Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/896

Брюксел, 6 юли 2010 г.

България: Следващи стъпки в рамките на процедурата при прекомерен дефицит

С приемането на доклад съгласно член 126, параграф 3 от Договора Комисията реши да започне процедура при прекомерен дефицит за България въз основа на данните, представени от българските власти през април 2010 г. и впоследствие потвърдени от Евростат, за дефицит на консолидирания държавен бюджет от 3,9 % от БВП през 2009 г. В доклада бе достигнато до заключението, че макар брутният държавен дълг (14,8 % от БВП за 2009 г.) да покрива съответния критерий в Договора, не са спазени изискванията по отношение на дефицита, тъй като през 2009 г. той не е бил близо до референтната стойност от 3 % от БВП.

В контекста на Договора и на Пакта за стабилност и растеж Комисията предприе днес допълнителни мерки в рамките на процедурата при прекомерен дефицит по отношение на България. По-специално, тя достигна до заключението, че в България съществува прекомерен дефицит, и отправи две препоръки до Съвета. С първата Съветът се приканва да вземе съответното решение, а с втората — да издаде препоръка към България с оглед на коригирането на прекомерния дефицит.

По-конкретно, Комисията препоръчва българските власти да сведат най-късно до 2011 г. дефицита на консолидирания държавен бюджет под 3 % от БВП по надежден и устойчив начин. За тази цел България трябва да положи необходимите усилия, за да избегне през 2010 г. допълнително нарастване на дефицита над планираните 3,8 % от БВП, да осигури фискално подобрение от най-малко ¾ % от БВП през 2011 г. и да конкретизира и приложи мерките, необходими за постигане на корекцията на прекомерния дефицит до 2011 г. С цел ограничаване на рисковете за корекцията България се приканва да подобри също управлението и прозрачността на бюджета, като засили контрола на разходите от страна на Министерството на финансите, укрепи обвързващия характер на своята средносрочна бюджетна рамка и подобри наблюдението на изпълнението на бюджета в рамките на годината. Властите следва да докладват за постигнатия напредък при прилагането на тези препоръки в отделна глава, включена в предстоящите актуализации на конвергентната програма, до отмяната на процедурата при прекомерен дефицит. България се приканва да гарантира, че бюджетната консолидация, насочена към постигане на средносрочната бюджетна цел, ще се поддържа и след коригирането на прекомерния дефицит. И накрая, българските власти се призовават да повишат ефективността на публичните разходи, като изцяло въведат планираните структурни реформи в областта на публичната администрация, здравеопазването, образованието и пенсионната система.


Side Bar