Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10905

Брюксел, 7 юли 2010 г.

ЕС дава старт на обществен дебат за бъдещето на пенсиите

Днес Европейската комисия даде старта на общоевропейски обществен дебат за това как да се осигурят адекватни, устойчиви и сигурни пенсии и как ЕС най-добре може да подпомогне полаганите на национално равнище усилия. Застаряването на населението във всички държави-членки подлага на изключителен натиск сегашните пенсионни системи, а финансовата и икономическа криза само увеличава това напрежение. Консултативният документ — зелена книга — поставя серия от въпроси, които приканват всички заинтересовани страни да допринесат с гледни точки, мнения и идеи за това как да се отговори на пенсионното предизвикателство — едно от на-големите предизвикателства, пред които е изправена Европа, както и по-голямата част от света днес — и какъв принос може да има ЕС за тези решения.

Като представи консултативния документ с пълната подкрепа на комисарите Оли Рен (Икономически и парични въпроси) и Мишел Барние (Вътрешен пазар и услуги), Ласло Андор, европейски комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, заяви:

„Според прогнозите броят на хората в пенсионна възраст в Европа ще се удвои до 2060 г. спрямо броя на тези, които финансират техните пенсии — настоящата ситуация просто не може да остане непроменена. В отговор на това предизвикателство трябва да бъде разгледано внимателно съотношението между годините на работа и годините на получаване на пенсия.

Г-н Андор добави: „Изборът, пред който сме изправени, е по-бедни пенсионери, по-високи пенсионни вноски или по-голям брой хора, които да работят повече и по-дълго. Един от големите успехи на европейския социален модел е гаранцията, че старост не означава бедност. Това е обещание, което трябва да продължим да изпълняваме, и диалогът, на който даваме начало днес следва да помогне на държавите-членки да вземат правилните решения, за да гарантират, че пенсионните системи са „годни за целта си“.

Зелената книга преразглежда цялостно и интегрирано европейската пенсионна рамка, като се ползва от взаимодействията между икономическите и социалните политики и регулирането на финансовите пазари, което е причината в нея да бъдат обхванати толкова много различни теми, като: по-дълъг трудов живот ,вътрешния пазар на пенсии, мобилност на пенсиите в ЕС, празноти в законовите разпоредби на ЕС, бъдещият режим на платежоспособност за пенсионните фондове, рискът от неплатежоспособност на работодателя, информирано вземане на решения и управление на равнище ЕС.

По-специално тя има за цел да разгледа следните въпроси:

  • Гарантиране на адекватни доходи след пенсиониране, както и устойчиви в дългосрочен план пенсионни системи

  • Постигане на правилен баланс между работа и пенсиониране и улесняване постигането на по-дълъг активен живот

  • Отстраняване на пречките пред хората, които работят в различни държави на ЕС, както и пред вътрешния пазар на пенсионни продукти

  • Подобряване сигурността на пенсиите както за момента, така и в дългосрочен план, с оглед на наскорошната икономическа криза

  • Гарантиране на по-голяма прозрачност на пенсиите, така че хората да бъдат информирани, за да вземат решения относно собствения си пенсионен доход

Консултирането е съвместна инициатива на комисарите Андор, Барние (Вътрешен пазар и услуги) и Рен (Икономически и парични въпроси), които отговарят за икономическите и социалните политики и за регулирането на финансовите пазари. Неговата цел не е да се правят конкретни предложения за политика, а да се търсят мнения за възможни бъдещи действия на европейско равнище.

Консултативният период ще бъде с продължителност от четири месеца (приключване на 15 ноември 2010 г.), през които всички заинтересовани от темата могат да представят своите мнения на определена за целта интернет страница: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions. Европейската комисия ще анализира всички отговори и ще избере най-добрата посока за бъдещи действия за решаването на тези въпроси на равнище ЕС.

Контекст

Гарантирането на адекватни и устойчиви пенсионни доходи за гражданите на ЕС сега и в бъдеще е приоритет на ЕС. Постигането на тези цели в застаряваща Европа е голямо предизвикателство. По-голямата част от държавите в ЕС вече са се постарали да се подготвят за това чрез реформиране на пенсионните си системи.

През 2008 г. на всеки гражданин на ЕС над 65-годишна възраст се падаха четирима души в трудоспособна възраст (15-64 години). До 2060 г. това съотношение ще спадне на две към едно. Неотдавнашната финансова и икономическа криза влоши и увеличи влиянието на тези демографски тенденции. Проблемите в икономическия растеж, публичните бюджети, финансовата стабилност и заетостта направиха по-важно приспособяването на практиките за пенсиониране и на това как се придобива право на пенсия. Кризата показа, че трябва да бъде постигнато повече за подобряването на ефикасността и сигурността на пенсионните схеми.

Проведеното наскоро проучване на Евробарометър показа, че 73% от гражданите на ЕС категорично очакват по-ниски пенсии или мислят, че ще трябва да отложат пенсионирането си или да спестят повече пари за старините си (вж. IP/10/773). Междувременно 54% са притеснени, че техният доход след пенсионна възраст няма да бъде достатъчен, за да могат да водят нормален живот, като в 17 от 27-те държави-членки на ЕС те съставляват мнозинство.

Допълнителна информация

MEMO/10/302

Зелена книга и работен документ на службите на Комисията + Онлайн консултация : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes

ЕС и пенсиите : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en


Side Bar