Arutelu on volinike László Andor, Michel Barnier ja Olli Rehn ühisalgatus, mis hõlmab nii majandus- ja sotsiaalpoliitikat kui ka finantsturu eeskirju. Arutelu eesmärk ei ole teha poliitilisi ettepanekuid, vaid esitada seisukohad võimalike Euroopa tasandi meetmete kohta.

Aruteluperiood kestab neli kuud ning lõpeb 15. novembril 2010. Selle aja jooksul saavad kõik huvitatud isikud esitada oma ettepanekuid selleks ettenähtud veebisaidi kaudu: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions. Seejärel analüüsib Euroopa Komisjon kõiki vastuseid ja kaalub, kuidas neid küsimusi edaspidi ELi tasandil kõige paremini lahendada.

Taustteave

EL peab esmatähtsaks tagada praegu ja edaspidi ELi kodanikele piisav ja jätkusuutlik pension. Arvestades Euroopa elanikkonna vananemist, on seda eesmärki väga raske saavutada. Enamik ELi riike on püüdnud ennast selleks ette valmistada pensionisüsteemide ümberkorraldamise abil.

2008. aastal oli neli tööealist (15–64-aastast) kodanikku iga 65-aastase ja vanema ELi kodaniku kohta. Aastaks 2060 väheneb see suhe kaks korda. Hiljutine finants- ja majanduskriis on selliste demograafiliste suundumuste mõju suurendanud ja süvendanud. Majanduslangus, väiksemad riigieelarved, vähenenud finants- ja tööhõivestabiilsus on muutnud veelgi pakilisemaks vajaduse kohandada pensionidega seotud tavasid ja viise, kuidas inimesed pensionieaks valmistuvad. Kriisi tõttu on tulnud ilmsiks, et pensionikavade tõhusamaks ja turvalisemaks muutmiseks on vaja rohkem vaeva näha.

Hiljutisest Eurobaromeetri uuringust on selgunud, et 73% ELi kodanikest peavad tõenäoliseks, et pension väheneb, või arvavad, et peavad pensionile minekut edasi lükkama või vanaduspäevadeks rohkem raha säästma (vt IP/10/773). Samas on 54% vastajatest (17 liikmesriigis enamik inimesi) mures selle pärast, et nende pension ei ole vanaduseas piisav inimväärse elu tagamiseks.

Lisateave

MEMO/10/302

Roheline raamat ja komisjoni talituste töödokument + Veebipõhine arutelu

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes

EL ja pensionid : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en


Side Bar