Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/982

Briselē, 2010. gada 20. jūlijā

Bulgārija un Rumānija — mainīgs progress tiesu sistēmas reformas jomā un cīņā pret korupciju

Šā gada ziņojumi par Bulgārijas un Rumānijas centieniem īstenot tiesu sistēmas reformu un apkarot korupciju sniedz atšķirīgu ieskatu par situāciju šajās valstīs. Bulgārija uzņēmās reformu īstenošanu un sasniedza būtiskus rezultātus, bet Rumānija zaudēja impulsu, un ziņojumā atspoguļoti būtiski trūkumi, kas raksturo tās centienus panākt progresu. Lai īstenotu reformu, abās valstīs tiesu iestāžu vadībai ir jāuzņemas lielāka atbildība. Lai virzītu šo procesu, ziņojumos ietverta virkne konkrētu ieteikumu, kas abām valstīm jāīsteno nākamajā gadā.

Tāpat kā iepriekšējos ziņojumos Komisijas analīze ir balstīta uz Bulgārijas un Rumānijas iestāžu veikto progresa novērtējumu un uz dalībvalstu, starptautisko organizāciju, neatkarīgu ekspertu un dažādu citu avotu sniegto informāciju. Komisija vairākkārt apmeklēja Bulgāriju un Rumāniju, un dažos no šiem apmeklējumiem tai palīdzēja eksperti no citām dalībvalstīm. Ziņojumos arī ir ņemtas vērā Bulgārijas un Rumānijas atbildes uz sīki izstrādātām anketām, ko bija sagatavojusi Komisija.

Ziņojumā par progresu Bulgārijā uzsvērts spēcīgs impulss reformām, kurš radās pēc Komisijas pēdējā gada ziņojuma 2009. gada jūlijā. Komisija ir pamanījusi politisko gribu īstenot tiesu sistēmas reformu un iesaka Bulgārijai turpināt reformu centienus.

Bulgārija ir pieņēmusi uzlabojumus kriminālprocesā un var uzskatāmi parādīt, ka ir palielinājies apsūdzību skaits augsta līmeņa korupcijas un organizētās noziedzības lietās. Tomēr joprojām pārāk maz lietu nonāk tiesā. Vajadzīgi uzlabojumi policijas, prokuratūras un tiesu profesionālajā praksē, un attiecībā uz to būs vajadzīga palīdzība no ārpuses. Tiesu iestādēm biežāk jāuzņemas iniciatīva un jāapliecina lielāka atbildības sajūta. Publiskie līdzekļi ir labāk jāaizsargā pret krāpšanu un interešu konfliktu.

Bulgārijas tiesu sistēmas reformas jaunā stratēģija, ko valdība apstiprināja 23. jūnijā, liecina par politisko apņēmību panākt tiesu sistēmas dziļu reformu. Šī stratēģija pievēršas pašreizējiem trūkumiem, kas Bulgārijai jārisina kā valsts mēroga prioritāte, un tas jādara kopīgiem spēkiem – politiskā līmenī, un iesaistot tiesu iestādes un Bulgārijas sabiedrību.

Ziņojums par Rumāniju liecina par būtiskiem trūkumiem tās centienos panākt progresu. Lai gan tika panākts būtisks progress civilprocesa kodeksa un kriminālprocesa kodeksa pieņemšanā, Rumānijā kopumā nebija pietiekamas politiskās apņēmības atbalstīt reformu procesu. Turklāt izrādījās, ka tiesu iestāžu vadība nevēlas sadarboties un uzņemties lielāku atbildību, lai īstenotu reformu. Rumānijā galvenās nepilnības joprojām ir tiesas procesa efektivitātes trūkums un jurisprudences nekonsekvence. Turklāt ir vajadzīgi uzlabojumi attiecībā uz tiesu iestāžu atbildību un disciplinārajām procedūrām. Komisija aicina Rumāniju nekavējoši novērst šos trūkumus, lai atjaunotu reformu procesa dinamiku. Īpaši Rumānijai būtu jāizveido cieša un konstruktīva sadarbība starp dažādajiem politiskajiem un tiesu iestāžu dalībniekiem un jānostiprina apņēmība īstenot tiesu sistēmas reformu.

Nopietns solis atpakaļ ir grozījumi likumā par Integritātes valsts aģentūru, par kuriem nobalsoja 30. jūnijā. Ar šo likumu tiek apdraudēti pozitīvie rezultāti, ko bija sasniegusi Integritātes valsts aģentūra, un līdz ar to Rumānija nepārprotami pārkāpj savas pievienošanās saistības. Komisija aicina Rumāniju ievērot tās saistības, rodot vispiemērotākos likumīgos līdzekļus, lai atjaunotu Integritātes valsts aģentūras pilnvaras ierosināt nepamatoti iegūtas mantas reālu atsavināšanu. Rumānijai jātiecas izveidot plašu politisko atbalstu pārredzamībai un efektīvai aizsardzībai pret korupciju un interešu konfliktu.

Pēc parlamenta darba palēnināšanās Rumānija 2010. gada otrajā ceturksnī panāca progresu, un 22. jūnijā parlamentā tika apstiprināts civilprocesa un kriminālprocesa kodekss. Tieslietu ministrija arī sāka apspriešanu par tieslietu jomas reformu. Sagatavošanas darbs, kas jāveic, lai 2011. gada oktobrī stātos spēkā četri jaunie kodeksi, ir būtiska iespēja veikt Rumānijas tiesu sistēmas dziļu reformu. Lai uzturētu šo reformu procesu, Komisija aicina Rumāniju balstīties uz stingro atbalstu, ko Parlaments sniedz procesuālajiem kodeksiem, un paplašināt šo politisko gribu, piemērojot to arī citām jomām.

Abos ziņojumos atzīts, ka ir vajadzīga turpmāka Komisijas palīdzība un uzraudzība, lai atbalstītu reformu procesus Bulgārijā un Rumānijā, līdz tiks izpildīti kritēriji un varēs atcelt sadarbības un pārbaudes mehānismu. Lai palīdzētu šīm abām dalībvalstīm koncentrēt reformu centienus, Komisija katrai no tām sniedz virkni ieteikumu. Komisija turpinās atbalstīt Bulgārijas un Rumānijas reformu centienus un 2011. gada vasarā sniegs nākamo progresa novērtējumu.

Vispārīga informācija

Komisija 2007. gada 1. janvārī izveidoja sadarbības un pārbaudes mehānismu, lai ar tā palīdzību novērtētu saistības, ko Bulgārija un Rumānija uzņēmās tiesu sistēmas reformas jomā, kā arī attiecībā uz cīņu pret korupciju un — Bulgārijas gadījumā — organizēto noziedzību. Komisijai tika lūgts regulāri ziņot par progresu šajās jomās. Komisija 2007. gada 27. jūnijā sagatavoja pirmo ziņojumu un kopš tā laika ir sniegusi ziņojumus divreiz gadā. Šodien publicētie Komisijas ziņojumi sagatavoti, balstoties uz informāciju, ko sniedza Bulgārijas un Rumānijas valdības, dalībvalstis, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, apvienības un eksperti. Komisijas ziņojumiem ir pievienoti padziļināti tehniskie ziņojumi par katru no šīm valstīm.

Iepriekšējie gada ziņojumi tika publicēti 2009. gada 22. jūlijā. Papildus tika sniegti starpposma ziņojumi, kuri publicēti 2010. gada 23. martā.

Sīkāks pārskats par sadarbības un pārbaudes mehānismu ir pieejams MEMO/07/260.

Ziņojumu pilnu tekstu var skatīt tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm


Side Bar