Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP /10/8

Bruxelles, 7. januar 2010

Konkurrencereglerne : Kommissionen indleder en formel procedure over for medicinalvirksomheden Lundbeck

Europa-K ommissionen har indledt en formel procedure over for den internationale medicinalvirksomhed Lundbeck for at undersøge, om den har overtrådt EU's regler for konkurrencebegrænsende praksis og misbrug af dominerende markedsstilling i artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (EUF-traktaten). Kommissionen vil især undersøge Lundbecks ensidige adfærd og aftaler, som kan hindre kopipræparater af citalopram adgang til markederne inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Citalopram, der oprindelig blev udviklet af Lundbeck, tilhører en gruppe antidepressive lægemidler, der betegnes som selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI).

At Kommissionen indleder en procedure betyder ikke, at den har bevis på, at der foreligger overtrædelser, men kun at den vil prioritere undersøgelsen af sagen. Den vil fuldt ud respektere de berørte virksomheders ret til at forsvare sig .

Der er ikke fastsat nogen streng frist for afslutning af undersøgelser af konkurrencebegrænsende adfærd. Hvor lang tid de varer, afhænger af flere forskellige faktorer, herunder hvor kompliceret sagen er, om de pågældende virksomheder samarbejder med Kommissionen , og om de udøver deres ret til at forsvare sig.

Hvorfor har Kommissionen indledt procedure?

D en viden, Kommissionen har opnået gennem sin sektorundersøgelse af medicinalindustrien (jf. IP/09/1098 og MEMO/09/321 ), især om de måder, hvorpå originalproducenter hindrer kopipræparater adgang til markedet, har gjort det muligt for den at konkludere, hvor dens indgriben i henhold til konkurrencereglerne vil være mest hensigtsmæssigt og effektiv. Kommissionen har besluttet, at prioritere undersøgelsen af Lundbecks adfærd og har derfor indledt en procedure. Denne procedure er ikke knyttet til sektorundersøgelsen.

Hvad er beslutningernes retsgrundlag?

Retsgrundlaget for denne procedure er artikel 11, stk. 6, i Rådets forordning nr. 1/2003 og artikel 2, stk. 1, i Kommissionen forordning nr. 773/2004.

I henhold til artikel 11, stk. 6, i forordning nr. 1/2003 medfører det faktum, at Kommissionen indleder en procedure, at medlemsstater nes myndigheder mister deres kompetence til at anvende EUF-traktatens artikel 101 og 102 på den praksis, Kommissionen er ved at undersøge. I samme forordnings artikel 16, stk. 1, er det desuden fastsat, at de nationale domstole skal undgå at træffe afgørelser, der vil være i strid med en beslutning, som Kommissionen overvejer at træffe i en procedure, som den har indledt.

I henhold til artikel 2 i forordning nr. 773/2004 kan Kommissionen på et hvilket som helst tidspunkt indlede en procedure med henblik på senere at træffe beslutning i substansen i henhold til artikel 7-10 i forordning (EF) nr. 1/2003, dog senest på det tidspunkt, hvor den udsender en klagepunktsmeddelelse eller offentliggør en foreløbig vurdering i en forligsprocedure. I den foreliggende sag har Kommissionen valgt at indlede en procedure, inden den tager sådanne yderligere skridt.


Side Bar